ROMÂNIA

JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 121

din 24 noiembrie 2016

 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2017

 

 

           

         Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 noiembrie 2015;

Având în vedere:

         -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 22563 din 02.11.2015;

         -Raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 22567 din 02.11.2015;

         -Rapoartele celor 4 comisii de specialitate ale Consiliului Local;

-Prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) şi art. 30 din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

          -Hotărârea  Guvernului  nr. 348/2004  privind  exercitarea  comerţului  cu  produse  şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

          -Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 62/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.24/2009 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a  taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 6/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofiţerul de starea civilă;

-Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47, art.49 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează :

a)impozitul şi taxa pe clădiri sunt prevăzute în anexa  nr.1;

b)impozitul şi taxa pe teren sunt prevăzute în anexa nr.2;

c)impozitul pe mijloacele de transport este prevăzut în anexa nr.3;

d)taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi nr.5;

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi impozitul pe spectacole  sunt prevăzute în anexa  nr.6;

f)taxele extrajudiciare de timbru sunt prevăzute în anexa  nr. 7;

g)taxele pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului sunt prevăzute în anexa nr. 8;

h)sancţiunile sunt prevăzute la art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

i)taxe speciale, conform  anexelor nr. 9-13, cuprind:

   -regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă prevăzute în anexa nr.9;

  -modelele formularelor pentru eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale prevăzute în anexele nr. 10-12;

-taxa de salubrizare prevăzută în anexa nr.13;   

-taxe pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri  în regim de taxi şi activităţii de dispecerat taxi prevăzute în anexa nr.13;   

-taxe  privind obţinerea calităţii de administrator de imobil de către persoanele fizice şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari prevăzute în anexa nr.13;   

            -taxe privind activităţile compartimentelor primăriei prevăzute în anexa nr.13.

Art.2.Pentru plata cu anticipaţie  a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, în cazul contribuabililor  persoane fizice şi persoane juridice,  se acordă o bonificaţie, după cum urmează :

a)      în cazul impozitului pe clădiri 10%;

b)      în cazul impozitului pe teren 10%;

c)      în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%.

Art.3.Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului pe teren, pentru anul 2016 se aplică zonarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005,  cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4.Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului pe clădiri şi teren din proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social este prevăzută în anexa nr.14.

Art.5. (1)Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

    (2) Începând cu data  de 1  ianuarie 2016 se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 55/2014 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.

Art.6.Anexele nr.1 –14   fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1 - Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice.
Anexa 2 - Impozitul pe teren pentru persoane fizice şi juridice.
Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice.
Anexa 4 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
Anexa 5 - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
Anexa 6 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.
Anexa 7 - Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
Anexa 8 - Taxe de timbru.
Anexa 9 - Taxe pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului.
Anexa 10 - Sancţiuni.
Anexa 11 - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.
Anexa 12 - Acord de funcţionare al spaţiului comercial/de prestări servicii.
Anexa 13 - Acord pentru desfăşurarea de activitate comercială.
Anexa 14 - Acord privind ocuparea temporară a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru desfăşurarea de activităţi comerciale sezoniere.

                                     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Chirodea Gavril

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă