stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

componenţa consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc
mandatul 2016-2020

 

 

   

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local

Apartenenţa politică Hotărârea de validare a mandatului
1.

Alvirescu Ioana-Tatiana

Alvirescu Ioana-Tatiana P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
2.

Berentan Corneliu-Petru

Berenţan Corneliu-Petru P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
3.

Boicu Bogdan-Nicolae

Boicu Bogdan-Nicolae P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
4.

Boicu Ovidiu Alin

Boicu Ovidiu Alin P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
5.

Cirmaci Nicolai

Cîrmaci Nicolai P.S.D. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
6.

Costeliuc Cornel-Florinel

Costeliuc Cornel-Florinel P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
7.

Cristinari Filaret

Cristinari Filaret P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
8.

Dura Octavian

Dura Octavian P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 24 noiembrie 2016.
9.

Erhan Ilie

Erhan Ilie A.L.D.E. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016. 
10.

Giosan Cosmin-Constantin

Giosan Cosmin-Constantin P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
11.

 Giosan Nicolai

Giosan Nicolai P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016. 
12.

Litu Nicolae

Lițu Nicolae P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016. 
13.

 Macovei Virgil

Macovei Virgil

A.L.D.E

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
14.

Maftean Gheorghe

Maftean Gheorghe

P.S.D.

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
15.

Morosan Nicolai

Moroșan Nicolai

P.N.L.

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
16.

 Posa Adrian

Posa Adrian

p.S.D.

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
17.

Robciuc Silviu-Florin

Robciuc Silviu-Florin P.S.D. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
18.

Sologiuc Teodor-Gheorghe

Sologiuc Teodor-Gheorghe Independent Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
19.

Varvaroi Vasile-Lucian

Varvaroi Vasile-Lucian P.N.L. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
 
 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 24 iunie 2016.
 
 
Atribuţiile Consiliului Local
Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administraţiei publice locale, republicată:
 

 ART. 36
     (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
     (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
     a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
     b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
     c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
     d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
     e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională
pe plan intern şi extern.
     (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
     a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
     b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
     c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
     (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
     a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
     b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
     c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
     d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
     e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
     f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
     (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
     a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
     b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
     c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
     d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
     (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
     a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
     1. educaţia;
     2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
     3. sănătatea;
     4. cultura;
     5. tineretul;
     6. sportul;
     7. ordinea publică;
     8. situaţiile de urgenţă;
     9. protecţia şi refacerea mediului;
     10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
     11. dezvoltarea urbană;
     12. evidenţa persoanelor;
     13. podurile şi drumurile publice;
     14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
     15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
     16. activităţile de administraţie social-comunitară;
     17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
     18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
     19. alte servicii publice stabilite prin lege;
     b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
     c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
     d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
     e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
     f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
     (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
     a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
     b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
     c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
     (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
     (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
     ART. 37
     Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Drumul Lemnului