ROMÂNIA

JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 132

din 18 decembrie 2018

 

cu  privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2019

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2018;

Având în vedere:

  -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 28953 din 31.10.2018;

  -Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 28954 din 31.10.2018;

  -Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 29522 din 05.11.2018;

  -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

  -Prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Prevederile Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Prevederile Titlului IX din Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

           -Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Art. 7 alin. (2) - (7) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

           -Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

           -Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

           -Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Hotărârea Consiliului local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare,

           -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 62/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

           -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 22/2012 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, care se supun înmatriculării;

  -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 24/2009 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a  taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 6/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofiţerul de starea civilă;

  -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 131/2017 privind aprobarea Regulamentului de  acordare a autorizațiilor de transport public local de persoane pe cablu în domeniul schiabil „Rarău” Câmpulung Moldovenesc;

  -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164/2017 pentru  aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc;

  -Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  nr. 165/2017 pentru  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată  în Municipiul Câmpulung Moldovenesc;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4)  lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 47, art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1.Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, după cum urmează :

                 a)impozitul şi taxa pe clădiri sunt prevăzute în anexa  nr.1;

                 b)impozitul şi taxa pe teren sunt prevăzute în anexa nr.2;

                 c)impozitul pe mijloacele de transport este prevăzut în anexa nr.3;

                  d)taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 4;

                  e)modelul formularului pentru autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/alte activităţi recreative şi distractive este prevăzut în anexa nr. 5;

                  f)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate este prevăzută în anexa  nr.6;

                 g)impozitul pe spectacole este prevăzut în anexa nr.7;

                 h)chiriile şi taxele pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului sunt prevăzute în anexa nr. 8;

                 i)sancţiunile sunt prevăzute la art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

                 j)taxele speciale, conform  anexelor nr. 9-13, cuprind :

            -regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă care este prevăzut în anexa nr.9;

               -modelele formularelor pentru eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale care sunt prevăzute în anexele nr. 10-12;

           -taxa de salubrizare prevăzută în anexa nr.13;   

           -taxele pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri  în regim de taxi şi activităţii de dispecerat taxi care sunt prevăzute în anexa nr.13;   

           -taxele  privind obţinerea calităţii de administrator de imobil de către persoanele fizice şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari care sunt prevăzute în anexa nr.13;   

                   -taxele privind activităţile compartimentelor primăriei care sunt prevăzute în anexa nr.13.

Art.2.Pentru plata cu anticipaţie  a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 1 aprilie 2019, în cazul contribuabililor  persoane fizice şi persoane juridice,  se acordă o bonificaţie, după cum urmează :

a)     în cazul impozitului pe clădiri 10%;

b)     în cazul impozitului pe teren 10%;

c)     în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%.

Art.3.Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019 se aplică zonarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005,  cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4.(1)Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru clădirile/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut  pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social este prevăzută în anexa nr.14.

         (2)Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale este prevăzută în anexa nr.15.

                  (3)Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ este prevăzută în anexa nr.16.

                  (4)Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local  în cazul unor calamități naturale este prevăzută în anexa nr.17.        

         Art.5.Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.

          (2)Începând cu data  de 1 ianuarie 2019 se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 186/2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 .

Art.7.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Moroșan Nicolai

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă

 

Anexa 1 - Impozitul/taxa pe clădiri pentru persoane fizice și juridice.
Anexa 2 - Impozitul pe teren/taxa pe teren pentru persoane fizice şi juridice.
Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice.
Anexa 4 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Anexa 5 - Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/ alte activităţi recreative şi distractive
Anexa 6 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicítate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.
Anexa 7 - Impozitul  pe spectacole.
Anexa 8 - Chirii şi taxe pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului.
Anexa 9 - Taxe speciale. REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc  precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.
Anexa 10 - Acord de funcţionare al spaţiului comercial/de prestări servicii.
Anexa 11 - Acord pentru desfăşurarea de activitate comercială în piața agroalimentară.
Anexa 12 - Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea desfăşurării de activităţi comerciale sezoniere.
Anexa 13 - Taxe speciale.
Anexa 14 - Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru clădirile/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
Anexa 15 - Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
Anexa 16 - Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.
Anexa 17 - Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local  în cazul unor calamități naturale.