stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2016

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

Anexe:

1.

08.01.2016

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2015 şi acoperirii definitive din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare din anul 2015

 

2.

28.01.2016

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care vor fi executate în anul 2016 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

 

3.

28.01.2016

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

4.

28.01.2016

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2015 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

 

5.

28.01.2016

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul şcolar 2015-2016

 

6.

28.01.2016

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Bonyhád-Ungaria, în perioada 5–8 februarie 2016, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXVII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

7.

28.01.2016

Hotărâre privind alocarea cantităţii de 18 m.c. material lemnos, în vederea sprijinirii Colegiului Silvic “Bucovina”, pentru pregătirea și organizarea Concursului Național de Competențe în Silvicultură

 

8.

28.01.2016

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unui imobil

 

9.

28.01.2016

Hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

10.

28.01.2016

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei, în perioada 1 februarie 2016 – 31 decembrie 2016

 

11.

28.01.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

12.

28.01.2016

Hotărâre pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 63 din 15 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL (BIBLIOTECĂ) DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

13.

28.01.2016

Hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 64 din 15 iunie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ASEZĂMÂNT CULTURAL (BIBLIOTECA) DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

14.

28.01.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția „Alimentare cu apa zona Bunesti, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava”

15.

28.01.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Poenari Liliana pentru minorul Poenari Eduard - Nicolae

 

16.

04.02.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 GEORGE VOEVIDCA, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

17.

04.02.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SALĂ DE SPORT ȘI CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL SILVIC BUCOVINA, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

18.

04.02.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU CLADIRE PRINCIPALA SI SALA SPORT SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODĂ" MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

19.

04.02.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU CLĂDIRE PRINCIPALĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR ȘTEFANELLI" MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

20.

04.02.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CORPULUI DE ȘCOALĂ ȘI A CANTINEI DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA

 

21.

25.02.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, restante la 30 septembrie 2015

 

22.

25.02.2016

Hotărâre privind scoaterea din funciune a unui mijloc fix din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării şi valorificării

 

23.

25.02.2016

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unui imobil, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestuia

 

24.

25.02.2016

Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de reglementare a repartiţiei costurilor individuale de apă potabilă şi iluminat părţi comune, înregistrate la branşamentele de scară situate în cartierul de locuinţe pentru tineret ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

25.

25.02.2016

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

 

26.

25.02.2016

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 11 octombrie 1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare

 

27.

25.02.2016

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

 

28.

25.02.2016

Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aparținând municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

29.

25.02.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 şi a modalităţii de finanţare a activităţii „Administraţia pieţelor”

 

30.

25.02.2016

Hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc a creanțelor preluate de la Direcţia de Servicii Publice ale căror termene de încasare sunt prescrise

 

31.

31.03.2016

Hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță

 

32.

31.03.2016

Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de pornire a masei lemnoase ce se vinde prin licitație publică către operatori economici/grup de operatori economici atestați, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

33.

31.03.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară, majorării şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

34.

31.03.2016

Hotărâre pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare imobil și amenajare sediu grădiniță în str. Sirenei nr. 3B, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

35.

31.03.2016

Hotărâre privind alegerea președintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

36.

14.04.2016

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

37.

14.04.2016

Hotărâre pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare, prin aşternere de covor asfaltic, a străzii Al.I.Cuza, porţiunea cuprinsă între pasajul CF din str.Zorilor, până la pasajul CF de lângă fosta seră de flori, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

38.

31.03.2016

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 31.12.2015

 

39.

21.04.2016

Hotărâre privind aprobarea finanţării unor cheltuieli de funcţionare la Spitalul municipal, majorării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului pe anul 2016

 

40.

21.04.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a sumei de 35800 lei pentru acordarea unor ajutoare financiare

 

41.

21.04.2016

Hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

42.

21.04.2016

Hotărâre privind aprobarea procedurilor şi a criteriilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de conducere de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc

 

43.

18.05.2016

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025

Strategia dezvoltare locală

44.

18.05.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare şi dotare Muzeul „Arta Lemnului” din Municipiul Câmpulung Moldovenesc județul Suceava,în scopul scopul conservării, protejării şi promovării patrimoniului cultural" faza D.A.L.I., în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

45.

18.05.2016

Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din Municipiul Câmpulung Moldovenesc județul Suceava,în scopul scopul conservării, protejării şi promovării patrimoniului cultural" în vederea finanțării Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

46.

18.05.2016

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

47.

18.05.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

48.

18.05.2016

Hotărâre privind alegerea președintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

49.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2016

 

50.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

51.

26.05.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul general al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a  sumei de 15000 lei pentru acordarea unor ajutoare financiare 

 

52.

26.05.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului  folcloric ”Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc la  manifestările desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene”, ediţia a – XXVII-a

 

53.

26.05.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

54.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL, ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEŢUL SUCEAVA" în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

55.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE OBIECTIVULULUI "CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT MULTIFUNCŢIONAL, ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEŢUL SUCEAVA" în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

56.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”PUNEREA ÎN VALOARE A STAŢIUNII TURISTICE CÂMPULUNG MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAŢII VERZI" în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

57.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE OBIECTIVULUI ”PUNEREA ÎN VALOARE A STAŢIUNII TURISTICE CÂMPULUNG MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI" în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional  Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

58.

26.05.2016

Hotărâre pentru modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 84 din 30 iulie 2015  cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6782 mp teren proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a clădirilor existente pe acest teren, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în str. Al. I. Cuza fn, Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia Caritabilă "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc

 

59.

26.05.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, influenţelor la lista de investitii a bugetului local şi utilizării fondului de rezervă bugetară în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

60.

24.06.2016

Hotărâre privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava

 

61.

24.06.2016

Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava

 

62.

24.06.2016

Hotărâre privind constituirea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava

 

63.

24.06.2016

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava

 

64.

24.06.2016

Hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava

 

65.

24.06.2016

Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava

 

66.

28.07.2016

Hotărâre pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2015 de aprobare a  Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia.

 

67.

28.07.2016

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Câmpulung Moldovenesc , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi  a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

 

68.

28.07.2016

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare (A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui, a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statului A.J.A.C. Suceava.

 

69.

28.07.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a  unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Sabie Nicolae-Cristian.

 

70.

28.07.2016

Hotărâre privind stabilirea şi adoptarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

71.

28.07.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, influenţelor la lista de investiţii a bugetului local, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 şi majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016.

 

72.

11.08.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "PUNEREA ÎN VALOARE A STAȚIUNII TURISTICE CÂMPULUNG MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI" în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020.

 

73.

24.08.2016

Hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

74.

24.08.2016

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ  din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

75.

24.08.2016

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al II-lea 2016

 

76.

24.08.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a  unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Lupescu Corneliu Stelian si domnului Niga Larion Vasile

 

77.

24.08.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

78.

24.08.2016

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unui imobil

 

79.

24.08.2016

Hotărâre privind scoaterea din funcţiune a două mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării şi valorificării

 

80.

24.08.2016

Hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa - Registrul spatiilor verzi

81.

24.08.2016

Hotărâre pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii “Creare loc de joacă pentru copii în zona cartierului Bodea, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

82.

24.08.2016

Hotărâre pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii “Realizare sistem de colectare a apelor pluviale și a izvoarelor din zona intersecției străzii Petru Rareș cu strada Dragoș Vodă, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

83.

08.09.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, al fondului de rezervă bugetară, influenţelor la lista de investiții a bugetului local, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

84.

23.09.2016

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

85.

29.09.2016

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece  2016–2017 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului  şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

86.

29.09.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, influentelor la lista de investiții a bugetului local, virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 şi a modalităţii de finanţare a activităţii „Compartimentul de alimentare cu energie termică

 

87.

29.09.2016

Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu nr. 12, sc.  A, ap. 13, aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

88.

29.09.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a  unei sume  pentru acordarea de ajutor financiar domnului Sabie Nicolae-Cristian

 

89.

29.09.2016

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 17/2011 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

90.

29.09.2016

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliile de Administraţie ale spitalelor din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

91.

10.10.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

92.

10.10.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI "ROMPETROL" în strada Calea Transilvaniei nr. 110 Câmpulung Moldovenesc

 

93.

10.10.2016

Hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

94.

18.10.2016

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 72 din 11 august 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "PUNEREA ÎN VALOARE A STAȚIUNII TURISTICE CÂMPULUNG MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI", în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

95.

27.10.2016

Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 42/2016 privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului  de ocupare a funcţiei contractuale de conducere de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc

 

96.

27.10.2016

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79 din 25 septembrie 2014 pentru constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

97.

27.10.2016

Hotărâre privind numirea comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri și/sau construcții

 

98.

27.10.2016

Hotărâre privind stabilirea şi adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

99.

27.10.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a  unei sume  pentru acordarea de ajutor financiar domnului Ciuc Viorel

 

100.

27.10.2016

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

 

101.

27.10.2016

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului  Local  nr. 48  din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

 

102.

27.10.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, influențelor la lista de investiții a bugetului local, virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, majorarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și influenţe la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

 

103.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2 George Voevidca, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

104.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Colegiul Silvic Bucovina, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

105.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala Gimnazială "Bogdan Vodă", Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

 

106.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala Gimnazială "Teodor Stefanelli", Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

107.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea corpului de Școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

108.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural” în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

109.

11.11.2016

Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul ,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural” în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

110.

24.11.2016

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paziuc Alexandru

 

111.

24.11.2016

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

 

112.

24.11.2016

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 60/2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

 

113.

24.11.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 

114.

24.11.2016

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul şcolar 2016-2017

 

115.

24.11.2016

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

 

116.

24.11.2016

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și demolării

 

117.

24.11.2016

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al III-lea 2016

 

118.

24.11.2016

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Gării nr. 11 - 13, în suprafaţă de 32,09 mp, pentru depozite şi magazii

 

119.

24.11.2016

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a unei sume pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Iordan Liliana

 

120.

24.11.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, influențelor la lista de investiții a bugetului local, virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

 

121.

24.11.2016

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

 

122.

24.11.2016

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare și încadrare a imobilelor (clădiri/terenuri) neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

123.

24.11.2016

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioar

 

124.

24.11.2016

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

125.

15.12.2016

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, influențelor la lista de investiții a bugetului local, virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și influenţe la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

 

126.

15.12.2016

Hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 768/ 06.12.2016 privind aprobarea majorării bugetului local și virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016  și bugetul  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

 

127.

15.12.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Câmpulung Moldovenesc care au obţinut premii şi menţiuni la etapele județeană și interjudețeană/regională ale competițiilor școlare

 

128.

15.12.2016

Hotărâre cu privire la premierea unor elevi din învăţământul preuniversitar din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

129.

15.12.2016

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire Complex Sportiv în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

130.

15.12.2016

Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire Complex Sportiv în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

131.

15.12.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – Pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000”

 

132.

21.12.2016

Hotărâre privind înființarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

 

133.

21.12.2016

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017

 

134.

21.12.2016

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru procedura de vânzare și/sau închiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

135.

21.12.2016

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 90/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliile de Administraţie ale spitalelor din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

136.

21.12.2016

Hotărâre pentru aprobarea modificării proiectului PIAȚA AGROALIMENTARĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA

 

137.

21.12.2016

Hotărâre privind introducerea în Inventarul domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile situate în zona Bodea

138.

21.12.2016

Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se poate recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

139.

21.12.2016

Hotărâre privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

 

140.

21.12.2016

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract  de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

 

141.

21.12.2016

Hotărâre privind stabilirea sumelor reprezentând recuperarea investiției ,,Zona Bunești, etapa I, cu 80 u.l., S+P+3E+M, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -Locuințe pentru tineri destinate închirierii”, din cuantumul chiriei care se virează în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.2016 și cuantumul chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2017, pentru titularii contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2015

 

142.

21.12.2016

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 101 din 23 decembrie 2004 cu privire la transmiterea în administrare și în mod gratuit a imobilelor compuse din construcții și terenurile aferente în care își desfășoară activitatea Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

143.

21.12.2016

Hotărâre privind transmiterea în administrare și în mod gratuit a unei părți din imobilul situat în strada Sirenei nr. 25, precum și cota aferentă de teren, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Serviciului Județean de Ambulanță – Substația Câmpulung Moldovenesc

 

144.

21.12.2016

Hotărâre pentru aprobarea majorării bugetului local și virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016

 
   

Data ultimei actualizări a paginii: 09-Jan-2017

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.