stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2011

 

 

 

Nr. H.C.L.

Data adoptării

Denumirea:

1.

27.01.2011

Hotărâre privind pentru validarea Dispoziţiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 932/29.12.2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.

2.

27.01.2011

Hotărâre privind completarea anexei nr. 3 din Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Câmpulung Moldovenesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 10 din 28.01.2010.

3.

27.01.2011

Hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.2 – 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 97/07.10.2010 pentru aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a altor măsuri organizatorice în vederea concesionării serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.

4.

27.01.2011

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, în anul 2011.

5.

27.01.2011

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

6.

27.01.2011

Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofiţerul de starea civilă.

7.

27.01.2011

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la  Bonyhad - Ungaria, în perioada 04 - 06 februarie 2011, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru realizarea celei de a XXII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”.

8.

27.01.2011

Hotărâre privind concesionarea unui teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în str. Dimitrie Cantemir f.n., în vederea construirii şi amenajării de: staţie de epurare, centrală termică şi parcare.

9.

27.01.2011

Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 275 mp de teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situată în str. Gării fn. în vederea construirii unui spaţiu cu destinaţia de spălătorie şi cosmetică auto, curăţătorie covoare şi mochete.

10.

27.01.2011

Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 450 mp, teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. Mihail Sadoveanu f.n., în vederea construirii unei locuinţe.

11.

27.01.2011

Hotărâre privind închirierea unor loturi de teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea amplasării de construcţii pentru comercializare flori.

12.

27.01.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul clădire din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc.

13.

27.01.2011

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care vor fi executate în anul 2011 de persoanele beneficiare de venit minim garantat.

14.

12.02.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

15.

12.02.2011

Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

16.

28.02.2011

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, ca serviciu funcţional în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

17.

28.02.2011

Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

18.

28.02.2011

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

19.

28.02.2011

Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea punerii în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

20.

28.02.2011

Hotărâre privind aprobarea participării şi asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”.

21.

28.02.2011

Hotărâre privind punerea la dispoziţia Proiectului„Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori” a terenului pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

22.

28.02.2011

Hotărâre privind asigurarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc” prin Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

23.

31.03.2011

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a Regulamentul Local de Urbanism aferent.

24.

31.03.2011

Hotărâre privind aprobarea înţelegerii de cooperare între municipiul Câmpulung Moldovenesc din România şi municipalitatea Avezzano din Italia.

25.

31.03.2011

Hotărâre pentru validarea Dispoziţiilor Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 239/25.03.2011 şi nr. 245/30.03.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.

26.

28.04.2011

Hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari.

27.

28.04.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

28.

28.04.2011

Hotărâre privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

29.

28.04.2011

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

30.

28.04.2011

Hotărâre pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 7 din 26 februarie 2009 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8532 mp teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate în str. Al. I. Cuza fn, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia „Orizonturi” Câmpulung Moldovenesc.

31.

28.04.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de valorificare şi a procedurii de stabilire a preţurilor de pornire la licitaţie pentru vânzarea materialului lemnos din fondul forestier aparţinând municipiului Câmpulung Moldovenesc către operatorii economici atestaţi.

32.

28.04.2011

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

33.

28.04.2011

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 26,67 mp situat în imobilul din municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Gării nr. 5, către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Subfiliala Câmpulung Moldovenesc, cu destinaţia de sediu de asociaţie.

34.

28.04.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

35.

28.04.2011

Hotărâre privind închirierea unor suprafeţe de teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice serviciilor de telecomunicaţii.

36.

28.04.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.

37.

28.04.2011

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul 1 2011.

38.

28.04.2011

Hotărâre cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” domnului profesor Emil Forfotă.

39.

15.05.2011

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere şi reabilitare reţea de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” şi „ Capu satului””.

40.

15.05.2011

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla ”, „Obor” şi „ Capu satului” ”.

41.

26.05.2011

Hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 306/11.05.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.

42.

26.05.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea unei cereri de înlesnire la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor locale.

43.

26.05.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

44.

30.06.2011

Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

45.

30.06.2011

Hotărâre cu privire la acordarea, cu titlu gratuit, a cantităţii de 61 mc material lemnos unor persoane din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010.

46.

30.06.2011

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

47.

30.06.2011

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric „Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri bucovinene”, ediţia XXII-a la Bonyhad - Ungaria.

48.

30.06.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

49.

30.06.2011

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Proiecte de e-sănătate în Câmpulung Moldovenesc”.

50.

30.06.2011

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Sistem integrat pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”.

51.

30.06.2011

Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/08.10.2009 cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

52.

25.07.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

53.

31.08.2011

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 120 metri cubi material lemnos Parohiei „Sfântul Dumitru” – Câmpulung Moldovenesc pentru construirea următoarelor obiective: casă prăznicar, clopotniţă şi împrejmuire.

54.

31.08.2011

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30 iunie 2011.

55.

31.08.2011

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

56.

31.08.2011

Hotărâre privind aprobarea planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

57.

31.08.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în strada Dimitrie Cantemir nr. 21, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. CALCARUL S.A. POJORÂTA.

58.

31.08.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea preţurilor la abonamente şi bilete pentru transportul urban de călători în Municipiul Câmpulung Moldovenesc.

59.

31.08.2011

Hotărâre pentru completarea articolului 8 al anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.70 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc”.

60.

31.08.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire, (pompe de căldură), având ca scop alimentarea cu apă caldă menajeră şi căldură a blocurilor A.N.L. din zona Buneşti, Municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

61.

31.08.2011

Hotărâre privind completarea Art. 2 al Hotărârii Consiliului local nr. 114 din 08.10.2009 cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

62.

31.08.2011

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011 a sumei de 160000 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru proiectarea şi achiziţionarea unui ascensor hidraulic.

63.

31.08.2011

Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

64.

31.08.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

65.

31.08.2011

Hotărâre pentru validarea Dispoziţiilor Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 403/8.08.2011 şi nr. 412/16.08.2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

66.

29.09.2011

Hotărâre pentru completarea punctului 14 din anexa nr.7 la contractul nr.1458/26.01.2006 aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 86/30.06.2005.

67.

29.09.2011

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 200 metri cubi material lemnos pentru reparaţii la acoperişul imobilului „Creşă Stadion” - situat în Str. Sirenei fn., din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

68.

29.09.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

69.

29.09.2011

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 15 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

70.

29.09.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

71.

29.09.2011

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 200 metri cubi material lemnos pentru construirea unor obiective de utilitate socială de către parohia „Naşterea Maicii Domnului” Câmpulung Moldovenesc.

72.

29.09.2011

Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” a terenurilor, necesare construirii platformelor de colectare a deşeurilor.

73.

29.09.2011

Hotărâre cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 96 mp teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Liceului nr. 4, în vederea extinderii imobilului (magazin “Il Canguro”) proprietate Mădăraş Maria Liliana şi Falconi Beatrice.

74.

06.10.2011

Hotărâre privind redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna octombrie 2011 între unităţile de învăţământ din municipiu.

75.

06.10.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

76.

06.10.2011

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru premierea gospodarilor cu merite deosebite în creşterea animalelor, cu ocazia desfăşurării manifestării „Târgul lăptarilor” 2011.

77.

27.10.2011

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011 – 2012 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

78.

27.10.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de valorificare şi a procedurii de stabilire a preţurilor de vânzare a materialului lemnos către populaţia municipiului Câmpulung Moldovenesc.

79.

27.10.2011

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere grădiniţa nr. 1, (cu program prelungit) „Căsuţa Piticilor”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava”.

80.

27.10.2011

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 35 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

81.

27.10.2011

Hotărâre cu privire la atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru un sediu de asociaţie.

82.

27.10.2011

Hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei „Reabilitare imobil şi amenajare sediu grădiniţă” în imobilul situat în strada Sirenei nr. 3 B, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

83.

27.10.2011

Hotărâre cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 36 mp teren proprietatea privată a municipiului, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada I. Hălăuceanu nr. 1, bl.70, în vederea extinderii spaţiului existent, proprietatea lui Paziuc Alexandru.

84.

27.10.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2585 mp, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea amenajării unui poligon de tir “Tragere pentru antrenament şi agrement” în zona străzii Izvorul Alb fn, Câmpulung Moldovenesc.

85.

27.10.2011

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

86.

27.10.2011

Hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei suprafeţe de teren şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

87.

27.10.2011

Hotărâre privind transmiterea suprafeţei de 3,30 ha teren din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al judeţului Suceava şi administrarea Consiliului Judeţean Suceava, în vederea realizării investiţiei „Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza H.G. nr. 540/2000) km 0+000 – 15+000, Pojorâta - Rarău.

88.

09.11.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

89.

24.11.2011

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul III 2011.

90.

24.11.2011

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011 a sumei de 22200 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar.

91.

24.11.2011

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

92.

24.11.2011

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Colegiul Militar Liceal "Ştefan cel Mare" şi Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea desfăşurării simpozionului internaţional „Cerinţe esenţiale ale educaţiei în învăţământul preuniversitar”.

93.

24.11.2011

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc şi Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea desfăşurării concursului interjudeţean de matematică  „Matematică în Bucovina. Memorial Vasile Polesciuc.”

94.

24.11.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentul intern al Serviciului Poliţia Locală a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

95.

24.11.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

96.

15.12.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

97.

22.12.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

98.

29.12.2011

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 57 din 31 august 2011 cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în strada Dimitrie Cantemir nr. 21, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. CALCARUL S.A. POJORÂTA.

99.

29.12.2011

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2011.

100.

29.12.2011

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 22/2010 privind organizarea activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

101.

29.12.2011

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 23.12.2011.
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013