ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Local

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28 februarie 2013

 

 

Ședința începe la orele 1202.

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziția nr.127/2013.

Participă toți cei 17 consilieri locali aleși.

Sunt prezenți domnii: Negură Mihăiț㠖 primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar și Toader Mândril㠖 secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

      Au fost invitați și participă la ședință: Coclici Liliana, Ionițoaia Ovidiu, Reabschi Vasile, Horia Ilie, Balan Cristian, Erhan Aristotel, Istrate Luminița, Ignat Petronela, Murtezan Emil, Catargiu Tudor, Petroaie Paul, Coca Daniel, Zancu Corneliu, precum și reprezentanți ai presei.

Ședința este deschisă de domnul consilier local Timiș Eugen - Liviu , președinte de ședință, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 31.01.2013.

   2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea denumirii unității de învățământ particular Fundația Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt - Bucovina”, filiala Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

  3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 31.12.2012.

Inițiator: Primarul municipiului.

4.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 80 mc lemn pentru construirea unui lăcaș de cult în cadrul schitului Sfânta Ana – Mestecăniș.

   Inițiator: Primarul municipiului.

5.Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe care sunt amplasate construcții cu destinația de garaje.

Inițiator: Primarul municipiului.

6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

   Inițiator: Primarul municipiului.

7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din clădirea Centrului de informare și marketing turistic, în vederea amplasării unui bancomat.

Inițiator: Primarul municipiului.

8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 2905 mp situat în str. Aeroportului  nr. 15A, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru S.C. CEPRA SYSTEM S.R.L. Câmpulung Moldovenesc.

    Inițiator: Primarul municipiului.

9.Proiect de hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare pentru estimarea prețului de piață al imobilului situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2 - clădire sediu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc și aprobarea cumpărării unei unități individuale din acest imobil.   

    Inițiator: Primarul municipiului.

10.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din islazul comunal și a pășunii „Botușul Mare”, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

11.Informarea Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc privind evoluția criminalității în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2012 comparativ cu anii anteriori.

12.Informarea Detașamentului de Jandarmi Câmpulung Moldovenesc privind activitatea desfășurată pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea faptelor ilicite.

13.Informarea Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc privind activitatea desfășurată pentru intervenția în caz de urgență în anul 2012.

14.Raportul de activitate pe anul 2012 al Serviciului Poliția locală Câmpulung Moldovenesc.

15.Raportul de activitate pe anul 2012 al Compartimentului Situații de Urgență.

16.Cererea doamnei Toxin Maria Marinela, înregistrată la nr.2196/08.02.2013.

17.Cererea domnului Șalvari Dumitru, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Viitorului nr.17.A, înregistrată la nr.8/06.02.2013.

18.Adresa nr.115/01.02.2013 a S.C. FLORCONSTRUCT SRL Suceava, înregistrată la nr.2353/11.02.2013.

19.Cererea doamnei Simionescu Elena, din Câmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir nr.2, Bl. D90, Sc.D, et. II, ap.61, înregistrată la nr.9/12.02.2013.

20.Diverse.

Domnul președinte consultă plenul dacă sunt propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi. Nu sunt.

    Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 17 voturi “pentru”.

 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 31.01.2013)

Nu sunt obiecții.

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la modificarea denumirii unității de învățământ particular Fundația Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt - Bucovina”, filiala Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Compartimentului resurse umane și managementul calității.

Comisia numărul 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 17 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 31.12.2012)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 17 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 80 mc lemn pentru construirea unui lăcaș de cult în cadrul schitului Sfânta Ana – Mestecăniș)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre . Se votează cu 17 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe care sunt amplasate construcții cu destinația de garaje)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 17 voturi „pentru”.    

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. secretar – verificând, încă o dată, legalitatea tuturor proiectelor de hotărâri, cu privire la acest proiect este o neclaritate. Solicită reprezentanților Compartimentului planificare urbană și Compartimentului juridic să precizeze dacă unele imobile trecute în anexă fac parte din domeniul privat sau public ( e vorba de terenul aferent imobilului primăriei și o cotă parte din construcție).

D-na. Istrate Luminița - Compartimentului planificare urbană spune că fac parte din domeniul privat.

Dl. consilier juridic Petroaie Paul – nu cunoaște proiectul de hotărâre.

Dl. secretar – este o problemă juridică generală, iar dl. Petroaie, ca jurist al Primăriei, ar trebui să o cunoască.

Dl. consilier juridic – crede că d-na Istrate are dreptate.

Dl. secretar – ambii greșiți. Conform Legii  nr.213/1998 – anexă, pct.III, subpunctul 5 aceste imobile fac parte, obligatoriu, numai din domeniul public al municipiului. Sugerez mai multă grijă și mai mult profesionalism.

În aceste condiții, sunt două soluții: fie dl. primar retrage proiectul, fie Consiliul local trebuie să îl respingă.

Dl. primar – retrage proiectul pentru a fi refăcut.

 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din clădirea Centrului de informare și marketing turistic, în vederea amplasării unui bancomat)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

              Dl. președinte – solicită propuneri - comisia pentru organizarea și desfășurarea licitației:

Dl. Macovei Virgil – pe dl. Varvaroi Vasile Lucian.

Dl. Chirodea Gavril – pe dl. Berențan Corneliu Petru.

Se supune la vot. Se votează cu 17 voturi „pentru”.

Propuneri pentru membru în comisia de soluționare a contestațiilor:

Dl. Robciuc Silviu – Florin – pe dl. Niga Gheorghe.

Se supune la vot. Se votează cu 17 voturi „pentru”.

              Propuneri membru de rezervă al comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitației:

              Dl. Macovei Virgil – pe dl. Cârmaci Nicolae.

Se supune la vot. Se votează cu 17 voturi „pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Se votează cu 17 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 2905 mp situat în str. Aeroportului  nr. 15A, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru S.C. CEPRA SYSTEM S.R.L. Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. viceprimar – ce înseamnă dreptul de preempțiune?

Dl. consilier juridic Petroaie Paul dă explicațiile necesare.

Dl. secretar – în înțeles clar și general: dreptul de preempțiune înseamnă drept de prioritate, de preferință. În cazul dat, proprietarul construcțiilor are drept de prioritate în vânzarea terenurilor aferente construcțiilor. De–alungul anilor au fost multe asemenea cazuri, este legal.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – explică de ce comisia economică a dat aviz nefavorabil. Firma „ Cepra System S.R.L.” are concesionate  două suprafețe de teren. Comisia nu se opune vânzării. Tot această firmă are datorii la redevență pe ultimii 4 ani. Trebuie să achite obligatoriu.

Dl. consilier local Giosan Mircea – propune un amendament „ dacă firma achită redevența aprobăm vânzarea”.

Dl. consilier local Macovei Virgil – esența este achitarea integrală a datoriilor.

Dl. Corduneanu Ovidiu – reprezentantul firmei – dacă se aprobă proiectul de hotărâre, proprietarul plătește toate datoriile la zi.

Dl. primar – trebuie să fim foarte atenți cu agenții economici din municipiu. Exista riscul ca aceștia să plece cu tot cu firmă. Au mai fost cazuri. Aici discutăm despre o sumă de circa 2 miliarde în bugetul local, înseamnă ceva.

Dl. consilier local Vranău Nicolai – întreabă cu cât a fost concesionat acest teren inițial.

D-na Coclici Liliana – era vorba de 16 milioane pe an. Cu indexările ulterioare, așa cum s-a și procedat.

Dl. secretar – în proiectul de hotărâre să se introducă un articol, care să prevadă obligația societății de a achita la zi toate dările, după care hotărârea intră în vigoare. Consiliul local este de acord.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului secretar. Se votează cu 17 voturi „pentru”.  

              Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

             Dl. secretar – este obligatoriu și necesar un foarte scurt comentariu. Este evident că atunci când se inițiază un proiect de hotărâre se presupune că acesta este legal, oportun si necesar. Atât inițiatorul cât și compartimentele de specialitate din primărie analizează, în prealabil, existența condițiilor de valabilitate și, dacă sunt probleme, se clarifică imediat ori nu se mai promovează proiectul. Specialiștii din primărie sunt datori a veni cu argumente și să lămurească inițiatorul că proiectul nu este oportun și legal. Nu se poate ca inițiatorul să spună că este legal și să transmită documentația Consiliului local, iar un compartiment să scrie că nu este oportun. Insist asupra acestui aspect, convins că nu se va mai repeta. Este jenant și poate deveni penibil. În dreptul administrativ se spune că oportunitatea este o cerință a legalității. Toate compartimentele din primărie să ia aminte și să se conformeze.

              Referitor la hotărârea adoptată, consider că trebuie procedat identic în cazuri identice. Să nu existe nici o diferențiere ori discriminare între societăți.

 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare pentru estimarea prețului de piață al imobilului situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2 - clădire sediu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc și aprobarea cumpărării unei unități individuale din acest imobil)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Țaran Ioan – evaluarea făcută nu este corectă. Este mult sub prețul pieței.

Dl. președinte – nu ne permite legea să dăm în plus.

Dl. consilier local Țaran Ioan – funcționarii publici trebuie să aibă condiții de lucru.

Dl. consilier local Macovei Virgil – dacă cerem o nouă evaluare cel ce a acceptat prețul inițial îl va menține?

Dl. consilier local Giosan Mircea – culmea, Bumbac vrea să ne vândă cu un preț mai mic și noi nu, trebuie s㠖 i dăm mai mult.

Dl. consilier local Vranău Nicolai –  ce a vrut sa spună colegul Țaran, este corect. Nu trebuia să amestecăm evaluarea cu cumpărarea.

Dl. primar – au trecut câteva luni de când am discutat problema spațiului pentru sediul primăriei. A apelat la Compartimentul de achiziții, care a găsit o firmă din Iași, care a procedat la evaluarea atât a corpului de clădire proprie cât și al celui ce urma să fie cumpărat.

D-na Coclici Liliana – nu se poate achita nici o sumă dacă nu se aprobă raportul de evaluare făcut deja.

Dl. primar – susține că evaluarea este corectă și s-a făcut fără nici un fel de influentă. Noi nu putem stabili alte prețuri față de evaluator.

D-na consilier local Flutur Cristina – noi ce facem dacă celălalt spațiu urmează să fie vândut la un preț mai mare, deși noi plecăm pe același preț de evaluare stabilit în raport.

Dl. consilier local Vranău Nicolai – celălalt proprietar nu vinde, nu este evaluat corect spațiul. Prețul oferit este jignitor.

D-na consilier local Flutur Cristina – înseamnă că nu vom putea cumpăra acest spațiu niciodată.

Dl. primar – dacă se va vota cumpărarea spațiului de la dl. Bumbac, este  suficient pentru ca primăria s㠖 și desfășoare activitatea, chiar dacă dl. Vranău nu – l vinde.

Dl. consilier local Țaran Ioan – în primărie nu este sală de ședință, spațiu pentru arhivă, birourile nu sunt compartimentate corect, sunt supraaglomerate.

Dl. primar – nu este în măsură să - l contrazică pe specialistul care a evaluat ambele corpuri de clădire. Dacă nu se aprobă și evaluarea nu va semna contractul cu dl. Bumbac, să fie foarte clar.

Dl. consilier local Vranău Nicolai – întrucât dl. Bumbac vinde la un preț convenabil, să fie de acord colegii pentru cumpărarea acelui spațiu.

Dl. secretar – nimeni nu poate contesta dreptul unui proprietar de a cere un preț și, eventual, de a nu fi mulțumit cu o evaluare. Dar, este o mare diferență ca unii aleși locali să fie nemulțumiți cu prețul avantajos pentru primărie, stabilit prin expertiză. Există un raport de evaluare întocmit de o firmă specializată. E cineva dintre noi evaluator autorizat încât să spună că prețurile nu sunt corecte? Atunci pentru ce se mai întocmesc ( și plătesc) asemenea rapoarte și studii?

Pentru aprobarea proiectului trebuie un cvorum de 2/3. Raportul de evaluare și vânzarea – cumpărarea reprezintă un tot unitar, nu se poate aproba unul fără celălalt.

Desigur, întâmplarea face ca unul dintre consilierii locali să fie parte în raportul general de evaluare. Sunt convins că dacă nu ar fi fost o asemenea situație, discuțiile erau cu totul altele.

Dl. consilier local Vranău Nicolai – se vinde suprafața reieșită la evaluare sau cea trecută la Cartea Funciară?

Dl. secretar – compartimentele de specialitate să ne răspundă.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – din raportul de evaluare Corpul A are 1584 mp, iar celălalt 1/6 din această suprafață, ceea de dă 250 mp și nu 273 mp. Sunt niște necorelări în comparație cu ce este trecut la Cartea Funciară.

Dl. consilier local Giosan Nicolai – care ar fi varianta legală?

Dl. consilier local Giosan Mircea – se vinde partea cu care dl. Bumbac este întabulat, fără partea domnului Vranău.

Dl. secretar – solicită Consiliului local mai multă atenție, să ne ascultăm reciproc și să ne respectăm pentru a putea înțelege toți situația de față.

D-na Istrate Luminița – Compartimentul planificare urban㠖 face precizări în legătură cu evaluarea și suprafața.

D-na Coclici Liliana – în Cartea Funciară se trece suprafața utilă și nu cea desfășurată.

Dl. secretar – se pot face multe discuții și comentarii, cert este că domnul primar este cel care semnează contractul. În acest caz, pentru a încheia dezbaterile, este necesar ca specialiștii din primărie să spună, fără echivoc, dacă totul este legal și corect.

D-na Istrate Luminița – Compartimentul planificare urban㠖 confirmă că întreaga documentație este corectă și legală.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 17 voturi „pentru”.    Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Intervine dl. consilier local Vranău Nicolai – a fost de acord cu această cumpărare, dar nu își însușește raportul de evaluare pe ansamblu.

 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din islazul comunal și a pășunii „Botușul Mare”, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Discuții:

Dl. primar – din analiza făcută de către comisiile de specialitate dar și personal, trebuie refăcută integral documentația și, prin urmare, retrage acest proiect de hotărâre. Atenționează serviciile de specialitate ale primăriei cu privire la acest aspect. Mai multă atenție pe viitor.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – propune ca Primăria sa ia subvenția pentru trupurile de pășune.

D-na Coclici Liliana – legal trebuie făcută o asociație de profil.

Dl. secretar – Da. Aveți dreptate, documentația a fost greșit întocmită și prezint scuze Consiliului local în numele compartimentelor din primărie. Din păcate, încă mai sunt compartimente în primărie care lucrează anapoda și superficial. 

Pentru noua organigramă, domnul primar a propus înființarea unui birou patrimoniu, care să gestioneze bunurile primăriei (păduri, pășuni, islazuri, etc.). Este nevoie de salariați competenți și de bună credință.

În legătura cu subvenția – da, dacă în aprilie 2010 Consiliul local ar fi dorit și aprobat, se putea încasa subvenția de primărie. În condițiile legislative actuale nu se poate. Este cazul să se finalizeze discuțiile pe această temă. Primăria ar putea depune acte doar în situația în care nu am avea nici un solicitant – asociație de profil, ceea ce nu e cazul, avem în oraș vreo 5 – 6, așa încât problema este închisă.

Dl. consilier local Țaran Ioan – propune să fie stabilite cert suprafețele și să se facă proiecte de hotărâre pe trupuri de pășune.

Dl. consilier local Macovei Virgil – să se liciteze fiecare islaz în parte.

Dl. primar – întreabă, juridic se poate?

Dl. consilier juridic Petroaie Paul – daca se ia fiecare trup în parte, se poate.

             Dl. primar – s – a reușit în final să se facă toată documentația pentru a casa vechiul adăpost de  câini și  a  începe  o  nouă  investiție.  Întreabă  dacă  se poate da un trup de islaz comunal unei persoane care să se ocupe de alimentația acestor câini.( Este vorba de islazul Bodea).

              Dl. consilier juridic Petroaie Paul – nu se poate pronunța, se va documenta ulterior.

  Dl. secretar – dacă acea persoană cere subvenții de la APIA, trebuie analizat. Solicită domnului consilier local Tâmpescul Piticar Vasile să explice colegilor condițiile în care o asociație poate lua subvenții. Domnul consilier local Tâmpescul face unele precizări.

              Dl. secretar – la Câmpulung cine închiriază terenuri de la Primărie va lua o subvenție de circa 330 E/ha pentru anul 2013. Propune pentru ședința următoare să vină cineva de la APIA, care să lămurească. Trebuia ca acest proiect de hotărâre să fi fost adoptat până la 01.02.2013. Este necesar să facem măsurători și să înregistrăm în contabilitate suprafețele reale. Exemplu Botușul Mare – figurăm cu circa 330 ha, iar noi încheiem contract doar pentru 170 ha. Suntem înregistrați cu circa 1600 ha pășuni, în realitate sunt cu mult mai puține, pentru că s – a împădurit natural. Condiția este ca în bugetul local să fie prinse sume pentru aceasta. Totul va dura 3 – 4 ani, dar trebuie de făcut obligatoriu. Sumele încasate anual pentru pășunat sunt circa 500 milioane/an, mai trebuie încă pe atât ca să poți face măsurători ( dacă nu mai mult, și asta anual).

              Dl. primar – revine la chestiunea câinilor: dacă o asociație a crescătorilor de animale poate, în parteneriat cu Primăria, să facă această activitate?

              D-na Nisioi – solicită urgentarea licitației pentru islazuri, pentru că și așa este întârziată. Sunt zvonuri in oraș că s - ar fi încasat subvenție pe islazuri și în anii 2011 și 2012.

              Dl. secretar – așa cum afirmă doamna, sunt zvonuri. Contractele de închiriere pentru islazuri au încetat în anul 2010, așa încât nimeni nu mai putea beneficia de subvenții. Dar dacă ar fi adevărat ( sau parțial adevărat), ceea ce personal nu cred, și dacă vreun salariat ori altcineva din primărie a semnat niște documente în acest sens, atunci e extrem de grav, faptele respective constituind fără nici un dubiu infracțiuni ( fals în acte publice, uz de fals, etc.) și sigur că legea trebuie să se aplice drastic. Chiar sugerez Consiliului local, ca proprietar al acestor terenuri, să solicite oficial APIA un răspuns edificator, spunându – ni –se clar dacă se confirmă ori nu plata subvențiilor, situație în care se clarifică definitiv această delicată problemă.

             Dl. consilier local Varvaroi Vasile Lucian – APIA execută măsurători în baza unei cereri. Are oameni specializați și se poate obține suprafața reală a trupurilor de pășuni, la cerere.

             Dl. primar – întreaga documentație se va reface, se va stabili un colectiv în acest sens, pentru a nu mai exista neclarități, iar în luna martie va iniția un nou proiect de hotărâre.

                

Punctul 11 de pe ordinea de zi (Informarea Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc privind evoluția criminalității în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2012 comparativ cu anii anteriori)

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi (Informarea Detașamentului de Jandarmi Câmpulung Moldovenesc privind activitatea desfășurată pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea faptelor ilicite)

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi (Informarea Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc privind activitatea desfășurată pentru intervenția în caz de urgență în anul 2012)

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi (Raportul de activitate pe anul 2012 al Serviciului Poliția locală Câmpulung Moldovenesc)

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi (Raportul de activitate pe anul 2012 al Compartimentului Situații de Urgență)

 

Având în vedere similitudinea rapoartelor, domnul președinte propune să fie discutate toate odată. Consiliul local este de acord.

Discuții:

Dl. consilier local Macovei Virgil – daca ne pot scăpa organele abilitate de cerșetori, care se strâng mai ales luni în piață și prin centru.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – problema parcărilor, mai ales pentru zona școlilor, să se facă sensuri unice de circulație pentru a se evita aglomerările în trafic.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile Lucian – dacă Poliția locală are un plan de acțiune vis-a-vis de tot ce se întâmplă în municipiu, nu numai parcările. Ce s-a prezentat în raport i se pare o glumă. Cum sunt organizați polițiștii locali, unde îi putem găsi?

Dl. consilier local Cârnaci Nicolae – una din probleme ar fi piața pentru animale, obor. Nu se poate face ceva legal, de exemplu pentru vânzarea porcilor? Vin fel de fel de vânzători ambulanți, care vând haine second în centrul orașului.

Dl. consilier local Macovei Virgil – consideră că polițiștii locali sunt prea puțini.

Dl. Scms. Reabschi Vasile - șef Poliția municipal㠖 în legătură cu parcările,  urmează   să  se  instaleze  semnele  de  circulație,  marcajele  rutiere, semnalizarea se va clarifica cât mai curând. Solicită montarea a două camere de supraveghere la intrarea și ieșirea din municipiu, camere video mai ales pe timp de noapte. De asemenea, solicită să fie sprijiniți cu carburant. S-a sesizat din oficiu și va afla ce se întâmplă cu subvențiile de la APIA.

Dl. ing. Zancu Corneliu – în proiectul care urmează a fi finalizat se vor monta 195 indicatoare, inclusiv zona de parcare și sensuri unice.

Dl. consilier juridic Petroaie Paul – acțiunea în daune cu firma HEID SPEED RICOVERY a fost respinsă, iar cu privire la parcări, procedura este în instanță.

Dl. primar – felicită compartimentul juridic pentru acțiunile serioase și responsabile în legătură cu procesele cu firma HEID SPEED RICOVERY.

Dl. Balan Cristian  - Poliția locală  își face atribuțiile, s – au aplicat sancțiuni, etc.

Dl. Lt. Horia Ilie - comandant Detașament jandarmi – se iau măsuri și cere sprijin cu privire la copii care sunt folosiți pentru fenomenul de cerșetorie. Solicită spațiu pentru jandarmeria montană, mai ales după ce va fi folosită și Pârtia, dar și carburant.

Dl. Mr. Ionițoaia Ovidiu - comandant Detașament pompieri – structura pe care o conduce își face datoria și colaborează cu autoritatea locală.

Dl. secretar – astăzi este ziua protecției civile și îi felicită pe șefii celor două structuri: Mr. Ionițoaia Ovidiu, șeful pompierilor și Erhan Aristotel, Compartiment situații de urgență, pentru activitatea lor.

Conform rapoartelor, activitatea a avut și are obiective comune: ordinea și liniștea publică, siguranța cetățeanului, paza bunurilor și obiectivelor, prevenirea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase ( incendii, inundații, sinistre, înzăpeziri). Se poate considera că activitatea a fost bună, fără probleme deosebite pentru oraș.

În ceea ce privește poliția locală, la criticile aduse se mai puteau adăuga multe altele. Nu ai cum contesta metehne și neajunsuri vizibile. Pe de altă parte, vă invit la o analiză lucidă : pentru a cere, mai întâi trebuie să asiguri condiții minimale pentru funcționare. Exemplu : lipsa unui Sediu (nici nu ne comparăm cu celelalte municipii), conectarea la baza de date a Poliției județene, cameră distinctă pentru monitoarele de supraveghere, totala insuficiență a doar unei mașini, chiar și salarizarea comparativ cu toate celelalte structuri similare. De foarte multe ori, poliția locală face de toate, multe neintrând în fișa postului. Pe ansamblu, activitatea tuturor compartimentelor vizate a fost bună,  mulțumește pentru colaborare șefilor  și îi felicită pentru rezultate.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile Lucian – raportul i s-a părut o glumă, pentru faptul că Poliția  locală, mai ales Compartimentul circulație rutieră nu și - a făcut treaba. Sunt cel puțin două străzi blocate de recipienții de la firma Florconstruct, și de  aceea  e  curios  că  activitatea  poliției locale este lăudată și felicitată. Cam toate structurile sunt vitregite de anumite condiții pentru activitatea normală.

Intervine dl. secretar – aprecierile le-am făcut în nume propriu, ca secretar al municipiului, și nu în numele Consiliului local. Cunoscând în amănunt activitatea, consider că au și realizări nu numai lipsuri și, drept urmare, îmi mențin aprecierile făcute.

Dl. consilier local Țaran Ioan – acest raport al poliției locale trebuie să cuprindă activitatea unui număr de 23 posturi, echivalent cu 37 – 40 mii ore de muncă. Din luna septembrie nu s-a văzut o îmbunătățire în activitatea acestora.

Dl. consilier local Giosan Mircea – mulți dintre polițiștii locali nu cunosc regulile de circulație.

Dl. Balan Cristian – Șeful Poliției locale – multe critici sunt reale. Referitor la numărul polițiștilor: în realitate sunt 20, din care 5 sunt la Primărie, iar 5 (până în septembrie) au fost la ANL. Nu trebuie uitat și acest aspect. Va fi mai ferm cu toți polițiștii locali.

 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi (Cererea doamnei Toxin Maria Marinela, înregistrată la nr.2196/08.02.2013)

Se va da un răspuns după aprobarea bugetului local.

 

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi (Cererea domnului Șalvari Dumitru, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Viitorului nr.17.A, înregistrată la nr.8/06.02.2013)

Dl. primar – cunoaște foarte bine cazul, s – a ajuns până la CEDO. S-au aplicat hotărâri ale instanțelor, s-a încercat medierea cu doamna în cauză. Documentația este atât de încurcată și de confuză, încât nu știe cum trebuie procedat.

Dl. consilier juridic Petroaie Paul – acolo există o hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, care reglementează faptul că 177 mp teren fac parte din drumul public.

Dl. secretar – aceste litigii și neînțelegeri durează de peste 20 de ani, așa încât pentru nimeni nu este plăcut să discute acest subiect. Cert este că există o hotărâre judecătorească irevocabilă, care nu poate fi comentată. Pe de altă parte, Consiliul local, ca proprietar al domeniului public și privat al municipiului, are posibilitatea legală să analizeze periodic starea și evoluția proprietăților și să dispună, respectând întocmai procedurile, noi inventarieri și, dacă se impune, transferul unor imobile de la un regim al proprietății la altul. În cazul de fată, Consiliul local poate angaja un expert imobiliar și tehnic pentru a analiza și propune Consiliului local măsurile organizatorice necesare. Sigur  că  o sentință se aplică întocmai dar, în timp, este posibil să apară modificări ( naturale sau artificiale), care impun schimbarea regimului juridic al oricărui teren. Nu discut pe probleme tehnice ci doar pe probleme juridice și spun că un proprietar poate reanaliza propriul patrimoniu și asta fără a  încălca vreo  lege ori  vreo  hotărâre judecătorească. Sigur, aceste proceduri se fac dacă este cazul și numai respectând întocmai legea.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – propune o comisie din care să facă parte consilierii locali desemnați: Vranău Nicolai, Macovei Virgil, Paziuc Alexandru, Berențan Corneliu, Chirodea Gavril, Varvaroi Vasile, Tâmpescul Piticari Vasile.

Dl. consilier local Niga Gheorghe este propus de dl. consilier local Giosan Nicolai. Această comisie, la care se vor adăuga și specialiști din primărie se va deplasa în teren și va face propuneri.

Consiliul local este de acord.

Dl. consilier local Macovei Virgil – propune ca dl. Vranău Nicolai să stabilească azi când se face deplasarea în teren.

Dl. consilier local Vranău Nocolai – miercuri 6.03.2013, ora 12.

 

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi (Adresa nr.115/01.02.2013 a S.C. FLORCONSTRUCT SRL Suceava, înregistrată la nr.2353/11.02.2013)

Pentru rezolvare este necesar a se iniția un proiect de hotărâre, după care se va analiza oportunitatea.

 

Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi (Cererea doamnei Simionescu Elena, din Câmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir nr.2, Bl. D90, Sc.D, et. II, ap.61, înregistrată la nr.9/12.02.2013)

Dl. primar – nu are posibilitatea legală s㠖 i plătească acești bani. Obligația este a Direcției de servicii publice, dar are conturile blocate și nu poate plăti.

Dl. secretar – Direcția de servicii publice este inexistentă, în mod formal este în subordinea Consiliului local. Numai acesta poate rezolva problema doamnei, lucru stipulat și în hotărârea judecătorească. Consiliul local stabilește ca domnul Melen Daniel, de la  Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu să analizeze și să propună domnului primar.

 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi (Diverse)

Dl. secretar prezintă următoarele documente:

1. Cererea d-lui Crăciunescu Grigore pentru scutirea de plata majorărilor.

Se va solicita, prin adresă oficială de la APIA, un punct de vedere. Răspunde Compartimentul patrimoniu.

2. Adresa Colegiului Național „Dragoș Vod㔠, prin care solicită cheltuieli deplasări. Suma de 1.066 lei se va propune la discutarea bugetului local.

           Dl. consilier local Țaran Ioan – a fost la Adunarea generală a ACET Suceava – Câmpulungul are 0.03% drept la vot. Rugăminte pentru domnul primar: să întrebe ce se întâmplă cu acest procent, practic. A constatat niște pierderi la instalația de la Pârtia de schi. Ce se întâmplă cu centrala de cogenerare?

Dl. primar – decizia aparține Consiliului Județean Suceava.

Dl. consilier local Tâmpescul Piticar Vasile – antiderapant pe str. Căprioarei și  Str. Liceului.

Dl. primar – unde s – a semnalat gheață s – a intervenit, dar costurile sunt foarte mari, nu se poate în fiecare colț de stradă.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – când se începe reparația gropilor în asfalt?

Dl. primar – informează Consiliul local că a prevăzut în bugetul pe anul 2013 reparații pentru carosabil, marcaje, trotuare de la Penny la colțul bisericii din Capu Satului. Curățenia în oraș , semnalizarea și marcajele sunt obligatorii. Proiectul de reabilitare apă și canal al firmei Proiect Bucovina ne - a adus  mari deservicii și am făcut cheltuieli fără rost, numai pe proiectul ap㠖 canal – 600 milioane lei vechi.

Dl. consilier local Tâmpescul Piticar Vasile – în legătură cu ocolul privat pentru administrarea pădurilor, s - a rezolvat ceva?

Dl. primar – ne trebuie 7.000 ha, am demarat discuțiile cu alte localități, aceasta este de durată. În continuare se merge pe administrarea de către Direcția silvică. Mai grav este că nu avem titlu de proprietate pe Ocolul Silvic Tomnatic.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – trebuie să începem plantatul arbuștilor, a brazilor, curățenia orașului, parcările, pământul aruncat de Florconstruct pe trotuare, este ceva de neînchipuit.

Dl. consilier local Macovei Virgil – la Liceul de Construcții ar trebui să se facă o centrală termică pe lemn, în prezent se folosește combustibil lichid, care este foarte scump. Împlinesc 125 de ani, trebuie ajutați cu niște bani.

Dl. primar – mulțumește pentru că s - a aprobat cantitatea de 85 mc lemn pentru Școala nr.2, se face o lucrare minunată.

O mare problemă de rezolvat este grădinița „ Căsuța Piticilor”.

În legătură cu piața agroalimentară , s – a luat legătura cu d-l Fodoreanu, proiectul este de 21 miliarde lei vechi. Firma care ne-a făcut proiectul pentru piață este receptivă la nou și vom rezolva și  problema oborului.

Dl. consilier local Macovei Virgil – la obor, pentru fluidizarea traficului, trebuie „sens unic”.

Dl. primar – informează și în legătură cu pârtia de schi, că s –au făcut demersuri în acest sens.

Mulțumește d-lui consilier local Burduhos Victor pentru sprijinul dat în rezolvarea unor probleme.

 

    Nemafiind alte probleme domnul președinte declară închise lucrările ședinței ordinare.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 Ședința se încheie la orele 1539.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Timiș Eugen - Liviu

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă