ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 157

din 20 decembrie 2012

 

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012  

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 20.12.2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 22468 din  20.12.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu, înregistrat la nr. 22469 din 20.12.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

- Adresa Spitalului municipal  Câmpulung Moldovenesc nr. 7709/11.12.2012;

- Adresa Spitalului de psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc nr. 1706/10.12.2012;

- Adresa Școlii gimnaziale  ”Bogdan Vod㔠 nr. 3182/18.12.2012;

- Adresa Școlii gimnaziale  ”Teodor Ștefanelli”  nr. 2374/13.12.2012;

- Adresa Liceului tehnologic nr.1   înregistrată la nr. 3766/11.12.2012;

- Art. 49  alin (4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 și art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2012,  conform anexelor nr. 1-4 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, Spitalul municipal, Spitalul de psihiatrie , Școala gimnazială  ”Bogdan Vodă”,   Școala gimnazială  ”Teodor Ștefanelli” și  Liceul  tehnologic nr.1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Niga Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă