stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2013 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

legea nr. 544/2001 - informaţii exceptate

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice este:

 

Poşchin Nicoleta - inspector,
Compartiment Resurse umane şi managementul calităţii, etaj 1, cam. 28,
Luni, marţi, miercuri, vineri între orele 10,00-14,00 şi joi între orele 14,00-18,00.
Tel. 0230-314425, int. 117, Fax: 0230-314725
e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro 

 

Anexa nr. 3 la Dispoziția Primarului nr. 1028 din 18 decembrie 2009

Lista cuprinzând informaţiile care se exceptează accesului liber al cetățenilor:

 

    - informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    - Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    - Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
    - Informaţiile cu privire la datele personale;
    - Informaţiile privind procedura în timpul unei anchete penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
    - Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;
    - Informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor;
    - Dosarele aflate pe rolurile instanţelor judecătoreşti şi a documentelor ce le compun în care Consiliul Local sau una din instituţiile publice subordonate este parte;
    - Situaţii cu privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată în diferite faze procesuale;
    - Documentele cu caracter personal ce însoţesc hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
    - Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi: acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea, cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul municipiului;
    - Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
    - Documentaţia tehnică prevăzută de lege depusă în vederea emiterii certificatelor de urbanism, cu excepţia planurilor de situaţie; documentaţia tehnică prevăzută de lege depusă în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, cu excepţia planurilor de situaţie;
    - Reclamaţiile şi sesizările adresate Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc de către persoane fizice, fără acordul semnatarilor;
    - Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;
    - Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;
    - Documentele de pregătire şi organizare a protecţiei civile; documentele cu caracter militar;
    - Documentele care se întocmesc în baza legii privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public;
    - Planul de protecţie civilă al Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
    - Contractele civile, inclusiv cele de achiziţii de bunuri şi servicii, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;
    - Rapoartele de audit intern şi rapoartele de control financiar;
    - Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Compartimentului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea;
    - Documente care privesc persoane fizice aflate în dosarele constituite potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, precum şi în dosarele depuse potrivit Legii nr. 10/2001;
    - Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare;
    - Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată
    - Documente care privesc persoane fizice, aflate în arhiva proprie;
    - Informaţii privind datele personale ale salariaţilor şi funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;
    - Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii