stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

legea nr. 544/2001 - informaţii de interes public

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice este:

 

Poşchin Nicoleta - inspector,
Compartiment Resurse umane şi managementul calităţii, etaj 1, cam. 28,
Luni, marţi, miercuri, vineri între orele 10,00-14,00 şi joi între orele 14,00-18,00.
Tel. 0230-314425, int. 117, Fax: 0230-314725
e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro 

 

Anexa nr. 2 la Dispoziția Primarului nr. 717 din 22 noiembrie 2016
privind organizarea și asigurarea liberului acces la informațiile de interes public în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, care constituie informaţii de interes public:

 

 1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 2. Componenţa nominală a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, inclusiv apartenenţa politică a consilierilor locali; componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;

 4. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 5. Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de către viceprimar;

 6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 7. Regulamentul de ordine interioară;

 8. Codul de conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual;

 9. Rapoarte privind starea economică, socială şi de mediu ale municipiului;

10. Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

11. Raportul anual privind inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului;

12. Raportul anual privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a Legii nr. 52/2003;

13. Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;

14. Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni şi domeniile de activitate vizate;

15. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

16. Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor;

17. Listele privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, precum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

18. Lista asociaţiilor de proprietari/locatari din municipiu şi a administratorilor acestora;

19. Propuneri de la cetăţeni;

20. Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism, Planurile Urbanistice de Detaliu, Planurile Urbanistice Zonale,  planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;

21. Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate;

22. Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor;

23. Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice;

24. Activităţile şi locurile în care se poate presta muncă în folosul comunităţii, precum şi prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social;

25. Programul anual de achiziţii publice;

26. Listele cu ofertele câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări, conform prevederilor legale în materie;

27. Anunţuri şi bibliografia privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

28. Informaţii privind impozitele şi taxele locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora; contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale;

29. Relaţii de colaborare şi/sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale;

30. Lista certificatelor de producător eliberate;

31. Informaţii privind activitatea culturală şi sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului;

32. Relaţii cu organizaţii neguvernamentale, programe ale acestora şi colaborări;

33. Informaţii despre programele cu finanţare externă;

34. Alte documente şi informaţii, care nu constituie informaţii exceptate potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 Hotărârea Guvernului nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

 

 NOTĂ: Modificarea şi completarea listei se face periodic, în funcţie de modificările actelor normative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii