stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

centrul de informare al cetăţeanului c.i.c.

 

     Centrul de Informare a Cetăţeanului a fost înfiinţat ca urmare a necesităţii dezvoltării unei relaţii mai apropiate, administraţie publică – cetăţean, şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
     Fiind creat ca un instrument aflat în slujba cetăţeanului, Centrul reprezintă baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie, o comunicare profesională, decentă şi agreabilă.
     Centrul asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, preluând reclamaţiile, petiţiile, sugestiile, sesizările şi propunerile cetăţenilor; oferă relaţii privind modalitatea de a obţine diverse documente, aprobări, avize, care, potrivit legii, intră în competenţa Primăriei şi Consiliului Local; asigură activitatea de audienţe la conducerea Primăriei; creează şi întreţine relaţii de colaborare cu alte instituţii şi cu societatea civilă.

 

  LEGISLAŢIA PRIVIND DREPTURILE CETĂŢEANULUI:

    - Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
     - Constituţia României, art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”.
     - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
     - Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001
     - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

 Program de lucru:

 Centrul de Informare a Cetăţeanului îşi desfăşoară activitatea zilnic, între orele 8,00 - 16,00, de luni până vineri, asigurând accesul la informaţiile de interes public.

 

 Obiective:

    - asigurarea accesului gratuit şi permanent la informaţie, atât în domeniul administraţiei locale, cât şi din alte domenii de activitate;
     - scurtarea timpului şi a efortului afectat de cetăţean rezolvării unor probleme personale sau comune unui grup;
     - reducerea numărului de situaţii în care cetăţenii trebuie să străbată întreaga instituţie pentru o informaţie, pe de o parte şi cele în care funcţionarii îşi întrerup activitatea în mod frecvent pentru a da informaţii;
     - evitarea stresului cetăţeanului aflat în imposibilitatea de a depista modalitatea de a obţine unele drepturi legale sau informaţii utile şi instituţia, serviciul sau persoana care îi poate rezolva problema.

 

 Atribuţii:

    - Realizează baza de date internă a Centrului, prin preluarea de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei, a tuturor informaţiilor oferite de acestea.
     - Se ocupă de îmbogăţirea bazei de date cu informaţii externe, prin preluarea de la celelalte instituţii publice şi agenţi economici a informaţiilor.
     - Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea Primăriei şi a Consiliului Local, precum şi întreaga problematica aflată în baza de date a Centrului de Informare a Cetăţeanului.
     - Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor instituţii de pe raza municipiului, în măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a Centrului.
     - Verifică, înregistrează şi predă direcţiilor, serviciilor de specialitate cererile şi documentele depuse de cetăţeni.
     - Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la stadiul în care se află soluţionarea unui act, a unui dosar depus la Primărie.
     - Asigură şi oferă cetăţenilor formularele tipizate, prevăzute de lege.
     - Prezintă primarului periodic, situaţia cererilor, reclamaţiilor şi petiţiilor, care au fost înregistrate la Centrul de Informare a Cetăţeanului şi Managementul Calităţii - Registratură şi nu au fost rezolvate în termenul legal prevăzut de lege, de 30 de zile.
     - Organizează şi conduce întreaga activitate privind audienţele la primar, viceprimar secretar şi asigură comunicarea către direcţiile şi serviciile cărora le-au fost repartizate a cauzelor care au făcut obiectul audienţelor; ţine evidenţa răspunsurilor primite la audienţe.
     - Asigură respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.
     - Organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu.
     - Întocmeşte anual, în cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informaţiile de interes public. Întocmeşte diverse rapoarte şi informări privind problemele ridicate de cetăţeni prin cereri şi scrisori adresate Consiliului local şi Primăriei, pe care le prezintă celor autorizaţi să decidă, la cererea acestora.
     - Atribuie număr de înregistrare a cererii, sesizării sau documentaţiei prezentate sau transmise de persoane fizice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice, etc.
     - Asigură primirea, evidenţierea şi expedierea răspunsului la petiţiile ce sunt adresate Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc (conform O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor), în termenul legal.
     - Semestrial, întocmeşte un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor.
     - Răspunde de buna funcţionare a acţiunii &quotTelefonul cetăţeanului" prin preluarea mesajelor si transmiterea acestora la serviciile de specialitate, acordă informaţii de interes public la numărul 0230-312528, apel taxabil normal.
     - Asigură relaţia cu societatea civilă.
     - Elaborează programe şi proiecte de implicare cetăţenească.
     - Se ocupă cu comunicarea către cetăţeni, anual,  a mesajului primarului municipiului privind principalele activităţi de interes public desfăşurate şi a obiectivelor pentru anul în curs.
     - Asigură arhivarea documentelor care aparţin Centrului.
     - Centrul de Informare a Cetăţeanului exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii