ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței de îndată a Consiliului Local

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 11 ianuarie 2013

 

 

Ședința începe la orele 1205.

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziția nr. 4/2013.

Din cei 17 consilieri locali aleși sunt prezenți un număr de 13, lipsesc motivat următorii: Flutur Cristina Nicoleta, Giosan Nicolai, Niga Gheorghe și Țăran Ioan.

Sunt prezenți domnii: Negură Mihăiț㠖 primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar și Toader Mândril㠖 secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

A fost invitată și participă la ședință d-na Coclici Liliana – șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Ședința este deschisă de domnul consilier local Robciuc Silviu Florin, președinte de ședință, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

Inițiator: Primarul municipiului.

Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu  voturi 13 “pentru”.

 

      Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013)

    Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

    Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

    Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

    Dl. primar – propune Consiliului Local ca impozitele și taxele locale să rămână la nivelul anului 2012.

    Dl. secretar – două precizări de natură legală: 1) chiria pentru sediile de partide, așa cum s-a hotărât în ședința Consiliului Local din 20.12.2012 să fie de 0,5 lei/mp și 2) conform legii o ordonanță simplă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, așa încât într-un articol distinct să fie prevăzut că prezenta hotărâre intră în vigoare pe 14.01.2013. Se supun la vot cele 2 situații expuse și se aprobă cu unanimitatea celor prezenți.

    Nu sunt discuții.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 13 voturi „pentru”.

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

    Nemafiind alte probleme domnul președinte declară închise lucrările ședinței de îndată.

    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

    Ședința se încheie la orele 1215.

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Robciuc Silviu Florin

 

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă