ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 03 aprilie 2013

 

 

Ședința începe la orele 1402.

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziția nr. 190/2013.

Din cei 17 consilieri locali aleși sunt prezenți un număr de 16, lipsește motivat domnul consilier local Paziuc Alexandru Lucian.

Sunt prezenți domnii: Negură Mihăiț㠖 primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar și Toader Mândril㠖 secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Au fost invitați și participă la ședință: Coclici Liliana, Istrate Luminița, Petroaie Paul, Coca Daniel, Erhan Aristotel, Moroșan Oana, Ignat Petronela și Niță Luminița.

Ședința este deschisă de domnul consilier local Varvaroi Vasile Lucian, președinte de ședință, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013.

Inițiator: Primarul municipiului.

 

Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu  voturi 16 “pentru”.

 

Se trece la dezbaterea proiectului de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamentul „ din Capitolul <Turism> virarea sumei de 20.000 lei la Articolul <Deplasări în străinătate> – pentru Festivalul Internațional  Întâlniri Bucovinene”.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamentul „ virarea sumei de 25.000 lei de la adăpostul de câini pentru Catedrală la Capitolul < Culte>”.

Discuții:

Dl. primar – este un amendament al comisiei, dar urmare discuției purtate a rezultat că proiectul pentru adăpostul de câini costă 130.000 lei și este un proiect foarte important pentru comunitate. Pentru buna funcționare trebuie și o dotare tehnică corespunzătoare.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – acolo va fi vorba despre un alt proiect pentru investiții iar ulterior vom putea face o rectificare la buget pentru adăpostul de câini, așa încât amendamentul comisiei juridice este corect și binevenit.

Dl. primar – este mai ușor să obținem 25.000 lei prin rectificare bugetară, de cât să tăiem acum din proiectul pe care îl avem deja și se angajează să-i obțină.

  Dl. consilier local Țaran Ioan – personal crede că dacă nu se bugetează corect proiectul pentru adăpostul câinilor, nu va ieși bine, avem experiența anilor trecuți. Legat de Catedral㠖 trebuie găsită o soluție pentru ai ajuta. Întrebare pentru domnul primar – dacă își menține poziția discutată în ședința din 30 martie 2013?

Dl. primar – se va derula un proiect cu fonduri prin Banca europeană și atunci vom căuta soluții să putem muta niște sume pentru acest proiect.

S-a primit o cerere și din partea domnului Giosan Theodor, pentru a fi ajutată biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Capu Satului. Solicită 200 mc material lemnos.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – întreabă dacă se poate muta o sumă în condițiile în care este vorba de o finanțare din împrumut.

Dl. Coca Daniel – Compartiment investiții – ar presupune să refacem tot proiectul și aceasta costă alți bani.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – vechiul adăpost pentru câini cât a costat?

Dl. consilier local Timiș Liviu – proiectul pentru adăpostul câinilor trebuie făcut după anumite standarde. Se pot obține finanțări din exterior dacă este cazul.

Dl. primar – este vorba de cei 25.000 lei pentru Catedrală, îi vom putea lua din altă parte, sau ulterior pentr-o rectificare bugetară.

Dl președinte – a discutat cu cineva de specialitate și i s-a explicat care este problema câinilor comunitari. Nu a văzut prevăzut în buget o alocare de sume pentru funcționarea acelui adăpost, transport, hingheri, etc. Demararea acțiunii ar trebui să fie precedată de un proiect de hotărâre privind modul cum vor fi strânși acești câini.  Are o întrebare pentru șefa Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu – cum s-a ajuns la sumele prevăzute în buget?  

Dl. Coca Daniel – Compartiment investiții – dă explicații pe procente cum s-a ajuns la aceste sume, plus avizele care trebuiesc obținute.

Dl. primar – proiectul costă 4.500 lei, este încheiat.

Dl. președinte – în continuare, după ce va fi făcut adăpostul, sunt prevăzute sume pentru funcționarea lui, hrana animalelor, etc.?

Dl. primar – să vedem făcut adăpostul, după aceea vom găsi și sume de bani pentru activitățile adiacente.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – solicită să se facă un proiect de hotărâre care să clarifice aceste situații , alocare sume din alte capitole.

Dl. primar – totdeauna bisericile au fost ajutate. Vom ajuta și aici.

Dl. consilier local Macovei Virgil – este de acord cu ajutorul pentru biserici, dar să ne gândim și la Muzeu, Bibliotecă, Liceul de construcții și altele.

D-na Coclici Liliana – șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu – dacă nu vor exista propuneri concrete pentru bugetarea acelor activități, ulterior nu se va mai putea aloca nici o sumă.

Dl. Dr. Ciosnar Eugen – director Spital municipal Câmpulung Moldovenesc – anul viitor Spitalul va trebui acreditat pentru aceasta trebuie aproximativ 10 miliarde lai vechi, bani care nu-i avem, ar trebui 50.000 lei de la bugetul local. I se răspunde că au fost prevăzuți.

Dl. consilier local Giosan Mircea – este foarte mare diferența între bugetul Colegiului silvic și a Colegiului Dragoș Vodă. Mai ales la cheltuieli materiale. Sa facem cumva a apropiere între sume.

 D-na Coclici Liliana – șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu – dă explicațiile necesare menționând că nu putem interveni la sumele alocate din bugetul de stat, sume alocate din T.V.A. Este vorba de numărul de elevi la fiecare unitate de învățământ, pe acest criteriu s-au alocat sumele.

Dl. secretar – în momentul în care căutăm putem găsi surse de finanțare și pentru Colegiul Național Dragoș Vodă. Pe parcurs, prin rectificări bugetare pozitive, problemele se pot rezolva. 

D-na Coclici Liliana – șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu – finanțarea din învățământ are 3 părți: finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară. Aici trebuie căutate soluțiile.

Dl. președinte – va trebui să facem verificări la Colegiul Silvic pentru că a fost schimbată destinația unor sume de bani. În legătură cu investiția la Centrala de Cogenerare – ne va costa mai mult, fără avantaje pentru comunitate.

Dl. Coca Daniel – Compartiment investiții – pe Programul „Casa Verde” există un contract, deocamdată constructorul nu a făcut încă nimic, avem o cofinanțare de aproape 2 miliarde lei.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – prezintă sumele prevăzute în buget pentru cofinanțare. Avem aproape 20% din valoarea totală a contractului.

Dl. președinte – avem promisiune de la domnul primar că va avea în atenție toate unitățile de învățământ. La Școala nr.3 sunt foarte multe priorități. Trebuie făcut ceva.

D-na Coclici Liliana – șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu – informează că s-a primit un ajutor de la stat în sumă de 34 mii lei pentru încălzire și trebuie adăugat în buget.

Dl. secretar – ar trebui să fie repartizări echitabile pentru toate școlile, ori, din datele de azi, e clar că nici Școala Bogdan Vodă și nici Colegiul Dragoș Vodă nu au primit bani pentru investiții. Este obligatoriu să intervenim pentru cele două unități: Școala nr.3 este cea mai mare școală generală din oraș, cu rezultate pe măsură, iar Colegiul Dragoș Vodă este o instituție liceală de elită, reprezentativă pentru zonă.

Toate problemele discutate azi sunt importante și presante: reparații străzi, parcuri, sănătate, învățământ dar observ că s-a discutat foarte puțin sau chiar deloc de administrația locală, în sens de activitate pur administrativă.

Întrucât în perioada când se fundamenta bugetul, când se lucra la construcția acestuia de către conducere cu toți specialiștii din primărie nu am putut participa, fiind plecat la consfătuiri profesionale, iar sâmbătă nu am fost în localitate, voi spune câteva lucruri. Înainte de asta, pentru a nu exista discuții, arăt că nu sunt nici un fel de disfuncționalități, că bugetul trebuie discutat și analizat cu multă migală și niciodată nu e prea târziu a se face retușări ori completări.

Voi formula câteva observații și câteva propuneri.

Observații:

1.    rezerva bugetară (10.000 lei), legea permite până la 5% din totalul cheltuielilor; nu ar fi fost oportun să se treacă mai mult și, ulterior, să se facă rectificările mai ușor?

2.    necesitatea existenței documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții noi(L273/2006 – art.45 și 46; HGR nr.28/2008, etc.).                 

Trebuiesc sau nu asemenea documentații?

3.    naveta profesorilor (plata) este trecută în buget?

4.    la anexa 25 „Cultură, religie” este trecută suma de 756.449 lei. Este corect? Este vorba de spații verzi. Are legături sau nu?

Răspunde doamna Coclici Liliana - șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu:

-   la pct.1: rezerva bugetară se poate întregi oricând; putea fi și o sumă mai mare dar e corect și așa.

-   la pct.2: conform legii, trebuiesc asemenea documentații, numai că legea este lacunară. S-au întocmit ieri și astăzi notele de fundamentare aferente.

Dl. secretar: în asemenea situație, este în regulă, sper că nu vor fi observații de la Prefectură.

D-na Coclici Liliana – consideră că nu.

- la pct.3: naveta este prinsă în buget.

- la pct.4:într-adevăr, așa este clasificația bugetară și formularele. Este vorba de o sumă de 756.449 lei care trebuie să vină de la Fondul de mediu.

Dl. secretar – avem o sentință judecătorească irevocabilă prin care suntem obligați ca, din bugetul local, să achităm la S.C RECUL suma de 756.449 lei. Ce se întâmplă dacă nu primim banii de la București, achităm din bugetul local, de unde?

D-na Coclici Liliana – dacă s-ar ajunge la o asemenea situație putem da în judecată Administrația de mediu solicitând această sumă.

Dl. secretar – teoretic, este posibil, dar este extrem de problematic. Mare grijă din partea compartimentelor ecologie urbană, juridic și impozite.

Dl. secretar – după aceste observații fac următoarele propuneri:

1.    suplimentarea cu 45.000 lei la capitolul privind calculatoarele (și softul).

Argumente: avem un sistem informatic incredibil de deficitar și depășit. Majoritatea calculatoarelor sunt uzate fizic și moral. Nu putem face performanță cu vechituri. Este urgent și obligatoriu un program informatic la registratură. Am propus, cu ani în urmă, achiziționarea de laptopuri pentru consilieri, astfel încât să debirocratizăm activitatea(sute de topuri de hârtie, toner, xeroxări, etc., etc.).

2.    suplimentarea cu 15.000 lei la capitolul privind pregătirea profesională.

Argumente: suma propusă (de 10.000 lei) este total insuficientă. Alocarea de fonduri este și obligatorie (L.188/1999 art.53, HGR 1066/2008, etc.). Au solicitat cursuri de perfecționare și consilierii. Ținând cont de costurile actuale, chiar și cu această suplimentare nu vom putea școli prea mulți, dar e un început.

3.    suplimentarea cu 100.000 lei la primărie (reparații capitale etc.).

Argumente: o spun de vreo 4-5 ani întruna – nu se mai poate cu un asemenea „sediu”, insalubru, dizgrațios, nefuncțional pentru o primărie. Trebuiesc multe reparații cu costuri considerabile, dar este cazul să începem din acest an. Este al-7-lea an consecutiv când salariații din primărie au condiții  inumane de lucru, mai ales iarna. Cum poți cere performanță unui funcționar care stă iarna cu mănuși și palton? Spațiul pentru arhivă este o altă problemă, și presantă și jenantă. Totodată, o sală de ședințe, dar și multe altele, pe care le-am tot spus până la saturație.

Iată și câteva activități de unde se pot redistribui anumite sume, adică sursa de finanțare pentru amendamentele făcute:

-       20-25.000 lei de la cap. 67.02.05.03

-       20.000 lei de la cap. 87.02.04

-       50.000 lei de la cap.20.01.09

-       de la ajutoare sociale (cele ocazionale): 20.000 lei

-       de la proiectare Centrul de turism: 44.000 lei.

Sumele care se propun a fi redistribuite sunt mici, nu afectează deloc funcționalitatea respectivelor activități.

Separat de acestea, este lăudabilă inițiativa domnului primar de a cumpăra teren. În toți acești mulți ani tot am vândut.

O precizare finală: când se trece la vot, bugetul trebuie votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – cât ar trebui pentru acest an la Primărie?

Dl. secretar – suma totală încă nu se poate cunoaște, pentru că trebuie refăcut aproape totul. Cert este că, pentru acest an, măcar 100.000 lei.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – ce putem face cu acești bani?

Dl. secretar – măcar căldura și arhiva.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – ar trebui să începem cu acoperișul, care este degradat. Așa ar fi normal.

Dl. președinte – Consiliul local este interesat de problemele pe care le-a ridicat domnul secretar.

Dl. consilier local Giosan Nicolai – să ne alocăm nouă 1.000 mc lemn pe care să-l valorificăm, iar prin bugetul local să dăm destinația cerută.

Dl. primar – au venit 2 arhitecți cărora le-am cerut să facă un proiect de reabilitare. Să așteptăm proiectul, să vedem ce se poate face. Propunerea domnului consilier local Giosan Nicolai este foarte bună. Întreabă cât putem exploata într-un an?

Dl. secretar – 8 mc pe ha/an.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – consideră ca propunerile domnului secretar sunt perfect justificate și crede că pot fi realizate. Trebuie să începem. Când intri într-o asemenea clădire, a doua oară nu mai vii. Personal, pentru încălzire donează două centrale termice.

Dl. consilier local Țaran Ioan – propune să alocăm toți banii care vin din valorificarea pădurilor, sau măcar a celor alocați pentru trotuare.

D-ra Moroșan Oana - detaliază  suma de 74 mii lei menționând că este prinsă și cofinanțarea, dar proiectul costa circa 29.000 lei.

Dl. secretar – ar fi ideal dacă s-ar putea face ce a propus domnul consilier local Țaran Ioan.

Discuțiile fiind încheiate, domnul președinte supune la vot amendamentele formulate și scrise de domnul secretar: în unanimitate(16 voturi „pentru”).

Se supune la vot amendamentul Comisiei nr.3: 16 voturi „pentru”.

Dl. primar – în cursul anului vom face toate demersurile pe lângă parlamentarii noștri spre a putea obține bani în buget pentru finalizarea tuturor proiectelor necesare orașului, deci și a propunerilor făcute.

Dl. președinte – face precizarea că anexele vor fi modificate ca urmare a propunerilor făcute în ședință.

Se trece la votarea bugetului.

Se votează în unanimitate(16 voturi „pentru”) și separat cele 25 de articole ale proiectului de hotărâre.

Se votează în unanimitate(16 voturi „pentru”) și separat capitolele, subcapitolele și titlurile bugetului.

Se votează în unanimitate(16 voturi „pentru”) notele de fundamentare pentru obiectivele de investiții noi, ori construcțiile în continuare(conform art.45 și 46 din L.273/2006).

Se votează în unanimitate(16 voturi „pentru”) lista obiectivelor de investiții.

Se supune la vot proiectul de buget pe ansamblu. Se votează de toți cei prezenți (16 voturi „pentru”).

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. secretar – este de apreciat maturitatea de care au dat dovadă toți consilierii locali, votul de astăzi demonstrând intenția clară de a contribui la dezvoltarea municipiului și la rezolvarea problemelor comunității locale.

 

Nemafiind alte probleme domnul președinte declară închise lucrările ședinței extraordinare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Ședința se încheie la orele 1552.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Varvaroi Vasile Lucian

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă