ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 9 ianuarie 2013

 

 

Şedinţa începe la orele 1203.

Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 1/2013.

Din cei 17 consilieri locali aleşi sunt prezenţi un număr de 14, lipsesc motivat următorii: Flutur Cristina Nicoleta, Giosan Nicolai şi Ţăran Ioan.

Sunt prezenţi domnii: Negură Mihăiţă – primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar şi Toader Mândrilă – secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

A fost invitată şi participă la şedinţă d-na Coclici Liliana – şef Serviciu venituri, cheltuieli şi patrimoniu.

Şedinţa este deschisă de domnul consilier local Paziuc Alexandru, preşedinte de şedinţă, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

Iniţiator: Primarul municipiului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.

Iniţiator: Primarul municipiului.

Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu  voturi 14 “pentru”.

 

     Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013)

    Dl. Primar - în calitate de iniţiator îşi retrage proiectul de hotărâre întrucât sunt unele neclarităţi şi aşteaptă apariţia ordonanţei de guvern.

    Dl. Secretar – se pare că astăzi Guvernul va emite ordonanţa de guvern şi cel târziu vineri este posibil să organizăm o şedinţă de îndată.

   

     Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local)

    Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a iniţiat.

    Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

    Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu.

    Nu sunt discuţii.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi „pentru”.

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

    

    Nemafiind alte probleme domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

    Şedinţa se încheie la orele 1213.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Paziuc Alexandru

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă