stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2012 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2012

 

 

 

Nr. H.C.L.

Data adoptării

Denumirea:

1.

26.01.2012

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a Regulamentul Local de Urbanism aferent.

2.

26.01.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

3.

26.01.2012

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2011.

4.

26.01.2012

Hotărâre privind stabilirea cotei impozitului pe clădiri nereevaluate şi pentru clădirile cu destinaţie turistică.

5.

26.01.2012

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, în anul 2012.

6.

26.01.2012

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unor contracte de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă.

7.

26.01.2012

Hotărâre privind modificarea coloanei nr. 8, numărul curent 1 din tabelul – strada Căprioarei f.n. Câmpulung Moldovenesc al anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea punerii în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

8.

26.01.2012

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere şi reabilitare reţea de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele "Sâhla", "Obor" şi "Capu satului"”.

9.

26.01.2012

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” şi „Capu Satului””.

10.

26.01.2012

Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenului în suprafaţă de 14765,79 mp, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, pe perioada realizării obiectivului de investiţie „Extindere şi reabilitare reţea de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele "Sâhla", "Obor" şi "Capu satului"”, în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.

11.

26.01.2012

Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenului în suprafaţă de 17632 mp, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, pe perioada realizării obiectivului de investiţie„Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele "Sâhla", "Obor" şi "Capu Satului"”, în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.

12.

26.01.2012

Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.7 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpulung Moldovenesc prin concesiune nr. 1458/26.01.2006 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.86 din 30 iunie 2005 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpulung Moldovenesc prin licitaţie publică deschisă.

13.

03.02.2012

Hotărâre pentru cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

14.

20.02.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea utilizării şi repartizării sumei de 25000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc către Grupul şcolar nr.1 pentru finanţarea unor cheltuieli urgente în vederea procurării combustibilului necesar încălzirii spaţiilor şcolare şi rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

15.

29.02.2012

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei.

16.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 metri cubi material lemnos ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

17.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 25 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

18.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 10 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

19.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru realizarea unei protecţii de mal în zona Izvorul Alb, municipiul Câmpulung Moldovenesc.

20.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului prealabil pentru obiectivul “Asistenţă tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi documentaţiei de atribuire pentru variantele de ocolire Paşcani, Roman, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei” – Varianta de ocolire a Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

21.

29.02.2012

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

22.

29.02.2012

Hotărâre privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, care nu se supun înmatriculării.

23.

29.02.2012

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

24.

29.02.2012

Hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare.

25.

29.02.2012

Hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Planului de implementare a strategiei privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru anul 2012.

26.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru str. Viitorului nr. 16, Câmpulung Moldovenesc „Schimbare destinaţie imobil din anexă în spălătorie auto”.

27.

29.02.2012

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 50 din 30 iunie 2011 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Sistem integrat pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”.

28.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul de administraţie al Clubului copiilor şi elevilor din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

29.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 10000 lei Parohiei „Sfântul Gheorghe” pentru finalizarea lucrărilor unui lăcaş de cult.

30.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 25000 lei Parohiei „Naşterea Maicii Domnului” pentru finalizarea lucrărilor de construire aferente unor clădiri sociale.

31.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 15000 lei Parohiei „Sfântul Nicolae” pentru finalizarea lucrărilor de construire aferente unor clădiri sociale.

32.

29.02.2012

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 95/30.08.2007 privind înfiinţarea Unităţii Municipale de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Câmpulung Moldovenesc.

33.

29.02.2012

Hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de 265 mp teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. D. Cantemir fn.

34.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în strada Ciprian Porumbescu nr. 9, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Poenariu Sorin.

35.

29.02.2012

Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului serviciului de iluminat public.

36.

29.02.2012

Hotărâre privind atribuirea unui spaţiu în vederea depozitării şi utilizării arhivei – documente primărie, în imobilul Şcolii generale nr. 1, Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc din strada Calea Transilvaniei nr. 106.

37.

29.02.2012

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în str. C. Porumbescu fn., Câmpulung Moldovenesc, în vederea desfăşurării de activităţi sportive.

38.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Colegiului Naţional “Dragoş Vodă” precum şi aprobarea schimbării destinaţiei imobilului (etajele 2 şi 3) situat în strada Liceului nr. 3.

39.

29.02.2012

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2011.

40.

29.02.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 40 m.c. material lemnos doamnei Peiu Simona Alexandrina, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

41.

29.02.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

42.

29.02.2012

Hotărâre privind redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna martie 2012 între unităţile de învăţământ din municipiu.

43.

29.03.2012

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

44.

29.03.2012

Hotărâre pentru completarea Normelor cu privire la buna gospodărire, întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, activităţile de întreţinere şi curăţenie a localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului, convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 8 din 26 februarie 2009.

45.

29.03.2012

Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare şi aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul şcolar 2012-2013.

46.

29.03.2012

Hotărâre privind modificarea denumirii unităţii de învăţământ particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

47.

29.03.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 15000 lei Bisericii militare „Sfântul Ioan Botezătorul” pentru finalizarea lucrărilor unui lăcaş de cult.

48.

29.03.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

49.

29.03.2012

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012.

50.

29.03.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

51.

29.03.2012

Hotărâre privind redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna aprilie 2012, între unităţile de învăţământ din municipiu.

52.

26.04.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tipărirea cărţii „Câmpulung Moldovenesc - ghid turistic ” autori: ing. Gheorghe Popa şi prof. dr. George Istrate.

53.

26.04.2012

Hotărâre cu privire la acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri.

54.

26.04.2012

Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012 al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

55.

26.04.2012

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea şi semaforizarea intersecţiei străzii Calea Bucovinei (DN 17) cu strada Dimitrie Cantemir din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

56.

26.04.2012

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere reţea distribuţie gaze naturale în vederea racordării blocurilor ANL situate în cartierul Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

57.

26.04.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a sumei de 15800 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru cofinanţarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar.

58.

26.04.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

59.

10.05.2012

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

60.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 144 mp situat în str. Mărţişorului nr. 9, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Platon Leila Rodica şi Platon Radu.

61.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 151 mp situat în strada Calea Bucovinei nr. 131, proprietatea privată municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Vranău Mihai şi Vranău Rodica.

62.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 229 mp situat în strada Calea Bucovinei nr. 131, proprietatea privată municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru S.C. MIRODIA PROD IMPEX SRL.

63.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 214 mp situat în str. T. Stefanelli nr. 2, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Oanea Constantin şi Oanea Livia.

64.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a bunurilor imobile (construcţii şi teren aferent) proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada Th. Neculuţă nr. 10, către chiriaşii Oprea Elisabeta şi Marchitan Ion şi Marchitan Veronica.

65.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 157 mp situat în str. AL. Bogza nr. 10, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Simionescu Sorin Constantin şi Simionescu Ioana Rodica.

66.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 207 mp situat în strada Calea Bucovinei nr.81, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Antonesei Eugen.

67.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 244 mp situat în strada D. Cantemir nr. 28, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Sădean Ovidiu Emanoil şi Sădean Fevronia.

68.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 129 mp situat în strada D. Cantemir nr. 28, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Curcă Eugenia.

69.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 333 mp situat în strada Luca Arbore nr. 4, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Mureşanu Viorica.

70.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 581 mp situat în strada Rozelor nr.3, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Carvaschi Constantin.

71.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 212 mp situat în strada Mihai Eminescu nr.20, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Moroşan Eduard şi Moroşan Maria.

72.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 166 mp situat în strada Buneşti nr. 9B , proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Anchidin Ionel şi Anchidin Edviga.

73.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 385 mp situat în str. Războieni nr. 11, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Costeliuc Cornel Florinel şi Costeliuc Paraschiva Mihaela.

74.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 250 mp situat în str. Theodor Neculuţă nr. 3, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Latiş Andreea.

75.

10.05.2012

Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii şi aprobarea regulamentului privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, administrarea, exploatarea şi închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

76.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 mc material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

77.

10.05.2012

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul 1 2012.

78.

10.05.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

79.

10.05.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Rusu Corduneanu Cristina.

80.

22.06.2012

Hotărâre privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor.

81.

22.06.2012

Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor.

82.

22.06.2012

Hotărâre privind constituirea Consiliului local.

83.

22.06.2012

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

84.

22.06.2012

Hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

85.

29.06.2012

Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.

86.

26.07.2012

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ciosnar Eugen

87.

26.07.2012

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.

88.

26.07.2012

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 17/2011 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

89.

26.07.2012

Hotărâre cu privire la constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe.

90.

26.07.2012

Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari.

91.

26.07.2012

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 120/2008, cu privire la numirea comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii.

92.

26.07.2012

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, d-lui Gherman Mihai, pentru reparaţii la acoperişul imobilului situat în str. Mihail Sadoveanu, nr. 11 - proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc.

93.

26.07.2012

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care vor fi executate în anul 2012 de persoanele beneficiare de venit minim garantat.

94.

26.07.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar familiei Macovei Nicolae şi Dorina Cornelia pentru minora Macovei Delia.

95.

26.07.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

96.

26.07.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unor construcţii afectate de incendiu.

97.

30.08.2012

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Câmpulung Moldovenesc a unor bunuri imobile (clădiri şi teren) situate în Calea Transilvaniei nr. 16 din Câmpulung Moldovenesc.

98.

30.08.2012

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30.06.2012.

99.

30.08.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

100.

30.08.2012

Hotărâre privind modificarea denumirii unităţii de învăţământ particular Fundaţia Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina” filiala Câmpulung Moldovenesc.

101.

30.08.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

102.

30.08.2012

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

103.

30.08.2012

Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 410 mp, teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. I. Slavici fn., în vederea construirii unei parcări auto.

104.

30.08.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a sumei de 80000 lei Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea obiectivului de investiţii ”RK la acoperişul Spitalului de psihiatrie”.

105.

10.09.2012

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna septembrie 2012 între unităţile de învăţământ din municipiu şi a virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

106.

27.09.2012

Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

107.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

108.

27.09.2012

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

109.

27.09.2012

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

110.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

111.

27.09.2012

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

112.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a sumei de 25000 lei Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea obiectivului de investiţii ”Amenajare spaţiu pentru amplasarea unui computer tomograf”.

113.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 6 mc material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

114.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a sumei de 5.000 lei pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Dranca Nicolae pentru acoperirea daunelor produse de incendiul care a avut loc în data de 16 iulie 2012.

115.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 15000 lei Parohiei „Sfântul Dumitru” pentru finalizarea lucrărilor de construire a unei case prăznicar şi a unei clopotniţe.

116.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 5000 lei Bisericii militare „Sfântul Ioan Botezătorul” pentru finalizarea lucrărilor unui lăcaş de cult.

117.

27.09.2012

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

118.

27.09.2012

Hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 846/14.09.2012 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 şi rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

119.

27.09.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava.

120.

27.09.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava.

121.

27.09.2012

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 29 martie 2012 cu privire la organizarea reţelei şcolare şi aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul şcolar 2012-2013.

122.

25.10.2012

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

123.

25.10.2012

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Gării nr. 11 – 13, în suprafaţă de 32,09 mp, pentru activităţi de învăţământ-şcoli de conducere, pilotaj.

124.

25.10.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 10 m.c. lemn de foc Detaşamentului de Jandarmi Câmpulung Moldovenesc pentru punctul de lucru situat pe masivul Rarău.

125.

25.10.2012

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de concesiune.

126.

25.10.2012

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

127.

25.10.2012

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru premierea şi cazarea elevilor care participă la Concursul interjudeţean de matematică„Matematica în Bucovina. Memorialul Vasile Polesciuc”.

128.

19.11.2012

Hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 1008/12.11.2012 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

129.

19.11.2012

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

130.

29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2012 – 2013 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

131.

29.11.2012

Hotărâre privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a Acţionarilor la S. C. ACET S.A. Suceava.

132.

29.11.2012

Hotărâre privind împuternicirea S.C. ACET S.A. Suceava, prin Consiliul de Administraţie, să efectueze procedurile necesare în vederea selectării candidaţilor pentru funcţiile de membrii ai viitorului Consiliu de Administraţie al S.C ACET S.A. Suceava.

133.

29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

134.

29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30 septembrie 2012.

135.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii Studiului de fundamentare şi prefezabilitate pentru realizarea investiţiei „Construire piaţă agroalimentară în municipiul Câmpulung Moldovenesc” prin parteneriat public privat.

136.

29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea înregistrării Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.

137.

29.11.2012

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 29 din 24 martie 2005 cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a unor spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

138.

29.11.2012

Hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117 din 25 septembrie 2008 pentru aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi desemnarea reprezentanţilor pentru comisia de vânzare şi comisia de contestaţie.

139.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 20 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

140.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 25 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

141.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 12 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru domnul Ciuciuc Ion.

142.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de concesiune.

143.

29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere în zona pieţei agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

144.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă.

145.

29.11.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 180 metri cubi material lemnos pentru reparaţii la acoperişul şcolii gimnaziale „George Voevidca” - situată în Str. Calea Bucovinei, nr. 206, din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

146.

29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

147.

 10.12.2012

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

148.

20.12.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 12 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru domnul Sabie Constantin.

149.

20.12.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

150.

20.12.2012

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul I al anului şcolar 2012 – 2013.

151.

20.12.2012

Hotărâre cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” domnului Vasile Sfarghiu.

152.

20.12.2012

Hotărâre cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” doamnei Otilia Sfarghiu.

153.

20.12.2012

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

154.

20.12.2012

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 m.c. material lemnos Parohiei Sfântul Nicolae Câmpulung Moldovenesc.

155.

20.12.2012

Hotărâre pentru modificarea numărului curent 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 59 din 10 mai 2012 privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

156.

20.12.2012

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

157.

22.12.2012

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012.

158.

20.12.2012

Hotărâre pentru stabilirea cotei-părţi din sumele obţinute cu titlu de chirie care vor fi încasate de către titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietatea publică a municipiului.
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013