ROMÂNIA

JUDEȚUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 50

din 31 martie 2008

 

pentru modificarea și completarea punctului 7 din  Capitolul VII al Anexei nr.1 la  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 53/2007 cu privire la stabilirea  impozitelor  și  taxelor locale pentru anul 2008

 

 

             Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2008,

 Având în vedere :

            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 5186/12.03.2008;

            - Raportul Direcției tehnice înregistrat la nr. 5187/12.03.2008;

            - Raportul Compartimentului juridic înregistrat la nr. 5188/12.03.2008;

- Raportul Serviciului impozite și taxe înregistrat la nr. 5189/12.03.2008;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresa Instituției Prefectului –Județul Suceava nr. 5154/C.Ar. /2008;

- Art. 22-23, art. 26 și art.28 din Cap.4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.1-2, art.4, alin.(2) și art. 5 din Anexa 1 și anexa 1a) din  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

- Art. 22 și art. 23 nou introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

In temeiul art.36 alin.(4) lit. c), alin (5) lit. a)- b), art.45 alin.(2) lit. c), art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.I.  Punctul 7 din  Capitolul VII al Anexei nr.1 la  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 53/2007 cu privire la stabilirea  impozitelor  și  taxelor locale pentru anul 2008 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

             " 7. a)Tariful  privind accesul la rețelele aeriene și subterane de telefonie și cablu TV amplasate pe domeniul public și privat al municipiului este de 2 lei/ml/an, indiferent de modalitatea de amplasare a  rețelelor.

            b) Tariful stabilit la litera a) constituie valoarea de pornire minimă pentru negocierea cu firmele care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice.”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 53/2007 cu privire la stabilirea  impozitelor  și  taxelor locale pentru anul 2008 își păstrează valabilitatea.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                

Ing. Vasile Gorodea

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă