ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 31 august 2011

 

Ședința începe la orele 1210.

Convocarea ședinței a fost făcută de către Primarul municipiului prin Dispoziția nr.420/2011.

Din cei 17 consilieri aleși, sunt prezenți un număr de 15; lipsesc motivat consilierii locali Giosan Nicolae și Velisar Radu Ștefan

Sunt prezenți: dl. Gabriel Constantin Șerban – primarul municipiului, dl. Mihăiță Negur㠖 viceprimarul minicipiului Câmpulung Moldovenesc și d-na Erhan Rodica – șef Serviciu administrație publică, pentru secretarul municipiului

Au fost invitați și participă la ședință: Coclici Liliana, Ciuc Viorel, Balan Cristian, Zancu Carmen, Coca Daniel, Cârstiuc Nicolae, precum și reprezentanți ai presei.

Ședința este deschisă de către d-na consilier local Flutur Cristina Nicoleta, președinte de ședință, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.

Domnul primar prezintă următorul proiect al ordinii de zi:

1.Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 30 iunie 2011 și 25 iulie 2011.

2.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din islazul comunal, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului

3.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 120 mc lemn Parohiei „Sfântul Dumitru” - Câmpulung Moldovenesc pentru construirea următoarelor obiective: casă, prăznicar, clopotniță și împrejmuire.

Inițiator: Primarul municipiului

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30 iunie 2011.

Inițiator: Primarul municipiului

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului

7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 265 mp, situat în strada Dimitrie Cantemir nr. 21, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru S.C. CALCARUL S.A. Pojorâta.

Inițiator: Primarul municipiului

8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețurilor la abonamente și bilete pentru transportul urban de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului

9.Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 8 al anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor și a procedurilor de conferire și retragere a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc”.

Inițiator: Primarul municipiului

10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire (pompe de căldură), având ca scop alimentarea cu apă caldă menajeră și căldură a blocurilor A.N.L. din zona Bunești, Municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

Inițiator: Primarul municipiului

11.Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 08.10.2009 cu privire la aprobarea contractării finanțării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solar㠖 Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Inițiator: Primarul municipiului

12.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011 a sumei de 160.000 lei Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru proiectarea și achiziționarea unui ascensor hidraulic.

Inițiator: Primarul municipiului

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului

14.Solicitarea Asociației de proprietari nr. 6 Câmpulung Moldovenesc (locatarii imobilului situat în str. Gării nr. 9A, scara A), înregistrată la nr. 12061/19.07.2011.

15.Cererea domnului Sandiuc Emil înregistrată la nr. 12524/26.07.2011.

16.Solicitarea seniorilor PSD din Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 12661/28.07.2011.

17.Cererea dr. Prodan Elena, înregistrată la nr. 12397/25.07.2011.

18.Adresa Instituției Prefectului - Județul Suceava, nr. 8649/S.F. din 22.07.2011 înregistrată la nr. 12611/27.07.2011.

19.Adresa Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, nr. 899 din 22 iulie 2011, înregistrată la nr. 12318/22.07.2011.

20.Raport general al Festivalului internațional de folclor „Întâlniri Bucovinene”, ediția a XXII-a Câmpulung Moldovenesc.

21.Diverse.

Doamna președinte consultă plenul dacă mai sunt alte propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi.

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre care au un caracter urgent:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

                      Inițiator: Primarul municipiului

                  2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor Primarului municipiului Câmpulung  Moldovenesc nr.  403/8.08.2011 și nr.  412/16.08.2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2011.

                      Inițiator: Primarul municipiului

Se supune la vot suplimentarea cu cele 2 proiecte de hotărâre. Se votează cu 15 voturi „pentru”.

Se supune la vot ordinea de zi pe ansamblu. Se votează cu 15 voturi “pentru”.

 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 30 iunie 2011 și 25 iulie 2011).

Nu sunt obiecții. Procesele verbale sunt aprobate cu 14 voturi „pentru”. Se abține dl. consilier local Vargan.

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din islazul comunal, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se prezintă raportul Serviciului venituri cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Timu – sunt niște amendamente propuse.

Dl. consilier local Stoleru – propune ca prețul de pornire la licitație să fie de 200 lei/ha/an.

Dl. consilier local Niga – propune ca toate prețurile să fie aliniate să nu fie diferențe.

D-na președinte – inițiatorul proiectului de hotărâre a propus 400 lei/ha/an.

Dl. consilier local Timu – prețurile au fost stabilite după niște criterii dar diferența dintre cel mai mare și cel mai mic este foarte mare.

Dl. consilier local Piticari – propune să se coboare prețul la 50 euro, adică 200 lei. Nu avem treabă cu subvenția pentru teren.

Dl. consilier local Giosan Mircea – hai să dăm degeaba, cum s-a mai făcut și până acum.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se votează cu 7 voturi „pentru”. Se abțin 8 consilieri locali.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se votează cu 9 voturi „pentru”, votează împotrivă consilierii locali Vargan, Țaran, Niga, Negură, Flutur. Se abține dl. consilier local Mocanu Dan.

Proiectul de hotărâre a fost respins.

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 120 mc lemn Parohiei „Sfântul Dumitru” - Câmpulung Moldovenesc pentru construirea următoarelor obiective: casă, prăznicar, clopotniță și împrejmuire).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică și comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Bilinschi – personal nu are nimic împotrivă de a fi ajutată biserica dar la ce va folosi aceea construcție.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 15 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30 iunie 2011).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se prezintă raportul Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”. Se abține dl. consilier local Vargan Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică și juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 15 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Câmpulung Moldovenesc).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Poliției locale.

Comisia economică și juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:                             

Domnul consilier local Vargan – Jandarmeria nu și-a dat nici un aviz pentru ordinea publică, au fost consultați și ei?

Dl. Balan Cristian – au fost consultați și au spus că nu au repartizat personal pentru ordinea și liniștea publică.

Dl. consilier local Timu – întreabă dacă Jandarmeria este obligată prin lege să se implice în ordinea și liniștea publică a localității.

Dl. primar – dacă se dorește imperativ se poate face o adresă oficială la Jandarmerie.

Dl. consilier local Timu – insistă ca această adresă să fie făcută.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 15 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 265 mp, situat în strada Dimitrie Cantemir nr. 21, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru S.C. CALCARUL S.A. Pojorâta).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Rațu – a studiat raportul de evaluare a expertului și consideră că prețul de 12 euro/mp în aceea zonă este cel mai mic posibil. Propune ca amendament un preț de 50 euro/mp.

Dl. consilier local Bilinschi – propune ca amendament 20 euro/mp.

 Dl. consilier local Giosan Mircea – propune închirierea și nu cumpărarea terenului respectiv.

Dl. consilier local Vargan – este de acord cu vânzarea terenului, evaluarea a fost făcută la data de 15.04.2011, valoarea să fie la cursul euro de la data semnării contractului.

Dl. consilier local Rațu – întreabă cine a făcut evaluarea vânzătorul sau cumpărătorul?

Dl. primar – cumpărătorul, iar pentru primărie a fost făcută de către dl. Sologiuc gratuit. Inițiatorul a avut la bază niște documente respectiv evaluările făcute la data de 15.04.2011.

Dl. consilier local Timu – cu ce prețuri s-a mai vândut teren în zonă?

Dl. consilier local Niga – d-lui Lisenche spre exemplu i s-a vândut cu același preț.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se votează cu 9 voturi „pentru”, sunt împotrivă consilierii locali Bilinschi, Chirodea, Giosan Mircea, Giosan Teodor, Rațu Gheorghe și Vargan.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. Consilier Rațu – 50 euro/mp. Se votează cu 2 voturi „pentru”, 7 voturi împotrivă și 6 abțineri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. consilier Bilinschi – 20euro/mp. Se votează cu 12 voturi „pentru”, este împotrivă dl. consilier local Rațu, se abțin consilierii locali Mocanu și Vargan.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețurilor la abonamente și bilete pentru transportul urban de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se prezintă rapoartele Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu și al Compartimentului transport auto

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu următorul amendament „ la lit. c), d), e) de la pct.1 și pct.2 să fie aplicat indicele de inflație din anul 2010”.

 

Discuții:

Dl. consilier local Rațu – consideră că amendamentul propus este corect.

Dl. consilier local Vargan – întreabă dacă abonamentul este nelimitat.

Dl. consilier local Timu – întreabă care au fost prețurile anterioare.

Dl. primar – sunt precizate în raportul compartimentului de specialitate și recomandă comisiei economice ca la lit. b) să stabilească efectiv prețul.

D-na Erhan intervine și solicită stabilirea efectivă a prețului pentru fiecare categorie de abonament. Comisia economică își reformulează amendamentul din ședința de comisie și propune următoarele prețului:

a) 21 lei/lună pentru elevi cu două călătorii zilnice;

b) 37 lei/lună pentru elevi cu număr nelimitat de călătorii;

c) 44 lei/lună pentru adulți cu două călătorii zilnice;

e) 58 lei/lună pentru adulți cu număr nelimitat de călătorii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se votează cu 13 voturi împotrivă, se abțin consilierii locali Cuciureanu și Giosan Teodor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de comisia economică. Se votează cu 14 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 8 al anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor și a procedurilor de conferire și retragere a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc”).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se prezintă rapoartele Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu și al Compartimentului transport auto.

Cele 4 comisii ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 13 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu și dl. consilier local Giosan Teodor.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire (pompe de căldură), având ca scop alimentarea cu apă caldă menajeră și căldură a blocurilor A.N.L. din zona Bunești, Municipiul Câmpulung Moldovenesc).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă rapoartele Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu și Compartimentului investiții.

Comisiile economică și de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Rațu – acest gen de încălzire este eficient doar în pardoseală, asta recunoaște și proiectantul. Banii de unde vin?

Dl primar – Din fondul de mediu. O parte din cheltuieli sunt suportate și de primărie, cam 10%.  Proiectarea maxim 8%. Când se merge la decont pentru cotă parte trebuie să mergi cu suma plătită. La evaluarea de principiu s-a discutat de 60000 euro. Cofinanțarea primăriei va fi foarte mică.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 13 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu și dl. consilier local Mocanu Dan.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 08.10.2009 cu privire la aprobarea contractării finanțării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solar㠖 Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă rapoartele Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu și Compartimentului investiții.

Comisiile economică și de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Vargan – prețul este foarte mare la proiectare iar din buget s-a avizat plata unei sume foarte mari, este factură deja.

Dl. primar – face precizări în legătură cu aceste sume.

Dl. consilier local Bilinschi – mai sunt și alte instituții care au solicitat?

Dl. primar – au fost 3 și s-a selectat Colegiul Silvic Bucovina. Municipiul Câmpulung Moldovenesc poate obține de la Fondul de mediu circa 1 milion lei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011 a sumei de 160.000 lei Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru proiectarea și achiziționarea unui ascensor hidraulic).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile economică și 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă rapoartele Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu și Compartimentului juridic.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Se i-a pauză în vederea emiterii rapoartelor Comisiei economice pentru proiectele de hotărâre nou introduse pe ordinea de zi.

Se trece la proiectul 1 introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la proiectul 2 introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor Primarului municipiului Câmpulung  Moldovenesc nr.  403/8.08.2011 și nr.  412/16.08.2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2011).

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.                   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”, se abține dl. consilier local Cuciureanu.

 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi (Solicitarea Asociației de proprietari nr. 6 Câmpulung Moldovenesc (locatarii imobilului situat în str. Gării nr. 9A, scara A), înregistrată la nr. 12061/19.07.2011).

Discuții:

Dl. consilier local Timu – înainte a existat o construcție care a fost demolată. La garajele existente acolo s-a construit o bordură și nu se mai pot parca autoturisme. Propune să se facă măsurători pentru a se stabili dacă domnul Drutcă are suprafața respectivă în proprietate.

Dl. consilier local Vargan Vasile – propune ca solicitarea să fie înaintată Compartimentului de specialitate al primăriei.

Dl. primar – în ședința următoare va fi informat Consiliul local.

 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi (Cererea domnului Sandiuc Emil înregistrată la nr. 12524/26.07.2011).

Discuții:

Dl. primar – acolo este vorba de cote părți ale primăriei și ale unor cetățeni.

Dl. Sandiuc – clădirea se dărâmă, este un risc real pentru copii. Personal ar face reparațiile dar nu poate din cauza gardului amplasat de către domnul Merceanu.

Dl. Cârstiuc – clădirea este compusă din două unități locative dintre care una este a domnului Sandiuc. Pentru reparații nu avem fonduri. Celălalt chiriaș este de acord să se facă reparații.

Dl. viceprimar – dl. Merceanu s-a angajat să repare un perete. A fost personal la fața locului și a constatat că dl. Sandiuc vrea numaidecât să fie mutat gardul.

Dl. consilier local Timu – dacă este nevoie împuternicim executivul și poliția locală să se ia măsurile legale după care să fie informat Consiliul local.

Dl. primar propune să meargă la fața locului dl. viceprimar și dl. Cârstiuc care vor face o informare pentru ședința Consiliului local din septembrie.

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi (Solicitarea seniorilor PSD din Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 12661/28.07.2011).

Discuții:

Dl. primar – cele 5 călătorii gratuite nu se pot aproba pentru că nu este temei legal și nici bani.

Dl. consilier local Vargan – sunt aproape 6000 de pensionari în municipiul Câmpulung și ar trebui să le acordăm mai multă atenție. La ședința următoare domnul primar să ne informeze dacă le putem acorda un spațiu pentru club.

Dl. primar – dacă totuși vom reuși să găsim acel spațiu cui îl vom da, cum sunt organizați pensionarii?

 

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi (Cererea dr. Prodan Elena, înregistrată la nr. 12397/25.07.2011).

Discuții:

Dl. consilier local Vargan – consideră că dacă am dat la biserică 120 mc lemn putem da si pentru circa sanitară lemn pentru structura acoperișului.

Dl. primar – pentru următoarea ședință voi iniția un proiect de hotărâre și i se va acorda o cantitate de lemn iar cu racordul la apă este o problemă deja rezolvată.

Dl. consilier local Giosan Teodor – a existat o propunere ca aceea clădire să fie cumpărată însă prețul este foarte mare, ar trebui scăzut prețul și menținută activitatea de Cabinet medical.

 

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi (Adresa Instituției Prefectului - Județul Suceava, nr. 8649/S.F. din 22.07.2011 înregistrată la nr. 12611/27.07.2011).

Discuții:

Dl. primar – problema este forte delicată și trebuie analizată cu multă atenție. Pentru a avea un punct de vedere dă citire informării pe care a făcut-o Consiliului local. A pregătit un proiect de hotărâre pentru această grădiniță. S-a analizat posibilitatea mutării acesteia în sediile școlilor din Sîhla însă tot de investiții suplimentare este vorba.

S-a propus următoarea varianta, mutarea grădiniței în imobilul de lângă stadion. În toate situațiile propuse problema este de durată și ar trebui sprijin din partea Consiliului local.

Dl. consilier local Chirodea – solicită să se aibă în vedere problema acoperișului și a fațadei la grădinița din Capul Satului. În cazul discutat familia Drull a revendicat atât clădirea cât și terenul. Care este totuși situația juridică a terenului din Fața grădiniței „Căsuța piticilor”.

Dl. primar – au fost făcute două propuneri și întreabă dacă Consiliul local este de acord. De principiu Consiliul local este de acord.

Dl. consilier local Chirodea – ce facem cu spațiile rămase libere în clădirea fostului U.F.E.T.

Dl. consilier local Țaran – propune ca acel spațiu să fie dat Clubului pensionarilor.

 

Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi (Adresa Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, nr. 899 din 22 iulie 2011, înregistrată la nr. 12318/22.07.2011).

Au informat Consiliul local că au răspuns adresei Curții de Conturi.

 

Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi (Raport general al Festivalului internațional de folclor „Întâlniri Bucovinene”, ediția a XXII-a Câmpulung Moldovenesc).

Raport însușit de către Consiliul local.

 

Se trece la punctul „Diverse”

Dl. Popoiu Constantin – informează Consiliul local că este profesor și la ora actuală nu are loc de muncă. A fost în audiențe la dl. primar și ar vrea să se înscrie la concurs dacă se va organiza pentru a ocupa un post la biblioteca municipală sau muzeul „Arta lemnului”.

Dl. primar – concursurile la cele două instituții vor fi organizate în baza legislației. Nu putem garanta nimănui că va ocupa sigur unul din acele posturi.

Dl. Popopiu – roagă să nu fie înțeles greșit, nu a cerut privilegii, a cerut doar să participe la concurs.

D-na Scripc㠖 informează Consiliul local că are un copil care a căzut de pe un tobogan defect de la locul de joacă pentru copii.

Dl. primar – d-na a depus două cereri prin care solicită despăgubiri în sumă de 35 mii lei, asigurarea coșului zilnic și a transportului local. Cu acordul Consiliului local până luni se va comunica un răspuns urmând ca într-o ședință ulterioară să fie informat plenul.

Dl. consilier local Vargan – propune să fie publicat cazul pe site-ul local în vederea obținerii unui eventual sprijin material din partea oamenilor de bine.

Dl. Rusu Arcadie – are o serie de întrebări atât pentru conducerea executivă cât și pentru consilierii locali. Întreabă dacă anul acesta se va amenaja măcar un trotuar în zona Sâhla. Să fie amenajate treceri de pietoni în dreptul stațiilor de autobuz. Să se i-a măsuri pentru stoparea conducătorilor auto vitezomani care provoacă adevărate tragedii în acea zonă. Solicită material lemnos pentru cetățenii de pe strada Drumul Tătarilor pentru reparații garduri, podețe, etc. Patronii care au exploatat lemnul au lăsat mizerie și ar trebui să compenseze măcar cu cinci mc de lemn pentru fiecare proprietar.

Dl. primar – îi răspunde că trotuare nu se pot face anul acesta deoarece se vor mai face săpături pentru canalizare.

Dl. consilier local Țăran – întreabă cine se ocupă de activitatea de pășuni. I se răspunde că dl. ing. Ciuc Viorel. Il întreabă pe acesta ce șanse sunt ca să obținem subvenția pentru pășuni în bugetul local al primăriei.

Dl. primar – sugerează dl-ui Ciuc ca până la ședința următoare să se informeze de la Primăriile care au beneficiat direct de subvenție pentru pășuni ca să putem informa Consiliul local.

Dl. viceprimar – S.C.”Florconstruct”S.R.L. a solicitat modificarea unor prețuri ale activității concesionate. Îi solicită dl-lui director Popovici Valerian prezent la ședință să informeze plenul pe activități sau operațiuni ce anume vor să modifice.

Dl. Popovici – informează că a depus pe data 12.08.2011 o adresă oficială prin care a solicitat mai multe aspecte privind reglementarea activității pe care o desfășoară societatea pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Se pune mare accent pe colectarea selectivă a gunoiului menajer.

Dl. consilier local Țaran – la momentul de față, conform contractului încheiat, cum se face colectarea gunoiului menajer selectiv sau la grămadă? În prețul practicat este prevăzut un procent pentru sortare, selectare? Dacă investițiile ce urmează a se face au prevăzute și în contract?

Dl. viceprimar – punctele de colectare trebuie igienizate, curățate, pubelele trebuie spălate, etc. Apoi dotarea tehnică a S.C.”Florconstruct” S.R.L., cel puțin pentru salubritate în municipiul Câmpulung Moldovenesc lasă mult de dorit. Nu putem majora tarifele cu un asemenea procent în condițiile în care serviciile prestate sunt sub orice critică.

Dl. consilier local Bilinschi – persoana din primărie care se ocupă de această activitate a sesizat cumva faptul că a fost încălcat contractul?

Dl. primar – trebuia prezentat un material scris pentru o mai bună edificare a fiecărui consilier privitor la toate aspectele.

Dl. consilier local Timu – întreabă câte blocuri din municipiu au fost anvelopate fără autorizație, a mai avut această interpelare și nu a primit răspuns.

Dl. primar – ar trebui să ne bucure faptul că se fac fațadele la blocuri și așa prea mult ajutor bănesc nu avem de la guvern. Consideră că trebuie făcută o ședință extraordinară pe data de 12 .09.2011 în care să fie discutată numai problema închiderii rampei de gunoi precum și toate problemele referitoare la această activitate. Trebuie analizată investiția făcută de către S.C. „Florconstruct” S.R.L., stabilit un plan de măsuri și informată toată populația.

Dl consilier local Țăran – supune atenției problema stației de epurare de la Câmpulung Est, este un miros infernal care afectează populația din zonă.

Dl. consilier local Vargan – știe din surse sigure că s-a refuzat exploatarea materialului lemnos rezultat din doborâturi și curățiri pierzându-se circa 1 miliard lei. Solicită să fie informat Consiliul local ce cantități de lemn s-au exploatat în ani 2009 -2010 și ce sume au intrat în buget. Cu ceva timp în urmă a solicitat o întâlnire cu reprezentați întreprinderilor mici și mijloci din municipiu, lucru care nu s-a întâmplat nici până acum. Care este situația sportului câmpulungean. Propune ca următoarea ședință să aibă loc în locația muzeului „Ioan Grămadă”. Dl. primar a promis că va renunța la cei doi consilieri personali și nu a făcut-o. În ce stadiu se află investiția la pârtia de schi. Propune să fie amplasată la locul cuvenit statuia lui Mihai Eminescu . Să fie invitat un reprezentat al familiei Ancăi Parghel pentru ai fi înmânată diploma de cetățean de onoare post mortem. Nu s-a făcut nici o acțiune la împlinirea a 75 de ani de la înființarea muzeului „Arta lemnului”. Este adevărat că primăria se va muta în locația acestui muzeu? Care va fi sediul primăriei municipiului pe viitor?

Dl. primar – lucrările pentru proiectul Axa 1 au fost demarate pe data de 30.08.2011 din cartierul Bodea. La degajarea zonelor am fost ajutați de dl. consilier local Timu. Vor mai fi deschise fronturi de lucru pe str. Simion Fl. Marian. În afara str. Silvicultorului, Molidului, Atelierului se vor efectua lucrări și pe str. Vasile Cârlova și Griviței. La pârtia de schi pe o suprafață de 5 ha se va finaliza exploatarea materialului lemnos. Ce este pentru Direcția Silvică s-a împărțit în două trupuri iar pe data de 09.09.2011 se va organiza licitație publică. Sperăm ca până la data de 15.09.2011 să încheiem contractul cu dirigintele de șantier pentru investiția Pârtia de schi. Ședința de Consiliul local se va desfășura acolo unde va fi convocată.

Dl. consilier local Giosan Mircea – câte amenzi au fost aplicate d-lui Drull pentru construcția de lângă Liceul de construcții?

Dl. primar informează că a apărut un act normativ prin care proprietarii imobilelor sunt obligați să le întrețină. În termen de 3 luni se va face o inventariere a acestor imobile.

Dl. primar – avem o situație neplăcută cu cei care dețin spații în clădirea vechii primării. Am făcut două rânduri de adrese la care am primit răspuns doar de la trei deținători. Nu prea avem posibilități legale să luăm măsuri împotriva lor.

Dl. consilier local Vargan – întreabă dacă se pot accesa fonduri europene pentru reparațiile fostului sediu a primăriei municipiului.

Dl. primar – o abordare amiabilă ar putea duce ca în 10 -15 zile să se treacă la repararea acestei locații.

Nemaifiind alte probleme de discutat, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Ședința se încheie la orele 1630.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Flutur Cristina Nicoleta

 

Pentru

 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Erhan Rodica