ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 30 iunie 2011

 

Ședința începe la orele 1210.

Convocarea ședinței a fost făcută de către Primarul municipiului prin Dispoziția nr.350/2011.

Din cei 17 consilieri aleși, sunt prezenți un număr de 12; lipsesc motivat consilierii locali Flutur Nicoleta Cristina, Mocanu Dan, Negură Mihăiță, Rațu Gheorghe și Timu Dan Andrei.

Sunt prezenți: dl. Gabriel Constantin Șerban – primarul municipiului și dl. Toader Mîndril㠖 secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Au fost invitați și participă la ședință: Coclici Liliana, Ciuc Viorel, Olcu Nicoleta, Balan Cristian, Zancu Corneliu, Tatar Andrei, precum și reprezentanți ai presei.

Ședința este deschisă de către dl. consilier local Bilinschi Ilie, președinte de ședință, care informează plenul că este  întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.

Domnul primar prezintă următorul proiect al ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 26 mai 2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

Inițiator: Primarul municipiului

3.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea cu titlu gratuit a 61 mc material lemnos unor persoane din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru înlăturarea efectelor inundațiilor din anul 2010.

Inițiator: Primarul municipiului

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren situate în str. Al. Bogza, f.n., proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc cu respectarea dreptului de preemțiune pentru proprietarii construcțiilor.

Inițiator: Primarul municipiului și consilierul local Velisar Radu Ștefan

5.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012.

Inițiator: Primarul municipiului

6.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din islazul comunal, proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului

7.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea Ansamblului folcloric „Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” ediția  XXII la Bonyhad – Ungaria.

Inițiator: Primarul municipiului

8.Adresa nr. 38/01.06.2011 a S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI S.A. Câmpulung Moldovenesc.

9.Diverse.

Domnul președinte consultă plenul dacă mai sunt alte propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi.

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre care au un caracter urgent:

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

                      Inițiator: Primarul municipiului

2.Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului

„Proiecte de  e-sănătate în Câmpulung Moldovenesc”.

                      Inițiator: Primarul municipiului

3.Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Sistem integrat pentru eficientizarea activităților desfășurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”.

Inițiator: Primarul municipiului

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/08.10.2009 cu privire la aprobarea aplicării la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” și contractarea finanțării proiectului „Reabilitare și extindere spații verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

Inițiator: Primarul municipiului

Se supune la vot suplimentarea cu cele 4 proiecte de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Se supune la vot ordinea de zi pe ansamblu. Se votează cu 12 voturi “pentru”.

 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 26 mai 2011).

Nu sunt obiecții. Procesele verbale sunt aprobate cu 12 voturi „pentru”.

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se prezintă raportul Serviciului administrație publică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la acordarea cu titlu gratuit a 61 mc material lemnos unor persoane din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru înlăturarea efectelor inundațiilor din anul 2010).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Țaran – de ce au ajuns cererile așa târziu?

Dl. inginer Ciuc – ultimele cereri s-au depus luna trecută.

Dl. consilier local Niga – ce lucrări vor fi făcute?

Dl. Ciuc – îndiguiri maluri.

Dl. consilier local Vargan – au dreptate cei ce au făcut cerere pentru material lemnos, pentru că aceste cereri nu au fost soluționate în termenul legal de 30 de zile.

Îl întreabă pe domnul Ciuc de ce au stat cererile aproape un an de zile fără răspuns.

Dl. inginer Ciuc – s-a așteptat să poată fi exploatată o partidă de material lemnos, în întregime.           

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren situate în str. Al. Bogza, f.n., proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc cu respectarea dreptului de preemțiune pentru proprietarii construcțiilor).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se prezintă rapoarte din partea următoarelor Compartimente din Primărie:

- Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu;

- Compartimentul planificare urbană;

- Compartimentul investiții;

- Serviciul administrarea piețelor.

Comisia economică nu avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Țaran – este un teren foarte important în municipiu. Trebuia făcut un studiu să se vândă întreaga suprafață. Mai este aviz negativ din partea Serviciilor din Primărie. Trebuie dezvoltat mediul de afaceri. Să dăm posibilitatea agenților economici să se dezvolte.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 3 voturi „pentru” – dl. consilier local Velisar, dl. consilier local Cuciurean și dl. consilier local Țaran, ceilalți 9 se abțin.

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Dl. Secretar – proiectul de hotărâre a fost respins, cu un vot covârșitor negativ. Consiliul Local este cel care hotărăște în aceste situații și consider, de principiu, că s-a procedat corect mai ales în circumstanțele date.

Intervenția d-lui consilier local Țaran a fost la obiect și pertinentă, în sensul că nimeni nu a spus concret de ce avizul a fost negativ. Conform Regulamentului un aviz negativ se motivează pe fond.

Se impun două precizări:

- măsura luată este legală, însă tardiv; cam tot ce era de vândut s-a vândut și nu au fost dispute sau contre în cazurile respective

- ce ați hotărât astăzi să fie valabil în toate posibilele situații viitoare, adică să nu se mai aprobe alte vânzări; ar fi un tratament inegal și discriminatoriu. Aceeași problemă se ridică și la concesiunile de 30-49 ani, ținând cont că astea se prelungesc de drept cu încă jumătate din durata inițială. Asta înseamnă cam 70 de ani, se plătește pentru 10 ani iar diferența este tot o formă de vânzare. Știm noi ce se va întâmpla peste 50-60-70 ani?

 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile 1, 2, 3 și 4 avizează favorabil.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din islazul comunal, proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Piticari – fiecare comisie a avut spre analiză acest proiect de hotărâre. Prețul stabilit este foarte mare. Asociația fermierilor bucovineni „Piatra Șoimului” a avut în administrare aceste islazuri. Pe anii 2007-2008 nu s-au luat subvenții. În anii 2008-2009 s-a constatat ă suprafața este mai mică și s-au aplicat penalități. Propun ca preț de pornire la licitație suma de 200 lei/hectar adică de la 400 lei la 200 lei/ha.

Dl. consilier local Țaran Ioan – există conflict de interese în ce-l privește pe d-l consilier local Piticari. Poate introduce acest amendament pe care l-a propus? Un alt aspect în legătură cu unitatea de măsură. Adică mergem de la 50 lei la 400 lei.

Dl. consilier local Giosan Mircea – Cât este subvenția pe hectar?

Dl. consilier local Piticari – 180 euro/ha.

Dl. consilier local Giosan Mircea – asta nu înțeleg, dacă subvenția este de aproximativ 750 lei, nu se pot da 400 lei la Primărie? Putem face amendament ca pe perioada cât se dă subvenție să fie valabil prețul de 400 lei.

Dl. consilier local Velisar – să scădem prețul la 200 lei dar să fie întreținute pășunile de cei ce au licitat.

Dl. consilier local Vargan – propun ca amendament, 300 lei/ha, care să crească în funcție de inflație.

Dl. consilier local Țaran – subvențiile sunt până în 2013 – acele fonduri vin pentru întreținere. Ce stă la baza stabilirii prețului de 400 lei?

Dl. Secretar – până a apare aceste subvenții de teren islazurile nu au contat pentru nimeni. Ani și ani de zile au fost în paragină și nu aduceau absolut niciun leu la buget. Brusc, au ajuns la mare căutare. Subvențiile acordate de APIA ajung chiar la 300 euro/ha. E bine că s-a ajuns aici deoarece s-au mai făcut curățiri și îmbunătățiri. Oricum, un lucru e cert: cum dispar subvențiile cum dispare interesul pentru aceste islazuri.

Observ, cu surprindere, că suprafețele de teren luate în analiză sunt cu mult mai mici față de evidențele agricole. O reducere de peste 30 de hectare este extrem de mult. Trebuie verificată imediat situația.

Cât privește prețul/redevența: există un raport de evaluare întocmit de un expert. S-au propus alte sume, mai mici, dar în ce temei? De ce 200 și nu 100 sau 50, 10 lei? Oricine poate propune un preț, dar această procedură este empirică, atâta timp cât avem un raport de evaluare. Soluția ar fi refacerea expertizei, nu suntem noi specialiștii care să spună în ce bază s-a propus un preț (criterii, normative, etc.).

În orice variantă, mai întâi trebuie rezolvată problema neconcordanței suprafețelor de teren (unde și cum au „dispărut” zeci de hectare: îngrădiri abuzive, uzurpe, prestații tabulare, etc. ?)

Dl. consilier local Vargan – își retrage amendamentul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se votează cu 12 voturi „împotrivă”.

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier local Piticari. Se votează cu 9 voturi „pentru”, se abțin domnii consilieri locali Cuciurean, Bilinschi, Vargan.

Dl. consilier local Giosan Mircea  - retrage amendamentul.

Proiectul de hotărâre a fost respins.

 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea Ansamblului folcloric „Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” ediția  XXII la Bonyhad – Ungaria).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia pentru cultur㠖 amendament cu diminuarea sumei de la 7 mii lei la 4 mii lei datorită situației financiare precare.

Dl. consilier local Țaran – din calcule rezultă clar – 7 mii lei atâta este transportul.

Dna. Coclici – dacă nu se rectifică bugetul nu sunt bani alocați.

Dl. consilier local Vargan – propune ca fiecare consilier din indemnizația pe luna iunie să doneze pentru deplasarea în Ungaria, câte 100 lei.

Se discută varianta cu 7 mii lei, agreată de 7 consilieri, iar varianta pr. Giosan Teodor este agreată de 5 consilieri. Se solicită și se ia o pauză de 10 minute pentru:

- armonizarea pozițiilor consilierilor locali privind suma;

- raportul comisiei economice pentru cele 4 proiecte introduse suplimentar pe ordinea de zi.

Dl. consilier local Piticari – nu este împotrivă ca grupul să meargă în Ungaria, dar trebuia să fie acceptată o variantă din cele două propuse.

Dl. consilier local Vargan – era în pericol și festivalul „Întâlniri Bucovinene”, a făcut o propunere ca și consilierii să contribuie. Trebuie să fim atenți la vot.

Dl. președinte – se reiau discuțiile.

Dl. consilier local Giosan Teodor – îi pare rău că s-a ajuns la o discuție neprincipială, respectiv dl. Macovei la adresa consilierului local Giosan Teodor. Aici era vorba de avizul comisiei cultură, care trebuie respectată. În această situație comisia nr. 3 își retrage amendamentul propus.

Dl. consilier local Vargan – cultura este cea mai săracă ca buget și în aceste condiții să aprobăm suma de 7 mii lei pentru această deplasare.

Dl. consilier local Piticari – nu a fost împotrivă dar, spre exemplu, anul trecut nu s-a organizat târgul lăptarilor.

Dl. consilier local Țaran – a fost o neînțelegere.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la proiectul 1 introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la proiectul 2 introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Proiecte de  e-sănătate în Câmpulung Moldovenesc”).

Cele 2 spitale – acord Consiliu Local.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la proiectul 3 introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Sistem integrat pentru eficientizarea activităților desfășurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la proiectul 4 introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/08.10.2009 cu privire la aprobarea aplicării la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” și contractarea finanțării proiectului „Reabilitare și extindere spații verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Compartimentului mediu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi (Adresa nr. 38/01.06.2011 a S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI S.A. Câmpulung Moldovenesc).

Comisia economic㠖 adresa contravine legislației în vigoare, întrucât sunt două entități diferite.

Dl. consilier local Vargan – întreabă pe d-na Coclici dacă, legal, se pot scuti aceste plăți.

Dna. Coclici Liliana – nu se poate. Unitatea este în subordinea Consiliului Local și are buget propriu.

Dl. consilier local Vargan – legal nu se pot compensa aceste sume.

Dl. Secretar – Consiliul Local trebuie să voteze în legătură cu această solicitare.

Se supune la vot punctul de vedere al Comisiei economice. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Se va proceda conform prevederilor legale, iar răspunsul scris va fi transmis de Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Dl. primar – având în vedere anumite situații a invitat la ședința de azi pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean - domnul Cadariu, precum și reprezentanți de la Garda de mediu. În legătură cu managementul deșeurilor este cuprins și municipiul Câmpulung.

Dl. vicepreședinte Cadariu – datele cu privire la închiderea depozitului de gunoi au fost stabilite de cei de la București fără a se ține cont și de soluții pentru rezolvarea problemei deșeurilor. S-a căutat o soluție alternativă pentru a reduce costurile privind transportul deșeurilor la distanțe foarte mari.

Dna. Director de la Garda de mediu – punem accent foarte mare pe colectarea selectivă a deșeurilor la sursă.

Dl. consilier local Vargan – ne interesează cine ne pune la dispoziție tomberoane pe categorii de deșeuri. Pe Valea Seacă mașina nu ajunge pentru că nu este pod.

 

Se trece la punctul „Diverse”

Dl. Secretar – prezintă un referat al Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu, avizat de domnul primar, în legătură cu prelungirea contractului de arendare pentru domnul Prundean Stelian.

Discuții:

Dl. consilier local Chirodea – acest cetățean plătește ca și ceilalți?

Dl. consilier local Vargan – partea executivă face propunerea iar Consiliul Local hotărăște.

Se supune spre aprobare. Se votează cu 7 voturi „pentru” și 5 „împotrivă”.

Au loc mai multe discuții contradictorii, unii consilieri locali (Țaran Ioan, Vargan Vasile) susținând ca asemenea documente să se prezinte din timp și argumentat, nu la diverse și citite fragmentar.

Dl. Secretar – este o practică uzuală (de trei ani) a Consiliului Local de a avea pe ordinea de zi punctul „diverse”, în care se prezintă unele documente primite recent și care nu pot fi transmise în niciun termen util comisiilor de specialitate. Au fost zeci și sute de documente de acest gen, adică pentru punctul diverse, iar referatul de astăzi este clar, legal și lămuritor. Ce spune în hotărârea Consiliului Local aceea s-a făcut, iar astăzi Consiliul Local consfințește o realitate existentă.

Dl. consilier local Țaran – ar fi bine ca asemenea acte să fie date la comisii măcar înainte de începerea ședinței de Consiliu.

Dl. Secretar – fără a contesta ori comenta situația creată sunt nedumerit de faptul că este pentru prima dată când intervin asemenea polemici, fără a exista o motivare reală. Indiscutabil, sunt dispute de altă natură, încep șicanele așa cum, invariabil, se întâmplă în partea finală a unui mandat. Dorește ca funcționarii publici să nu fie antrenați în asemenea lupte iar problemele administrativ – legale să primeze. În mod normal documentul prezentat la punctul diverse a fost respins (dar fără niciun temei legal) iar conform regulamentului nu ar mai putea fi reluat. Aceasta este prevederea legală privind proiectele de hotărâri iar afirmația unor consilieri locali că se poate, contravine normelor uzuale. Unde e lege nu e tocmeală. Întrucât este vorba de un referat, să hotărască deliberativul. Eu, ca secretar al municipiului, nu voi participa la aceste dezbateri. Răspunderea va fi exclusiv în sarcina Consiliului Local.

Dl. consilier local Niga – propune să se amâne pentru ședința următoare.

Dl. președinte – este a doua oară când face comentarii în legătură cu regulamentul dar solicită să nu i se mai ceară a treia oară acest lucru. Dă citire hotărârii adoptate de Consiliu Local în anul 2007.

Se supune la vot referatul. Se votează cu 12 voturi „pentru”.

Dl. consilier local Piticari – pe Bodea se marchează 1000 mc lemn din doborâturi. Cetățenii solicită lemn de foc de acolo, au venit cu cerere însă domnul inginer Ciuc i-a refuzat pe motivul că nu are masă lemnoasă pentru foc.

Dl. consilier local Giosan Mircea – sunt adrese prin care a fost chemată firma care se ocupa cu ridicarea mașinilor. Să ne spună domnul primar care este situația cu această firmă și de ce a refuzat să semneze adresele.

Dl. consilier local Giosan Nicolai – este ilegală ridicarea mașinilor, este practic un furt și un abuz care trebuie sesizat la parchet.

Dl. consilier local Vargan – cetățenii acuză Consiliul Local că ar fi aprobat această concesiune, firma nu respectă regulamentul, abuz total, stare de disconfort. Să se rezilieze contractul.

Dl. Cârlugea Marin – este reprezentantul a peste 100 de oameni și a fost desemnat să-i întrebe pe domnii consilieri cine i-a trimis în Consiliul Local? De ce au fost aduși oameni care ne ridică ostentativ mașinile.

Dl. consilier local Giosan Mircea – noi am votat, dar la art. 7 este prevăzut clar să fie desemnat un reprezentant din partea primarului care să stabilească care mașini nu sunt parcate regulamentar.

Dl. consilier local Vargan – pentru că nu au plătit nimic la Primărie să reziliem contractul.

Dl. Cârlugea Marin – cine constată abaterea, poliția rutieră?

Dl. consilier local Giosan Mircea – reprezentantul primarului.

Dl. primar – în ședința Consiliului Local s-a stabilit clar unde se montează semnele de interdicție.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – s-au pus semne de circulație în fața policlinicii, ilegal. Sunt 30 de locuri de parcare, câți taximetriști au contract cu Primăria?

Dl. inginer Tatar – nu are niciunul și nu s-a plătit vreun leu.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – propune să fie desființate semnele de parcare care nu corespund pentru taximetriști, definitiv. În zona centrală să fie introdus sistem de parcare cu plată.

Dl. primar – amplasarea acestor semne s-a făcut în teren de o comisie coordonată de domnul viceprimar și din care a făcut parte și un reprezentant al poliției rutiere. Propune o întâlnire urgentă cu firma de la Botoșani, cu consilieri locali pentru a analiza clar situația parcărilor, a semnelor de circulație precum și alte aspecte.

Dl. consilier local Chirodea – a mai fost o comisie, trebuia să ne întâlnim, s-a făcut și o adresă dar nu s-a prezentat nimeni.

Dl. consilier local Vargan – propune domnului primar ca juristul său personal, cu sprijinul juriștilor din primărie, să analizeze urgent modul de respectare a clauzelor contractuale și să propună, argumentat juridic, rezilierea contractului.

Dl. Secretar – Legea este imperativă și clară: Consiliul Local administrează domeniul public și privat al localității, deci orice aspect legat de patrimoniu este hotărât de deliberativ. Referitor la taximetriști, este stupefiant că aceștia nu au plătit niciun leu pentru zonele de parcare. În acest caz, Compartimentul de specialitate din primărie trebuie să propună măsuri drastice, inclusiv ridicarea autorizației de funcționare, nu este posibil ca măsurile stabilite de Consiliu Local să fie ignorate ori chiar încălcate în mod grosolan.

Revenind la problema blocării, hotărârile inițiale au fost luate din dorința de a descongestiona traficul și de a-i disciplina pe șoferi, însă aplicarea lor s-a făcut deficitar și fără o pregătire prealabilă. Văzând neclaritățile apărute oricând se poate modifica ori completa o hotărâre de consiliu. Sunt multe semne de întrebare, în regulament și în contract sunt stipulate anumite clauze. De pildă, nu în toate cazurile (cum se întâmplă acum) trebuiesc ridicate mașinile ci doar atunci când se încalcă evident legislația rutieră. Societatea în cauză face exces de zel și chiar aplică discreționar anumite clauze, ceea ce este total incorect și ilegal. Cât privește semnele de circulație, Consiliul Local poate hotărî fie menținerea lor, fie desființarea și reproiectarea lor.

Dl. președinte – Concret cum să procedăm?

Dl. Secretar - potrivit competențelor sale Consiliul Local poate stabili, în sarcina executivului, obligația de a desființa semnele de circulație din fața Policlinicii și de a reverifica toate amplasamentele în vederea aplicării corecte a hotărârii Consiliului Local.

Dl. consilier local Vargan – solicită din partea celor 2 consilieri personali ai primarului un raport de activitate în legătură cu ce fac ei.

Dl. consilier local Velisar – propune ca în termen de trei zile să fie ridicate toate semnele de circulație amplasate ilegal în fața Policlinicii și apoi și celelalte din municipiu.

La vot - toți consilierii locali prezenți hotărăsc desființarea semnelor de interdicție de la Policlinică și reverificarea tuturor din oraș care sunt amplasate aiurea.

Dl. președinte – După cum s-a votat astăzi, este obligatoriu ca aparatul de specialitate să aducă la îndeplinire aceste măsuri.

Dna. Năstase Petronela, director grădiniț㠖 solicită analizarea adresei și să fie sprijinită în reabilitarea grădiniței.

Dl. consilier local Vargan face următoarele interpelări pentru domnul primar:

- Situația cu pârtia de schi?

- Situația cu podul de la Valea Seacă?

- Ce s-a făcut cu aniversarea festivă a 600 de ani de atestare a Câmpulungului?

- Propune o ședință cu toți agenții economici.

- Propune amplasarea unor statui, plachete comemorative.

- Înmânarea diplomei de cetățean de onoare „Anca Parghel”.

- Organizarea zilelor culturale câmpulungene.

- Instituirea unei medalii jubiliare pentru personalități ale orașului.

- Parada portului, câini, cai.

- Expoziție de artă culinară.

Va face o notă pentru domnul primar cu toate cele propuse.

Ce derulări de fonduri se fac de către Centrul Europa?

Dl. primar – la podul de pe Valea Seacă urmează a se monta grinzile.

Dl. Lițu Grigore – a închiriat un trup de pășune „Simidești”. S-a făcut o marcare și s-au marcat arbori și pe pășune. Nu a vrut să se taie, pentru a fi umbră. S-au tăiat arbori și nu au fost curățate crengile. A fost în audiență la domnul primar și nu s-a rezolvat nimic, de aceea s-a prezentat în fața Consiliului Local, poate acesta va rezolva problema.

Cu domnul inginer Ciuc nu se poate lucra, este un om imposibil. Face numai ce vrea el.

Dna. Forminte Crizanta – a apelat la Consiliu Local din partea seniorilor pensionari din Câmpulung. Pentru persoane cu pensii modice să se acorde un transport gratuit săptămânal, 5 pe lună înseamnă 15 lei.

I se răspunde că pentru o asemenea aprobare trebuie inițiat un proiect de hotărâre.

Dna. Bolda Silvia – în legătură cu îndiguirea. Nu s-au făcut lucrări corespunzătoare, constructorul a plecat și nu se mai știe cine face și cum face.

Dl. consilier local Chirodea – DN 17 este incomplet făcut nici cu asfaltul nici cu altele.

Dna. Bolda – brusturii au crescut peste gard și urzicile la fel.

Dl. consilier local Țaran – studiul de circulație nu se respectă, nu s-au făcut marcaje corespunzătoare.

În legătură cu organizarea ședințelor Consiliului Local propune să fie ziua de vineri de la ora 14ºº, iar programul celor din executiv să fie de la ora 10ºº (vinerea). Problemele care urmează a fi discutate la diverse, să fie analizate mai atent. De asemenea, cu 2 ore înainte de ședință să se întâlnească toți consilierii pentru a se consulta .

Legat de pădure – administrarea se face pentru cetățean nu în nume propriu.

Pentru cei din zona Badea Cârțan, Cloșca să fie adus pietriș.

Dl. consilier local Velisar – când se vor plomba găurile de pe străzi?

Dl. consilier local Giosan Teodor – directoarea de la grădinița nr. 1 și-a prezentat problemele și niciun consilier nu s-a sensibilizat, mai deloc. Are un gust amar pentru că cel care „latr㔠câștigă tot iar cel ce stă cuminte nu rezolvă nimic.

Întreabă: din tot ce am discutat astăzi, mâine ce se realizează? Concret? S-a simțit foarte umilit astăzi când domnul Macovei l-a jignit la modul direct.

Ce-i răspundem acestei doamne de la grădiniță?

Dl. primar – pentru următoarea ședință se va face o evaluare la grădiniță și vom căuta soluții, formule pentru a rezolva problema.

Dl. consilier local Vargan – doamna Coclici a spus că la rectificarea bugetului se vor aloca bani pentru cultură și vom putea acorda o sumă apreciabilă pentru aceea grădiniță.

Dl. consilier local Chirodea – la grădinița din vecinătate mai trebuie lucrări.

Dl. Poenaru – dacă este posibil ca proiectele de hotărâri să aibă avizul juridic.

Dl. Lupescu Cornel – prezintă stadiul pregătirilor în legătură cu festivalul „Întâlniri Bucovinene”. Sunt 4 proiecte aprobate, în stadiul de implementare. Mai avem proiecte, dar nu sunt bani pentru studii de fezabilitate.

Nemaifiind alte probleme de discutat, președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Ședința se încheie la orele 1635.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Bilinschi Ilie

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

 Toader Mândrilă