ROMÂNIA

JUDEȚUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 61

din 24 aprilie 2008

 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  și  taxelor locale pentru anul 2009

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie  2008,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din  Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere:

            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 7311/15.04.2008;

            - Raportul serviciului impozite și taxe înregistrat la nr. 7312/15.04.2008;

            - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 5, alin.(1) și (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

- Titlul IX,  capitolul 8, art. 287, art.288, alin.(2),art.292, alin. (3) și art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Titlul IX, punctele 222, 224, 2901 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 - Hotărârea Guvernului  nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2006 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul și extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare,

            - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare,

- Ținând seama de necesitatea creșterii veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2009, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale,  

In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2009, după cum urmează:

            (a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând  valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora și amenzile stabilite pentru anul 2009, conform anexei nr.1;

            (b) cota prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 253, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la  1,5%;

            (c) cota prevăzută la  titlul IX, cap.2, art. 253, alin(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la  10%;

(d) cota prevăzută la  titlul IX, cap.6, art. 270, alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la  3%;

Art.2. Bonificația  prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 255, alin(2), la titlul IX, cap.3, art. 260, alin(2) și la titlul IX, cap.4, art. 265, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare, în cazul contribuabililor,  persoane fizice,  se stabilește după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;

b) în cazul impozitului pe teren, la  10%;

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.

Art.3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice și a impozitului pe teren, pentru anul 2009, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul și extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc,  cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri și teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin(1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se face cu respectarea  criteriilor  și procedurii de acordare a scutirilor și facilităților  la plata impozitului pe clădiri și teren prevăzute în anexa nr. 2 și 3.

Art.5. (1)Contribuabilii care datorează taxa  pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate au  obligația  de  a calcula taxa și de a depune o declarație la  serviciul impozite și taxe până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se datorează taxa.

          (2) Nedepunerea sau depunerea peste termen a declarației de impunere constituie contravenție   și    se sancționează conform prevederilor art. 294 din Legea nr.  571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

          (3) Modelul formularului „Declarația de impunere pentru stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate” este prevăzut în anexa nr.4.

Art.6. (1) Comercianții a căror activitate  se desfășoară potrivit CAEN în clasa 5530-restaurante și 5540-baruri, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, conform cap. IV, pct.11 din   anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2)Taxa pentru vizarea anuală a autorizației prevăzute la alin.(1) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

(3)Modelul formularului „Autorizație privind desfășurarea activității de alimentație public㔠este prevăzut în anexa nr.5.

(4)Desfășurarea de către comercianți a activităților prevăzute la alin.(1) fără autorizație se sancționează cu amendă de 2000 lei.

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Art.8. Începând cu data  de 1  ianuarie 2009, se abrogă :

- Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2007 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008;

                     - Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2008 pentru modificarea și completarea punctului 7 din Capitolul VII al Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2007 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

Art.9. Lista hotărârilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent este prevăzută în anexa nr. 6.

Art.10. Anexele nr.1–6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                

Herțanu Doru Ovidiu

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă