ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 155

din 20 decembrie 2012

 

pentru modificarea numărului curent 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 59 din 10 mai 2012 privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile

în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2012;                                                                 

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 22105 din 14.12. 2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 22106 din 14.12. 2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 4 și art. 6 alin (1) din Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 47 și art. 121 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.Numărul curent 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 59 din 10 mai 2012 privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 Nr. crt

Denumirea bunului

Identificare

5.

Teren curți construcții

Str. Alex. Bogza nr. 10, teren în suprafață de  468 mp, identic cu parc. 4464, în suprafață de 150 mp, din CF 31923 și parc. 1903/10, în suprafață de 318 mp, din CF 31992, ambele ale Comunei Câmpulung

Art.2.Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Niga Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă