ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Local

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 31 ianuarie 2013

 

 

Ședința începe la orele 1205.

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziția nr.9/2013.

Din cei 17 consilieri locali aleși sunt prezenți un număr de 16 , lipsește motivat domnul consilier local Giosan Nicolai.

Sunt prezenți domnii: Negură Mihăiț㠖 primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar și Toader Mândril㠖 secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Au fost invitați și participă la ședință: Coclici Liliana, Istrate Luminița, Petroaie Paul,  Murtezan Emil, Coca Daniel, Cîrstiuc Nicolae, Niță Luminița și Ciuc Viorel.

Ședința este deschisă de domnul consilier local Țaran Ioan , președinte de ședință, care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:

     1.Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 20.12.2012, 09.01.2013 și 11.01.2013.

     2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, statului de funcții și a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

Inițiator: Primarul municipiului.

                   3.Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri și/sau construcții.

Inițiator: Primarul municipiului.

    4.Proiect de hotărâre cu privire la subvenționarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populației, în anul 2013.

Inițiator: Primarul municipiului.

    5.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanțele datorate bugetului local de persoanele fizice și juridice  pentru anul fiscal 2012.

Inițiator: Primarul municipiului.

      6.Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilității unor contracte de închiriere și a unor contracte de dare în folosință gratuită, pentru spații cu altă destinație decât locuință.

    Inițiator: Primarul municipiului.

                     7.Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și a  Regulamentului Local de Urbanism aferent.

    Inițiator: Primarul municipiului.

    8.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

    Inițiator: Primarul municipiului.

    9.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinația de birou parlamentar.

   Inițiator: Primarul municipiului.

  10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. Calea Bucovinei nr. 61, Câmpulung Moldovenesc.

   Inițiator: Primarul municipiului.

  11.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

     Inițiator: Primarul municipiului.

  12.Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în semestrul II 2012.

  13.Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali și reprezentații legali (însoțitori) ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II 2012.

  14.Adresa Fundației Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt – Bucovina”, filiala Câmpulung Moldovenesc nr.6/07.01.2013, înregistrată la nr. 170/07.01.2013.

  15.Cererea Asociației Clubul Sportiv REMEMBER Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 748/16.01.2013.

  16.Cererea domnului Mangiurea Constantin, din Câmpulung Moldovenesc, strada Lalelelor nr.6, înregistrată la nr.1 C.L./17.01.2013.

  17.Diverse.

Domnul președinte consultă plenul dacă sunt propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi. Nu sunt.

  Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 16 voturi “pentru”.

 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 20.12.2012, 09.01.2013 și 11.01.2013)

Nu sunt întrebări.

Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, statului de funcții și a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Compartimentului resurse umane și managementul calității.

Comisia numărul 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. președinte – în organigramă mai este nevoie de un anestezist.

Dl. secretar – organigrama s-a votat anul trecut, acum s-a suplimentat numărul de personal și s-a inițiat acest proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri și/sau construcții)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. consilier local Giosan Mircea – nu știe de unde a apărut ca membru în această comisie.

Dl. secretar – comisia a fost numită prin hotărârea Consiliului Local nr.91/2012. Cel care este propus trebuie să-și dea consimțământul, iar acum se propune ca președintele comisiei să fie schimbat și este desemnat domnul viceprimar. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la subvenționarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populației, în anul 2013)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre . Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanțele datorate bugetului local de persoanele fizice și juridice  pentru anul fiscal 2012)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre – cu amendamentul „ Limita maximă să fie de 10 lei”.

Se supune la vot amendamentul propus. Se votează cu 16 voturi „pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se abțin toți consilierii locali prezenți.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se votează cu 16 voturi „pentru”.    

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilității unor contracte de închiriere și a unor contracte de dare în folosință gratuită, pentru spații cu altă destinație decât locuință)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și a  Regulamentului Local de Urbanism aferent)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Compartimentului planificare urbană și autorizări.

Comisia numărul 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

D-na. Consilier local Flutur Cristina Nicoleta – propune un amendament – „termenul de prelungire să fie până la sfârșitul anului 2013 și nu până în 2015”.

Dl. secretar – prin ordonanță de urgență s-a modificat legea de amenajare a teritoriului și urbanism, prelungindu–se termenul până la 31.12.2015. Este prevedere legală imperativă stabilită prin ordonanță de urgență.

Dl. președinte – Planului Urbanistic General poate fi modificat în aceste condiții?

D-na ing. Nită Luminița informează ca nu și dă detalii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la alocarea cantității de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.    Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinația de birou parlamentar)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 16 voturi „pentru”.    Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. Calea Bucovinei nr. 61, Câmpulung Moldovenesc)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Compartimentului planificare urbană și autorizări.

Comisia numărul 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. primar – proiectul de hotărâre este oportun și necesar pentru urbanistica zonei. Ulterior depunerii documentației au apărut unele norme. Face următoarele amendamente și propuneri:

Amendamente

        - titlul proiectului și art.1 să aibă următoarea denumire: “Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism - Planul Urbanistic de Detaliu pentru str. Calea Bucovinei nr. 61, Câmpulung Moldovenesc, solicitanți S.C. „AKTIS” SRL, S.C. „GEANA” SRL și Erhan Vladimir”;

        - în preambul la liniuța a -  5 - a , se va scrie Art. 13 lit. c), în loc de alin. c).

        Propuneri

        - în P.U.D. să se scrie la beneficiari cei 3 solicitanți iar nu Consiliul local.

Dl. secretar – propunerile domnului primar sunt pertinente, au legătură mai mult cu partea formală, neafectând fondul proiectului. P.U.D. – ul este prima etapă, urmează documentația pentru concesionare și, în final, autorizația de construire, care va conține prevederi clare pentru beneficiari și constructor. În concluzie, atât proiectul cât și amendamentele făcute sunt legale și necesare. În cursul zilei de mâine compartimentul de resort va face toate modificările.

Întrucât aceste amendamente sunt făcute de inițiator, se supune la vot proiectul inițial, inclusiv aceste propuneri.

 Se votează cu 16 voturi „pentru”.   

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi (Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013)

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat.

Dă citire proiectului de hotărâre pe articole.

Se  prezintă raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu.

Comisia numărul 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia numărul 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Discuții:

Dl. primar –  Ordonanța Guvernului ne obligă pe cei care avem arierate să majorăm taxele și impozitele cu 16,05%. Apoi avem proiecte foarte multe unde va trebui să cofinanțăm și nu avem banii necesari. A inițiat acest proiect de hotărâre pentru că este foarte necesar, noi nu am beneficiat de programul apă și canal, unde toate localitățile au primit bani iar Câmpulungul nu a primit nici un leu. Cum a fost posibil? Nu găsește nici o explicație. Apoi avem de dat în folosință ANL – urile. Ne trebuie 8 miliarde.

Dl. secretar – un act normativ de nivel superior se aplică așa cum este prevăzut.

Dl. consilier local Macovei Virgil – propun domnului primar să facem multe lucrări și chiar cu datorii ca și Rădăuți și Vatra Dornei și după aceea vom vedea dacă nu ne vor da bani si nouă.

Dl. secretar – cert este faptul că de-a lungul anilor trebuiau făcute indexări. Nu s-au făcut.

Dl. primar – nu știe dacă a fost bine înțeles și convingător cu proiectele de viitor, dar vin timpuri foarte grele pentru comunitate. Și-a spus părerea și ar trebui să analizăm bine înainte de a vota proiectul.

Dl. consilier local Giosan Mircea – atenționează să nu fie un vot politic.

Dl. președinte – rugămintea este să discutăm pe subiect.

Dl. viceprimar – acum nu convine mărirea dar când populația va avea apă și canal va fi bine, nu?

D-na consilier local Flutur Cristina Nicoleta – ce datorii avem de încasat la impozite pe anul 2012?

D-na Coclici Liliana – nu se poate da o cifră exactă, sunt niște proceduri tehnice aici? Pe ansamblu am avea de recuperat maxim 15% din valoarea impozitelor și taxelor, în care intră și penalități.

În legătură cu majorarea legea obligă pe cei care au arierate. Este imperativă.

Dl. consilier local Giosan Mircea –este o scăpare cu privire la persoanele juridice și ar trebui prinse în hotărâre.

Dl. consilier local Paziuc Alexandu – ne-am întâlnit de două ori și am hotărât să nu majorăm, dar fiind lege ar trebui să votăm majorarea pentru că, altfel, tot noi pierdem.

Dl. președinte – rata inflației de la ultima majorare până în prezent, cât este?

D-na Coclici – 16,05%.

Dl. președinte – care este procentul de încasare real în prezent.

D-na Coclici – circa 85%.

Dl. președinte – cum se alocă sumele, ce destinații vor avea?

D-na Coclici – Consiliul Local este cel care va aproba bugetul și destinația sumelor. Dumneavoastră veți analiza.

Dl. primar – dacă se aplica an de an indicele inflației nu am fi ajuns aici. Cu suma rezultată din majorări se pot face lucrări utile în oraș.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre

Se votează cu 11 voturi „pentru”; consilierii locali Flutur Cristina Nicoleta, Niga Gheorghe și Burduhos Victor -  „împotriv㔠iar consilierii locali  Țîmpescul Piticar Vasile și Țaran Ioan  -  „abțineri”.     

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi (Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în semestrul II 2012)

Raport însușit de Consiliul Local.

 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi (Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali și reprezentații legali (însoțitori) ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II 2012)

Raport însușit de Consiliul Local.

 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi (Adresa Fundației Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt – Bucovina”, filiala Câmpulung Moldovenesc nr.6/07.01.2013, înregistrată la nr. 170/07.01.2013)

Dl. secretar – pentru ședința următoare se va iniția un proiect de hotărâre cu schimbarea denumirii. Răspunzător este Compartimentul resurse umane.

 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi (Cererea Asociației Clubul Sportiv REMEMBER Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 748/16.01.2013)

Dl. Mercheș – chiar dacă este o Asociație sportivă privată dacă o sprijiniți este foarte bine. Solicită părerea domnilor consilieri ca să știe ce face pe viitor, să comunice și la județ.

Dl. viceprimar – se percep taxe de la sportivi?

Dl. Mercheș – da, dar sunt taxe mici.

Dl. viceprimar – Sponsori aveți?

Dl. Mercheș – foarte puțini.

Dl. primar – săptămâna viitoare se desfășoară campionatul național de handbal pentru juniori la Gura Humorului, dar cheltuielile sunt plătite de către Clubul Sportiv municipal Rarăul. Personal va ajuta Asociația cu sponsori, cu alte mijloace  pentru a – și putea desfășura activitatea.

Dl. consilier local Macovei Virgil – echipa de fotbal a copiilor trebuie crescută și atunci putem face un parteneriat cu dânșii.

Dl. consilier local Giosan Mircea – cât plătește chirie pentru locația sălii?

Dl. Mercheș – 230 lei/lună.

Dl. consilier local Varvaroi Vasile Lucian – într-o situație neplăcută se află o echipă de fotbal de la Școala nr.3. Dacă există o posibilitate legală de a-i acorda niște bani.

Pentru Asociația Clubul Sportiv REMEMBER se va iniția un proiect de hotărâre după ce se va aproba bugetul.

 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi (Cererea domnului Mangiurea Constantin, din Câmpulung Moldovenesc, strada Lalelelor nr.6, înregistrată la nr.1 C.L./17.01.2013)

Dl. Mangiurea Constantin – explică detaliat motivul pentru care s-a adresat Consiliului Local de două ori și se simte nedreptățit.

Dl. președinte – problema a fost discutată în plenul Consiliului Local, urma o analiză după care să fie vândut terenul. S-a considerat că nu este oportună vânzarea acestui teren.

În concluzie, răspunsul trimis este oportun și legal.

 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi (Diverse)

Dl. secretar:

1)Fundația caritabil㠄Orizonturi” solicită prelungirea concesiunii pentru 49 de ani.

  Dl. consilier local Paziuc Alexandru – face precizări în legătură cu adresa înaintată privind concesionarea terenului pentru 49 ani.

  Dl. secretar – trebuie un proiect de hotărâre pentru abrogarea vechii hotărâri și adoptată o nouă hotărâre cu perioada de 49 ani.

2)Reamintește domnilor consilieri să depună rapoartele de activitate pentru anul 2012.

  Dl. președinte – solicită achiziționarea unui laptop pentru doamna Coclici Liliana, ca să fie în măsură să ne dea niște date financiare.

Dl. consilier local Creciunescu Adrian:

        - problema taxelor pentru taximetriști.

        - problema mașinilor scoase la vânzare și parcate în oraș.

        - o altă problem㠖 caii care umblă liberi pe drum (taxă gloabe).

        - semaforul de pe Calea Bucovinei are săgeata verde la dreapta.

        - semafor la varianta de trafic greu.

        - de la Peiu - Lukoil, nu este trotuar.

Dl. consilier local Macovei Virgil

        - ce se poate face pentru arhiva primăriei, este în niște condiții execrabile. Trebuie să găsim soluții. Nu se poate așa ceva.

        - a avut o interpelare, nu este mulțumit de răspunsul primit și a mai făcut alta. Solicită primăriei să facă adresă oficială la APIA (subvențiile APIA pentru islazuri).

        - s-au plătit niște sume de bani pentru pășuni și islazuri, pentru anii 2011 și 2012, ilegal, și trebuie recuperați banii.

              D-na consilier local Flutur Cristina Nicoleta

          - în părculețul de la Zimbru se scot lopeți, găleți și lighene la vânzare. Să fie în chioșc (care și așa a fost tolerat de autorități). 

Dl. secretar – nu primăria a fost tolerantă, au fost tolerați de alte instituții, pe niște motivații sub orice critică.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – valoarea masei lemnoase tăiată în 2012 – câți bani s-au încasat, care este valoarea contractelor de anul trecut, ce este cu ocolul silvic privat.

Dl. primar – prezintă situația încasărilor pentru contractele cu ocoalele silvice ( banii încasați).

Ocolul silvic privat – o procedură greoaie, probabil în prima fază ne vom afilia unui alt ocol silvic privat. Deocamdată nu am angajat cheltuieli pentru anul 2013. În luna februarie va prezenta o informare clară și în detaliu pentru ca să se hotărască în Consiliul Local ce facem în continuare.

În legătură cu evaluarea secretarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform legii evaluator este primarul iar propunerea o face Consiliul local. Se stabilește și se aprobă în unanimitate acordarea calificativului maxim, cu notare maximă.

Dl. consilier local Chirodea Gavril – contractele de administrare să fie aprobate de către Consiliul Local.

Dl. primar:

        - în legătură cu firma HEID SPEED RICOVERY, să sperăm că acest subiect va fi încheiat, ca să gestioneze primăria parcările și tot ce ține de acestea.

        - traficul greu - este prevăzută instalație de semaforizare la Cimitirul Eroilor.

        - căruțașii – o altă problem㠖 Poliția Locală nu își face treaba.

        - groapa de gunoi iarăși o problemă. Trebuie să cumpărăm un teren apropiat de actuala rampă de gunoi.

  Dl. consilier local Varvaroi Vasile Lucian

        - normal ar fi fost ca răspunsurile date de domnul primar la interpelări să fie prezentate în plen.

        - sume mari de bani se dau pentru lucrările care se fac de către ocoalele silvice în pădurile deținute de primărie, dacă este cineva care se ocupă de aceste activități.

        - un raport de activitate al Serviciului Poliției Locale, ce amenzi au aplicat, ce sume s-au încasat.

  Dl. Ciuc Viorel – prezintă modalitățile și tarifele practicate de către ocoalele silvice, cu privire la lucrările de regenerare a pădurii.

  Dl. consilier local Creciunescu Adrian – în legătură cu lemnele de foc pentru populație.

  Dl. Ciuc Viorel – este un contract cu ocolul silvic care trebuie verificat.

  Dl. președinte

        - în legătură cu sediul de la primărie, banii să fie prevăzuți în bugetul pe anul 2013.

        - în legătură cu pârtia de pe Runc – s-a aprobat să se taie 2 hectare de pădure.

              - organigrama pentru primărie.

        - să continuăm proiectul cu pârtia Runc (Istrate), sunt două proiecte de hotărâre date în legătură cu această pârtie.

  Dl. consilier local Cârmaci Nicolae

        - panoul Turistic Câmpulung Moldovenesc să fie amplasat într-un loc vizibil, în zonă turistică fluentă.

        - construcția de lângă fostul IGO, arată oribil, locatarii se plâng că este mizerie în acea zonă.

        Dl. consilier local Macovei Virgil – pentru semnarea protocolului „Întâlniri Bucovinene” au fost și delegați. Grupul folcloric a fost sponsorizat, nu am primit bani din buget.

 

          Nemafiind alte probleme domnul președinte declară închise lucrările ședinței ordinare.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 Ședința se încheie la orele 1445.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Țaran Ioan

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă