ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

  al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28 martie 2013

 

 

Ședința începe la orele 1204.

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziția nr.170/2013.

Din cei 17 consilieri locali aleși sunt prezenți un număr de 16, lipsește motivat consilierul local Timiș Eugen - Liviu.

Sunt prezenți domnii: Negură Mihăiț㠖 primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar și Toader Mândril㠖 secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Au fost invitați și participă la ședință: Coclici Liliana, Istrate Luminița, Ignat Petronela, Petroaie Paul, Catargiu Tudor, Samson Valerian, Coca Daniel,  precum și reprezentanți ai presei.

Ședința este deschisă de domnul consilier local Tîmpescul Piticari Vasile, președinte de ședință, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28.02.2013.

2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea literei g) a articolului 36 din anexa la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 21/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

3.Proiect de hotărâre cu  privire la  acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale.

Inițiator: Consilier local Chirodea Gavril.

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

5.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 150 mc material lemnos pentru construirea unei anexe la Biserica Adormirea Maicii Domnului și a unei anexe la Filia Sâhla Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

6.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 80 mc material lemnos pentru construirea unei anexe la Biserica Sfântul Gheorghe Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

7.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinația de birou parlamentar.

Inițiator: Viceprimarul municipiului.

8.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Prislop, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

9.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Cocoșu, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

10.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Bunești, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

11.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Măgura, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

12.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Frăsinet, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

13.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Runc, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

14.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Bodea, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

15.Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a pășunii Botușul Mare, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

16.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere în zona pieței agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

17.Raportul primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la starea economică, socială și de mediu a municipiului Câmpulung Moldovenesc în anul 2012.

18.Raportul viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc privind activitatea desfășurată în perioada iunie – decembrie 2012.

19.Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură pentru perioada iunie – decembrie 2012.

20.Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură pentru perioada iunie – decembrie 2012.

21.Raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale, culte, activități sportive, de agrement și turism pentru perioada iunie – decembrie 2012.

22.Raportul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor pentru perioada iunie – decembrie 2012.

23.Adresa nr.26 26 006/2013 a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, înregistrată la nr. 3715/04.03.2013.

24.Diverse.

 

  Domnul președinte consultă plenul dacă sunt propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi. Nu sunt.

  Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 16 voturi “pentru”.

 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28.02.2013)

Nu sunt obiecții.

Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la modificarea literei g) a articolului 36 din anexa la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 21/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Compartimentului planificare urbană și autorizări.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu  privire la  acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale)

Se dă cuvântul domnului consilier local Chirodea Gavril pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre . Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 150 mc material lemnos pentru construirea unei anexe la Biserica Adormirea Maicii Domnului și a unei anexe la Filia Sâhla Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.    

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 80 mc material lemnos pentru construirea unei anexe la Biserica Sfântul Gheorghe Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinația de birou parlamentar)

Se dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Prislop, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Chirodea Gavril – fiind vorba de 8 trupuri de teren, Comisia de licitație va fi aceeași?

Dl. secretar - da.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – de ce este preț diferențiat și nu este același pentru toate trupurile de pășune?

Dl. primar – ne-am luat după raportul de evaluare al expertului. Probabil s-a ținut cont de sursa de apă, categoria de teren, etc.

Dl. consilier local Țaran Ioan – Cine a stabilit expertul și până la ce sumă poate fi plătit acesta?

Dl. primar – există un compartiment de achiziții publice care stabilește aceste lucruri, conform legii.

Dl. consilier local Macovei Virgil – în proiect se propune un preț de pornire al licitației, pe care îl vom aproba. Dar, în caietul de sarcini se prevede că prețul poate scădea, de mai multe ori, până la 50 %. Întreabă juriștii și economiștii dacă este corect și legal acest lucru. S-a pus problema adăpostului de câini în zona Bodea, iar la ședința trecută a rămas ca executivul să prezinte acest lucru, ce nu s-a mai întâmplat. Nu este legal? Apoi, în fiecare an se umblă după sponsorizări pentru Festivalul lăptarilor. Fiind vorba de o activitate specifică se poate lua, prin hotărâre, o anumită sumă de la pășunat și să nu ne mai rugăm de unii și de alții.

Dl. consilier județean Piticari Ion – are o problemă. Până acum islazurile au fost în administrarea Asociației fermierilor din Bucovina, care a încasat și subvenția în condiții legale. Se referă în mod expres la modul cum s-a făcut evaluarea. Primăria nu poate lua subvenții și se știe de ce. Subvenția vine în sprijinul crescătorilor de animale. Numai dacă ei nu solicită, atunci subvenția o poate lua Primăria. În acest caz evaluatorul a băgat și subvenția, ceea ce nu este corect și nici legal. Personal a ajuns la această concluzie și s-a mai consultat și cu specialiști în domeniu.

Dl. primar – până acum proiectul de hotărâre pentru islazuri a fost monobloc, a picat de 5 ori și o dată a fost retras. Știm cu toții de ce a picat proiectul de hotărâre, nici până acum nu s-a semnat un contract ferm cu utilizatorii fiecărui islaz comunal, începând cu anul 2011.

Sunt anumite sume stabilite prin raportul de evaluare și așa este corect, nu cum s-a procedat în anii anteriori.

Acum venim cu contractele pentru islazuri și știm bine de ce este nevoie în comunitate.

Dacă nu suntem atenți cu veniturile, atunci cine va da bani și de unde? De aceea s-a individualizat fiecare trup de pășune și s-a inițiat proiect de hotărâre separat.

Dl. consilier local Vranău Nicolai – noi trebuie să venim în sprijinul celor care susțin că prețul este prea mare și au dreptate.

Dl. primar – facem un alt raport de evaluare numai ca să scădem prețurile? Nu este corect și legal.

Dl. consilier local Țaran Ioan – este prevăzută taxa pe cap de animal în acest raport de evaluare? ca să știe cetățenii cu ce probleme se confruntă.

Dl. consilier local Macovei Virgil – cât se ia subvenție pe un hectar de pășune?

Dl. secretar – specialiștii ar fi trebuit să-și spună părerea. Consultând câteva norme metodologice, rezultă că sunt în plată pentru subvenție 3 scheme: ZMD ( zona de munte defavorizată), SAPS  și măsura 214 (agromediu). La Câmpulung se aplică la pachet și vor fi circa 300-330 Euro pe hectar. Consiliul local, ca proprietar, are dreptul să verifice oricând. Acest proiect este foarte întârziat, legea spune că trebuia adoptat până la 1 februarie. Trebuie multă atenție pentru că sunt termene exacte. Pe de o parte pentru licitație publică (15 zile lucrătoare după publicarea în ziar, etc.) și, pe de altă parte, pentru avizul de legalitate de la prefectură. Sunt reguli clare pe care e obligatoriu să le respectăm toți.

Dl. consilier local Giosan Mircea – este trecut în caietul de sarcini acest lucru (cu reducerea până la 50%).

Dl. consilier local Chirodea Gavril – spune același lucru.

Dl. secretar – este ceva neclar în legătură cu temeiul legal, să se pronunțe specialiștii Primăriei, pentru că nu știe să existe așa ceva.

Dl. consilier juridic Petroaie Paul – nu există prevedere legală pentru reducerea prețului, dar nici nu-i interzis.

D-na Coclici Liliana , șef Serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu – nu sunt reglementări foarte exacte; la executări silite se poate.

Dl. consilier local Țaran Ioan – Compartimentul juridic nu participă la întocmirea caietului de sarcini? Are el certitudinea cum trebuie crescut un animal și cât costă aceasta?

Dl. secretar – iarăși spun, specialiștii din primărie nu prea cunosc reglementările specifice, se vede și astăzi. Aduc la cunoștință că există un singur act normativ care se referă, incidental, la acest aspect:Hotărârea Guvernului nr.841/1995, care prevede valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune. Ori, nu e cazul de față. Un teren nu se scoate din funcțiune în asemenea condiții. Se prevede că dacă nu se prezintă 2 ofertanți, ori nici unul dintre ei nu oferă prețul de pornire, comisia poate  propune o reducere de până la 20 % ( nu ca în caietul de sarcini de fix 20%) și, apoi consecutiv mai multe reduceri, dar care să nu depășească 50 % din prețul inițial. În aceste cazuri trebuie aprobarea ordonatorului de credite (la noi, Consiliul local). Așadar, nu există temei legal pentru aceasta procedură, care urmează a fi scoasă din caietul de sarcini.

Consiliul local este de acord. Oricum, nu există nici o îndoială că atunci când nu se vor mai da subvenții nimeni nu mai va fi interesat de islazuri, cum de altfel s-a întâmplat zeci de ani până a veni subvenția. Cât privește prețul concesiunii, este în competența exclusivă de a aproba raportul de evaluare ori, justificat, să ceară întocmirea unuia nou.

Dl. consilier local Țaran Ioan – stâni s-au făcut din vechime, acolo se aduc animale la pășunat și din localitățile învecinate.

Dl. secretar – o precizare: situațiile sunt diferite de la islazuri la pășuni alpine ori subalpine. În fiecare an trebuie prezentat un raport privind activitatea de pășunat pe fiecare trup de pășune sau islaz comunal.

Dl. consilier local Giosan Mircea – la pagina nr.12 în raport este prinsă suma de 140 Euro/ha, subvenție.

Dl. consilier local Burduhos Victor – propune să fie votate toate proiectele de hotărâre la pachet până la trupul de pășune „Bodea”.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – dacă vine o singură persoană la licitație, mai este licitație? Nu este prevăzută nici în caietul de sarcini această situație.

Dl. secretar – cred că la licitație se vor prezenta cel puțin 2 ofertanți. Dacă nu se prezintă 2 atunci se reia procedura licitației. Partea finală din caietul de sarcini va fi exclusă, așa cum s-a stabilit anterior.

Dl. președinte – solicită propuneri pentru comisia de licitație.

Dl. consilier local Tîmpescul Piticari Vasile propune pe domnul consilier local Țaran Ioan.

Dl. consilier local Robciuc Silviu Florin propune pe domnul consilier local Macovei Virgil.

Membru supleant – domnul consilier local Varvaroi Vasile – Lucian.

Comisia de contestație – domnul consilier local Robciuc Silviu Florin.

Se supun la vot membri comisiilor. Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Cocoșu, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Bunești, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Măgura, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Frăsinet, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.    

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Runc, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a islazului comunal Bodea, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. Astăzi face următorul amendament: ”cel care va câștiga licitația să aibă în responsabilitate și adăpostul de câini vagabonzi”.

Dl. secretar – amendamentul trebuie formulat clar și concis, în scris și cu arătarea că se introduce un nou articol în hotărâre ori se adaugă un articol la caietul de sarcini. Numai în asemenea condiții poate fi caracterizat ca amendament.

Dl. consilier local Țaran Ioan – să fie stipulat în caietul de sarcini ca să fie autorizată și activitatea privind câinii comunitari.

Dl. primar – în bugetul de anul 2013 s-a prevăzut suma pentru construirea unui adăpost pentru câini pe același amplasament. Din vechea construcție a mai rămas fundația de beton. Legea nu permite să condiționezi o licitație. Va trebui ca acela ce va câștiga să aibă grijă să asigure hrana pentru câinii vagabonzi. În aceste condiții activitatea va fi administrată și gestionată de către primărie.

S-a gândit ca, o prevedere în contract, să fie prevăzută asigurarea hranei pentru acești câini.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – nu poți obliga pe câștigător să asigure hrana la câini.

Dl. primar – are și alte variante.

Dl. consilier local Paziuc Alexandru – avem acum o unică șansă să rezolvăm problema câinilor vagabonzi, lucru pe care l-am promis toți în campania electorală.

Dl. consilier juridic Petroaie Paul – proiectul de hotărâre se referă în mod expres la ceva, nu poți insera în contract alte clauze, este impropriu și ilegal ce se dorește.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile – sunt lucruri total diferite și nu trebuie amestecate. În ședința din luna septembrie, chiar domnul secretar arăta că am plătit niște penalități de circa de 600.000 lei(pentru alte situații).

Cineva din compartimentul de specialitate al primăriei trebuie să-și asume responsabilitatea. Acel contract care este parte dintr-o Hotărâre a Consiliului Local este foarte subțire și nu are nici o  acoperire.

D-na consilier local Flutur Cristina – hrana câinilor înseamnă bani, noi avem posibilitatea să mărim prețul la acest trup de pășune?

Dl. consilier local Giosan Nicolai – dar cantinele ce fac cu resturile alimentare?

Dl. primar – e bine să găsim o soluție plauzibilă pentru comunitate, nu numai să ne putem contrazice.

D-na Coclici Liliana – taxele încasate pe pășuni nu pot fi redirecționate pentru hrana câinilor.

Dl. secretar – de principiu, legea spune că taxele de pășunat se folosesc pentru administrarea și întreținerea pășunilor. Am afirmat și la ședința anterioară, dacă se dorea se găseau soluții de specialiștii din primărie, conform legii. Cel mai comod e să spui „ nu” ori „ nu se poate”. Să fim mai elastici în gândire și acțiune. Să căutăm și să găsim soluții de rezolvare a unor probleme stringente ale comunității (iar problema câinilor comunitari este presantă), în mod corect și fără a se încălca legea.

Dl. consilier local Giosan Mircea – juridic, nu se poate stabili în caietul de sarcini ca o anumită sumă să fie prevăzută pentru hrana acestor câini?

Dl. primar – în data de 10.10.2010 au fost intensificări mari de vânt, când s-a dărâmat acel adăpost pentru câini.

Dl. Iliu Cristian – de ce nu s-a reconstituit adăpostul cu aceleași materiale?

Dl. primar – în noul proiect pe care îl vom propune vom prevedea toate normativele prevăzute de Uniunea Europeană.

Dl. consilier local Burduhos Victor – să votăm proiectul de hotărâre în forma inițială, iar pentru următoarea ședință domnul primar să inițieze un nou proiect de hotărâre cu hrana câinilor.

Dl. consilier județean Piticari Ion – în trupul de pășune de la IRTA s-a împădurit 1 hectar de pășune, această suprafață trebuie scoasă.

Dl. consilier local Țaran Ioan – să propunem o comisie la nivelul Consiliului local care să verifice activitatea de pășunat.

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. secretar – propunerea domnului consilier local Țaran Ioan este binevenită. O asemenea comisie poate fi înființată la propunerea consilierilor ori a primarului. Pentru aceasta este nevoie de un proiect de hotărâre prin care să se aprobe regulamentul, obiectivele și termenul de funcționare.

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică a pășunii Botușul Mare, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisiile numărul 1 și 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. Prundeanu – nu este menționată suprafața eligibilă.

Dl. secretar – într–adevăr, pășunea Botușul Mare ridică probleme distincte față de alte trupuri de pășune ori islazuri. În evidențele noastre pășunea figurează cu o suprafață de circa 350 ha, scoatem la licitație doar 171 ha, dar nici acestea nu sunt reale. De – a lungul anilor s-a împădurit natural și nimeni nu a luat măsuri. Pentru a se scoate din circuitul agricol trebuiesc niște proceduri (expertizare, avize, etc., și, în final, hotărâre de Consiliul local). Am mai spus- o: trebuiesc începute măsurători la toate trupurile de pășune și să avem o evidență clară. Chiar dacă durează și costă asta e singura soluție, a venit momentul când nu se mai poate tergiversa.

Dl. consilier local Cârmaci Nicolae – propune să se meargă în teren pentru a stabili suprafața eligibilă la Botușul Mare.

Dl. secretar – organizatoric, ar fi o soluție: se poate face contractul cu cel care câștigă licitația, iar în toamnă să se poată face o reducere la taxa de pășunat, cu acordul Consiliului local.

Dl. consilier local Niga Gheorghe – până la licitație să se deplaseze o comisie la fața locului și să stabilească la modul concret.

Dl. consilier local Macovei Virgil – susține propunerea ca la toamnă Consiliul local să-i reducă taxa de pășunat câștigătorului licitației de la Botușul Mare.

Dl. consilier local Vranău Nicolai – asta presupune o modificare a caietului de sarcini.

Dl. consilier local Paziuc Alexandru – noi nu suntem în stare să gospodărim aceste trupuri de pășuni și atunci scoatem la licitație și le vindem cu totul. Problema este cum le gospodărim.

Dl. consilier local Cârmaci Nicolae – câștigătorul licitației să aibă posibilitatea să poată curăța, pentru a putea face măcar 200 ha eligibile.

Dl. consilier local Paziuc Alexandru – ce s-a făcut de consilierul județean Piticari în toți acești ani?

Dl. consilier județean Piticari Ion – se poate face un act adițional pentru acest an domnului Prundean, pentru al putea ajuta.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile – ar exista o procedură: în proces verbal de predare primire între primărie și câștigătorul licitației să fie trecută suprafața reală.

Dl. secretar – Hotărârea Consiliului local este actul de bază  și obligatoriu, nu poate fi modificată ulterior.

Dl. primar – sunt foarte multe probleme nerezolvate în decursul anilor. Sugerează domnului Prundeanu să participe la licitație, iar până în toamnă noi vom face măsurătorile pe acea suprafață. În toamnă va iniția un proiect de hotărâre în care să propună Consiliul local ce suprafață este și ce sumă trebuie plătită.

Dl. primar – în noua organigramă s-a propus ca din Compartimentul patrimoniu să facă parte 2-3 salariați de specialitate, pentru a putea gestiona avuția comunității câmpulungene.

Dl. secretar – intenția domnului primar de a înființa un birou patrimoniu este una salutară. În acest birou să fie cooptați 2-3-4 specialiști , oameni cu pregătire și de bună credință, deoarece se vor ocupa de administrarea pășunilor și a pădurilor. Sunt necesare câteva precizări: este o mare diferență între islazuri și trupurile de pășune (alpine și subalpine), de aceea s-a greșit (deși nu este ilegal) când s-a venit astăzi cu aceleași criterii pentru islazuri și pășunea Botușul Mare. Cert este un lucru: prețul din raportul de evaluare nu poate fi scăzut în mod aleatoriu. Dacă sunt neclarități se poate solicita un nou raport de evaluare. Ținând cont de situația reală și dificilă cu care se va confrunta câștigătorul licitației se poate ca în contract să apară măcar 2-3 modificări, astfel: 10 % plată la urcatul animalelor, 10% în iulie și diferența de 80 % până la 30 octombrie 2013, până când, așa cum spunea domnul primar, se vor face măsurătorile exacte. Domnilor consilieri, revin, iarăși și iarăși, cu solicitarea de a se face cât mai urgent măsurători la toate pășunile și la toate pădurile. Avem o avere considerabilă, dar nu știm să o valorificăm (taxe de pășunat, posibile intervenții și interese, etc.) în interesul tuturor, nu doar al câtorva.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – propune retragerea proiectului de hotărâre și solicită evaluatorului ca în 2 săptămâni să vină cu un nou raport.

Dl. secretar – propunerea trebuie să și-o însușească domnul primar, este vorba de noi tarife și noi reguli.

Dl. primar – nu este de acord.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările la contractul de concesiune( cele prezentate de domnul secretar).

Aceiași membri în comisia de licitație și de contestații ca la islazul Prislop.

Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere în zona pieței agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu și raportul Serviciului administrația piețelor.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Macovei Virgil – se prelungește cu 3 luni, de ce nu s-a prelungit cu 1-2 ani, cu clauză clară ca să se mute când se vor face lucrări. Apoi, de ce nu s-a prezentat un proiect de hotărâre și cu celelalte construcții; și lor le-a expirat contractul. De ce să se vină din 3 în 3 luni cu prelungiri?

Dl. primar – nu va fi o problemă, se va ocupa de asta.

Dl. secretar – se va vedea atunci, cert este că nu se pot face prelungiri succesive. Legea este clară. Îmi voi spune punctul de vedere la momentul oportun.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi (Raportul primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la starea economică, socială și de mediu a municipiului Câmpulung Moldovenesc în anul 2012)

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi (Raportul viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc privind activitatea desfășurată în perioada iunie – decembrie 2012)

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi (Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură pentru perioada iunie – decembrie 2012)

Punctul 20 de pe ordinea de zi (Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură pentru perioada iunie – decembrie 2012)

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi (Raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale, culte, activități sportive, de agrement și turism pentru perioada iunie – decembrie 2012)

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi (Raportul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor pentru perioada iunie – decembrie 2012)

Pentru eficacitate și coerență se propune a se discuta despre toate rapoartele de la punctele 17-18-19-20-21 și 22 în intervențiile consilierilor. Consiliul local este de acord.

Discuții:

Dl. consilier local Țaran Ioan – la recuperarea creanțelor sunt 70 milioane neîncasate. Cum explică domnul primar.

Dl. primar – legea obligă ca să-i înștiințeze pe cei care au obligații de plată, dările fată de stat.

D-na Coclici Liliana, Șef serviciu venituri, cheltuieli și patrimoniu - dă explicații în legătură cu execuția bugetară pe anul 2012 și prevederile bugetare pentru anul 2013. De asemenea, informează despre sumele care urmează a fi recuperate și modalitățile de recuperare de la persoanele fizice și juridice.

Dl. primar – referitor la Muzeul „Arta Lemnului”, trebuie văzută procedura legală de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director. Personal este nemulțumit de activitatea care se desfășoară la acea instituție. S-a depus un proiect pe fonduri europene (2,5 milioane Euro), care a fost respins, pentru că a fost semnat de fostul vicepreședinte. Proiectul va fi reluat la nivel de executiv, s-a discutat procedura legală de a schimba conducerea la Muzeul „Arta Lemnului”.

În legătură cu serviciul de termoficare, avem o mare problemă. Nu se compară cu nici o localitate din județ, la noi nici un apartament nu mai are vechile instalații de termoficare. Suntem puși în situația ca această centrală să nu mai funcționeze niciodată. Decizia va fi luată și la nivel superior.

În ceea ce privește „Centrul de informare și documentare turistică”, se va stabili o nouă locație. Proiectul este făcut, avem șanse să-l realizăm, probabil noua locație va fi lângă statuie (în partea stângă). Așteptăm programul 2014-2020.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – ce s-a mai rezolvat cu diferențele de la „Axa nr.1”? Este vorba de aproape 2 milioane de Euro.

Toate rapoartele prezentate mai sus sunt aprobate în unanimitate de către consilierii locali.

 

Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi (Adresa nr.26 26 006/2013 a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, înregistrată la nr. 3715/04.03.2013)

D-na Istrate Luminița – face precizări în legătură cu contractul de comodat. Acum, vor să cumpere acea suprafață de teren. Se va da răspuns scris că rămâne în continuare contractul de comodat până în anul 2018.

 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi (Diverse)

Dl. secretar prezintă 2 cereri:

1.   Cererea familiei Crăciun pentru operația unui copil minor. Solicită sprijin financiar. Este o solicitare întemeiată, Consiliul local a aprobat anul trecut o cerere asemănătoare.

D-na Crăciun Ancuța – mama copilului, intervine cu precizări în legătură cu operațiile viitoare, de care copilul are nevoie.

Urmare discuțiilor se avizează suma de 12.000 lei, iar pentru ședința următoare se va veni cu un proiect de hotărâre.

2.   Dl. Senic Nicolae Gavril solicită scutire de plata majorărilor pentru o concesiune.

     Dl. consilier juridic Petroaie Paul – avem solicitări pentru scutirea plății penalităților, lucru pe care Consiliul local îl poate aproba.

     Se va iniția un proiect de hotărâre.

      Dl. Prundeanu – referitor la licitațiile care se vor organiza, care va fi modalitatea procedurală și cât este perioada contractuală, pentru a ști ce face cu animalele, primăvara fiind aproape.

      Exista o comisie care îi va da toate detaliile.

      Dl. viceprimar – ca o interpelare, arată că sunt unii consilieri care nu știu în ce stadiu se află marile proiecte ale orașului și, astfel, se vorbește, de multe ori, în necunoștință de cauză.

      Intervine domnul secretar și arată că această interpelare trebuie privită ca venind de la consilierul local Robciuc iar nu de la viceprimar.

Dl. primar îi sugerează domnului viceprimar să fie mai atent la ședințele operative de la începutul fiecărei săptămâni și atunci va cunoaște în amănunt toate problemele.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – când se va discuta bugetul, se vor discuta toate investițiile.

Dl. consilier local Macovei Virgil – întreabă de ce nu s-a dat lemn la schimb pentru construcția stânii aflată pe platoul central, primăria Sadova cerând acest lucru.

Dl. consilier local Cârmaci Nicolae – se va iniția un proiect de hotărâre.

Dl. primar – de acord, dar totul să fie legal pentru că nu vrea să aibă probleme.

La Școala nr.4 se va proceda la fel ca la Școala Nr.2, printr-un proiect de hotărâre se va aproba o cantitate de material lemnos, cât mai urgent posibil.

Propune o întâlnire a Consiliului local sâmbătă (în legătură cu bugetul).

Dl. consilier local Țaran Ioan – vrea să vadă fișa postului domnului viceprimar. Pe strada G. Praporgescu să fie prinși niște bani pentru apă-canal.

Dl. primar – se vor verifica documentațiile privind cheltuielile la grădinița de la Stadion.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile – privitor la documentația pentru ședințele Consiliului local. Nu a primit proiectele. Crede că ar fi necesară o sancțiune dată persoanei care trebuia să transmită documentele fiecărui consilier. Este vorba de transmiterea pe adresa proprie a consilierilor. Dacă este o persoană în locul domnului Ciuc. Sunt foarte multe probleme rămase nerezolvate. Să se facă o identificare a zonelor în care s-a încasat o taxă de reîmpădurire. Avem o situație nefirească pentru că municipiul Câmpulung Moldovenesc are doar 0,5 voturi în Consiliul de Administrație al ACET Suceava. Nu există posibilitatea să facă demersuri pentru a preda Stația de Epurare la ACET? Trebuie făcute demersuri, sunt multe lucruri în nerelugă.

Dl. consilier local Burduhos Victor – ce s-a făcut cu lemnul pentru drumurile forestiere pe masivul Runc, circa 200 mc?

Dl. primar – drumurile au fost deteriorate datorită tonajului mare al mașinilor care transportă lemnul. S-au făcut 2 adrese la Consiliul Județean și s-a primit răspuns negativ. Trebuie temei legal pentru a putea obține o garanție a terenului care se exploatează.

Dl. consilier local Giosan Nicolai – pe strada Dobrogeanu Gherea sunt mașini care transportă sare, drumul este impracticabil.

Dl. Iliu Cristian – i-a fost redus programul de funcționare la societate pentru că ar fi încălcat liniștea și ordinea publică. Cere sprijin organismelor locale.

Dl. primar - sunt sesizări din partea cetățenilor că este tulburată liniștea si ordinea publică. Se va documenta în zilele următoare.

Dl. consilier local Țaran Ioan – domnul Catargiu Tudor mai are și alte atribuții sau a preluat integral atribuțiile domnului Ciuc?

Dl. primar – are atribuții și la Compartimentul planificare urbană.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile – daca există posibilitatea ca orice contract să fie vizat de către Compartimentul juridic. Nu sunt stabilite clauze clare și precise, cu sancțiuni.

Dl. secretar – la unele proiecte de hotărâri se va prezenta și raportul din partea compartimentului juridic. Pentru a preveni orice alte discuții ori comentarii și pentru a lămuri o situație mai aparte, fac următoarele precizări: în ședința Consiliului local din februarie (dar și prin unele interpelări ale consilierilor făcute cu 2-3-4 luni în urmă) o persoana din sală a ridicat problema subvenției încasate în anii 2011 și 2012 pentru cele 7 islazuri comunale. Aflat la ședință, șeful poliției municipale a spus că s-a autosesizat și va declanșa verificări. A procedat cum a promis și a cerut, prin adresă, primăriei Câmpulung relații complete. Nu am știut de această problemă, nu m-a interesat și nici nu intră în atribuțiile mele de serviciu. Pe de altă parte, ca secretar al municipiului, am spus-o, o spun și o voi spune: numai Consiliul local putea (poate) emite un document (hotărâre, aprobare, etc.) în legătură cu islazurile, iar nu serviciile de specialitate din primărie. Nu compartimentele din primărie administrează pășunile și islazurile ci Consiliul local. Am considerat la acea vreme, consider și acum, că primăria nu poate elibera asemenea adrese ori adeverințe. În rest, cine a luat adeverința, cine a dat-o, dacă este legal sau nu, nu sunt probleme în resortul meu de activitate. Dacă este corect, în regulă, dacă nu este corect să răspundă cei în cauză. Asta o vor proba organismele abilitate ale statului.

De ce vorbesc destul de des despre păduri și pășuni? Deși nu am atribuții, îmi pasă de această avere. Puțini știu (1-2) din această sală cât de greu, și cu câte sacrificii am redobândit aceste proprietăți. Am avut de „luptat” din greu, cam vreo 5 ani la rând. Sunt dezamăgit cum, în ultimii mulți ani, această considerabilă avuție este administrată și întreținută neprofesionist, iar beneficiile întregii comunități câmpulungene sunt infime, modice chiar. Taxele de pășunat au fost stabilite perfect legal, dar total inoportun și nu în favoarea orașului. Multe se puteau face cu acești bani. Sigur, este o constatare pur formală și mai mult emoțională, deoarece legea nu a fost încălcată.

D-na Coclici Liliana – face precizări în legătură cu modul cum a fost eliberat un document pentru domnul Piticari, semnat de 4 persoane: primarul de la acea dată, domnul Șerban, șeful Serviciului Venituri, Ing. Ciuc Viorel și Compartimentul juridic – Petroaie Paul (este vorba de subvenția pentru 2011).

D-na Lazăr Lăcrămioara – locuiește într-o locuință socială de lângă judecătorie și nu i s-a făcut contract de închiriere.

Dl. primar – juristul să facă precizări. D-na ocupă spațiul fără o hotărâre a Consiliului local.

Dl. secretar – comisia specială numită de Consiliul local să stabilească dacă doamna întrunește punctajul maxim pentru a fi pe primul loc, și atunci i se poate repartiza locuința imediat.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – cererile pentru locuințe se reactualizează anual, iar doamna nu știe pe ce loc este pe lista de priorități.

Dl. Mihalec Petru - în legătură cu garajele situate pe strada Trandafirilor, plătim impozit și nu știm pe ce bază. A doua problema este asfaltarea străzilor din zonă. A promis și domnul Bereanu.

Dl. primar – stabilește ca pentru discutarea bugetului să se întâlnească sâmbătă, la ora 10.   

 

      Nemafiind alte probleme domnul președinte declară închise lucrările ședinței ordinare.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 Ședința se încheie la orele 1614.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Tîmpescul Piticari Vasile

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă