ROMÂNIA

JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 53

din 30 mai 2007

 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2008

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2007,

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din  Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

 Având în vedere :

            - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 9331/09.05.2007;

            - Raportul Serviciului impozite şi taxe înregistrat la nr. 9332/9.05.2007;

            - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- titlul IX,  capitolul 8, art. 287, art.288, alin.(2),art.292, alin. (3) şi art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- titlul IX, punctele 222, 223, 224, 290^1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Hotărârea Guvernului  nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2006 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2006 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007;

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;

- Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc;

In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2008, după cum urmează :

            (a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând  valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora şi amenzile stabilite pentru anul 2008, conform anexei nr.1;

            (b) cota prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 253, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  1,5%;

            (c) cota prevăzută la  titlul IX, cap.2, art. 253, alin(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  10%;

(d) cota prevăzută la  titlul IX, cap.6, art. 270, alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  3%;

Art.2  Bonificaţia  prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 255, alin(2), la titlul IX , cap.3, art. 260, alin(2) şi la titlul IX, cap.4, art. 265, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare, în cazul contribuabililor,  persoane fizice,  se stabileşte după cum urmează :

a)      în cazul impozitului pe clădiri, la  5%;

b)      în cazul impozitului pe teren, la  5%;

c)       în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la 10%.

Art.3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului pe teren, pentru anul 2008, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.4. Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin(1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea  criteriilor  şi procedurii de acordare a scutirilor şi facilităţilor  la plata impozitului pe clădiri şi teren prevăzute în anexa nr. 2 şi 3.

Art.5 (1)Contribuabilii care datorează plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au  obligaţia  de  a calcula taxa   şi   de a depune o declaraţie la  serviciul impozite şi taxe până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se  datorează taxa.

(2) Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi  se sancţionează conform prevederilor art. 294 din Legea nr.  571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Modelul formularului „Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate” este prevăzut în anexa nr.4.

Art.6.(1)Comercianţii a căror activitate  se desfăşoară potrivit CAEN în clasa 5530-restaurante şi 5540-baruri, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap.IV, pct.11 din   anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2)Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin.(1) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

(3)Modelul formularului „Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică” este prevăzut în anexa nr.5.

(4)Desfăşurarea de către comercianţi a activităţilor prevăzute la alin.(1) fără   autorizaţie  se sancţionează cu amendă de 2000 lei.

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2008, cu excepţia art.4 care intră în vigoare la data de 1 iunie 2007.

Art.8. Începând cu data  de 1  ianuarie 2008, se abrogă  Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2006 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2006 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, iar începând cu  data de 1 iunie 2007, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2004 cu privire la aprobarea criteriilor şi procedurii de acordare a scutirilor şi facilităţilor  la plata impozitului pe clădiri şi teren.

Art.9. Anexele nr.1 –5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Ing. Vasile Gorodea

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mîndrilă