stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 25-Jan-2015
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2014

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

Anexe:  

1.

10.01.2014

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2013 din excedentul bugetului local.  

2.

30.01.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

Anexa 1.
Anexa 2.
Anexa 3.

3.

30.01.2014

Hotărâre cu privire la subvenționarea transportului urban de calatori pentru unele categorii ale populației, în anul 2014

 

4.

30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate în anul 2014 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

 

5.

30.01.2014

Hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice, având ca obiect acordarea de consultanța, asistența si reprezentare juridica în fața tuturor instanțelor de judecata, a autoriaților cu atribuții jurisdicționale si a executorilor judecatoresti pentru apararea intereselor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc/Municipiului Câmpulung Moldovenesc/Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc/Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul cu INSTCOMP S.A. Suceava ce formeaza dosarul nr. 9433/86/2013*, precum si în orice alt litigiu/dosar prezent sau viitor cu INSTCOMP S.A. Suceava

 

6.

30.01.2014

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei pâna la care se anulează creanțele datorate bugetului local de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2013

 

7.

30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea deplasarii unei delegații a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Jastrowie - Polonia, în perioada 23–28 ianuarie 2014, în vederea semnarii Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXV-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

8.

30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții la aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc si a instituțiilor subordonate

 

9.

04.02.2014

Hotărâre privind stabilirea destinației suprafeței de 60 mp teren proprietatea publica a municipiului Câmpulung Moldovenesc si aflat în administrarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru proiectul „Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”

 

10.

27.02.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 31.12.2013

 

11.

27.02.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de persoane fizice

 

12.

27.02.2014

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

13.

27.02.2014

Hotărâre pentru modificarea articolului nr. 6 și articolului nr. 7 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 56 din 27 mai 2010 privind concesionarea a două loturi de teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate în str. Bodea fn, Câmpulung Moldovenesc, în vederea construirii de locuinţe

 

14.

27.02.2014

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

 

15.

27.02.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

16.

27.02.2014

Hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

17.

27.02.2014

Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces şi a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

18.

27.02.2014

Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

19.

06.03.2014

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna martie 2014 între unităţile de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

20.

06.03.2014

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

21.

17.03.2014

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014 și virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol

 

22.

27.03.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 2000 lei Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” pentru premierea şi cazarea elevilor care participa la Concursului Interjudeţean de multimedia IT Elite

 

23.

27.03.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a bunurilor imobile (construcţii) proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada Calea Transilvaniei nr. 22, către chiriaşii Răscol Gheorghe și Răscol Fănica şi chiriașa Busuioc Livia

 

24.

27.03.2014

Hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru administrarea fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

25.

27.03.2014

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

26.

27.03.2014

Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 20 din 29.03.2001

 

27.

27.03.2014

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar

 

28.

27.03.2014

Hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi Maghebo S.R.L. Câmpulung Moldovenesc, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

29.

27.03.2014

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

30.

11.04.2014 

Hotărâre privind aprobarea majorarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014, a fondului de rezerva bugetara si utilizarea fondului de rezerva bugetara

 

31.

28.04.2014

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014.

 

32.

28.04.2014

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

 

33.

28.04.2014

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

 

34.

28.04.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

 

35.

28.04.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de persoane fizice.

 

36.

28.04.2014

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014.

 

37.

19.05.2014

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului "Creare și dotare Centru național de informare și promovare turistică în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava" în cadrul Programului Operaţional Regional.

 

38.

19.05.2014

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - studiu de fezabilitate - a investiţiei "Creare și dotare Centru național de informare și promovare turistică în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava"

 

39.

19.05.2014

Hotărâre privind aprobarea intenţiei de cumpărare a unui teren situat în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

40.

29.05.2014

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unui contract de dare în folosinţă gratuită pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

 

41.

29.05.2014

Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.91/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr 107/2012 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

42.

29.05.2014

Hotărâre privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

 

43.

29.05.2014

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiul Câmpulung Moldovenesc nr. 18/28.02.2013 cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 2.905 mp situat în str. Aeroportului nr. 15A, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. CEPRA SYSTEM S.R.L. Câmpulung Moldovenesc

 

44.

29.05.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric „Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri bucovinene”, ediţia a XXV-a

 

45.

29.05.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 3000 lei pentru tipărirea unor cărţi

 

46.

29.05.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2014

 

47.

17.06.2014

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea si cofinanțarea proiectului "Creare și dotare Centru național de informare și promovare turistica în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava" în cadrul Programului Operațional Regional

 

48.

17.06.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - studiu de fezabilitate - a investiției "Creare și dotare Centru național de informare și promovare turistica în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava"

 

49.

26.06.2014

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 95/30.08.2007 privind înființarea Unitații Municipale de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitați Publice Câmpulung Moldovenesc

 

50.

26.06.2014

Hotărâre cu privire la însusirea raportului de evaluare pentru estimarea prețului de piață al imobilului teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 7 si împuternicirea comisiei de negociere a prețului de vânzare

 

51.

26.06.2014

Hotărâre privind aprobarea majorarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

52.

26.06.2014

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea si funcționarea teraselor sezoniere în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

53.

26.06.2014

Hotărâre privind aprobarea modalitații de finanțare a Muzeului „Arta lemnului” si rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

54.

09.07.2014

Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

55.

31.07.2014

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

 

56.

31.07.2014

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind schimbul de locuințe aflate în proprietatea Statului Român si în administrarea Consiliului Local precum si a celor aflate în proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

57.

31.07.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tiparirea cărții „Amintiri cu oameni deosebiți”, autor doamna Artemisia Ignatescu

 

58.

31.07.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tiparirea cărții „Gambitul nordului ”, autor Constantin Badersca

 

59.

31.07.2014

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unitațile de învațamânt din municipiu si aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului pe anul 2014

 

60.

28.08.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al II-lea 2014

 

61.

28.08.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Zancu Corneliu

 

62.

28.08.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014 a sumei de 60000lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru înlocuirea usilor imobilului

 

63.

28.08.2014

Hotărâre privind aprobarea cumpararii unui imobil teren, situat în str. Alexandru Bogza nr. 7 din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

64.

28.08.2014

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

65.

28.08.2014

Hotărâre cu privire la transmiterea în administrare si în mod gratuit a imobilului situat în strada Sirenei nr. 3B Câmpulung Moldovenesc aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc si administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Gradinitei cu program prelungit "Casuta piticilor" Câmpulung Moldovenesc

 

66.

28.08.2014

Hotărâre cu privire la schimbarea destinatiei imobilului din strada Sirenei nr. 5, din imobil cu destinatia de club "Vila Stadion" în spatiu pentru desfasurarea activitatii Gradinitei cu program prelungit "Casuta piticilor" Câmpulung Moldovenesc, precum si transmiterea în administrare si în mod gratuit a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Gradinitei cu program prelungit "Casuta piticilor", Câmpulung Moldovenesc

 

67.

28.08.2014

Hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a suprafetei de 20 mp teren proprietatea publica a Municipiului Câmpulung Moldovenesc din str. D. Cantemir fn., în vederea amplasarii unei constructii pentru comercializare înghetata

 

68.

28.08.2014

Hotărâre pentru validarea Dispozitiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 602/14.08.2014 privind aprobarea majorarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

69.

28.08.2014

Hotărâre privind aprobarea majorarii si rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

70.

12.09.2014

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unitatile de învatamânt din municipiu si aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului pe anul 2014

 

71.

19.09.2014

Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

72.

23.09.2014

Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

73.

25.09.2014

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 alineatul (1) din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr 17/2011 privind înfiinarea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

74.

25.09.2014

Hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii la plata majorarilor de întârziere si a penalitailor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevenelor si altor obligaii la bugetul local datorate de persoanele juridice fara scop lucrativ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

75.

25.09.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea Schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorarilor de întârziere si a penalitailor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevenelor si altor obligaii la bugetul municipiului Câmpulung Moldovenesc, datorate de persoanele juridice

 

76.

25.09.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru editarea si tiparirea volumelor „Fântâni bucovinene”, „Câmpulungul Bucovinei si faptuitorii de instrumente muzicale” si „Fel de fel”(vol. II) autori Vasile si Otilia Sfarghiu

 

77.

25.09.2014

Hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 184 mp teren proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. Plaiul Deia Lut fn., în vederea construirii unei locuinte

 

78.

25.09.2014

Hotărâre pentru aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

79.

25.09.2014

Hotărâre pentru constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

80.

25.09.2014

Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu Casa de Cultura a Sindicatelor Câmpulung Moldovenesc, în vederea organizarii si desfasurarii în comun de actiuni sociale, culturale, artistice, sportive si administrative

 

81.

25.09.2014

Hotărâre privind aprobarea închirierii spatiului în suprafata de 88,52 mp, proprietatea publica a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în Calea Transilvaniei nr. 29, Centrului de Studii ,,Stefan cel Mare si Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

 

82.

25.09.2014

Hotărâre privind însusirea raportului de evaluare si aprobarea înscrierii în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a cladirii situate în strada Calea Bucovinei nr.17

 

83.

09.10.2014

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unitatile de învatamânt din municipiu si aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului pe anul 2014

 

84.

27.10.2014

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2014 – 2015 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului  şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

85.

27.10.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014 a unei sume  pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Petroiu Elena pentru fiul său minor  Petroiu Daniel Gabriel

 

86.

27.10.2014

Hotărâre cu privire la premierea elevilor Macovei Cosmin-Alexandru şi Bejan Sergiu-Vasile pentru rezultatele deosebite obţinute la concursurile interne şi internaţionale de canotaj 

 

87.

27.10.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc  la data de 30.09.2014

 

88.

27.10.2014

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

89.

27.10.2014

Hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

90.

27.10.2014

Hotărâre concesionarea prin licitație publică a unor imobile proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada Calea Bucovinei fn., în vederea extinderii și modernizării spațiului comercial pentru produse de panificație

 

91.

27.10.2014

Hotărâre pentru  aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare alei și parcări pe strada Ionel Hălăuceanu în Municipiul Câmpulung Moldovenesc,  judeţul Suceava”

 

92.

27.10.2014

Hotărâre privind  atribuirea gestiunii directe  a serviciului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe pentru ANL- Buneşti, către Compartimentul de alimentare cu  energie termică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

93.

27.10.2014

Hotărâre pentru aprobarea ca zonă unitară de încălzire a cartierului de locuinţe pentru tineret ANL – Buneşti

 

94.

27.10.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 65 din 28 august 2014 cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a imobilului situat în strada Sirenei nr. 3B Câmpulung Moldovenesc aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța piticilor" Câmpulung Moldovenesc

 

95.

27.10.2014

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 67 din 28 august 2014 privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 20 mp teren proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc din str. D. Cantemir fn., în vederea amplasării unei construcţii pentru comercializare înghețata

 

96.

27.10.2014

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

97.

07.11.2014

Hotărâre privind  aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc şi aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014

 

98.

27.11.2014

Hotărâre privind schimbarea din funcție a viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

99.

27.11.2014

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unui contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

 

100.

27.11.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2015

 

101.

27.11.2014

Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al  Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

102.

27.11.2014

Hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

103.

27.11.2014

Hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

104.

27.11.2014

Hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ  din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

105.

27.11.2014

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

106.

27.11.2014

Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, prestează activităţi în folosul comunităţii și aprobarea Regulamentului privind prestarea de activități în folosul comunității

 

107.

27.11.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Popescu Nicolai

 

108.

27.11.2014

Hotărâre pentru modificarea alineatului 2 al articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 66 din 10 mai 2012 cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 207 mp situat în strada Calea Bucovinei nr.81, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Antonesei Eugen

 

109.

27.11.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014 a  unei sume  pentru acordarea de ajutor financiar familiei Ţîmpău Doina şi Petru

 

110.

27.11.2014

Hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014 şi asigurarea unor măsuri organizatorice

 

111.

19.12.2014

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2015 - 2020

 

112.

19.12.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014 a unei sume  pentru acordarea de ajutoare financiare

 

113.

19.12.2014

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

 

114.

19.12.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unei sume  pentru premierea Coralei „Academica” Câmpulung Moldovenesc   

 

115.

19.12.2014

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unei sume  pentru premierea  elevilor  şi achiziţionarea materialelor promoţionale în cadrul Concursului interjudeţean de matematica „Matematică în Bucovina. Memorialul Vasile Polesciuc”

 

116.

19.12.2014

Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a instituţiilor subordonate

 

117.

19.12.2014

Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală a municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 

118.

19.12.2014

Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi validarea  Dispoziţiei Primarului municipiului Câmpulung  Moldovenesc nr.  898/15.12.2014 privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2014 şi virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol 

 
 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013

 

Arhiva pentru anul 2014