ROMÂNIA

JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 68

din 29 iulie 2010

 

 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2011

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2010,

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 13674 din 9 iulie 2010;

- Raportul serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la nr. 13675 din 9 iulie 2010;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 287, art.288, alin.(2),art.292, alin. (3) şi art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Titlul IX, punctele 222 şi 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului  nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.  59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, după cum urmează :

(a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând  valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora şi amenzile stabilite pentru anul 2011, conform anexei nr.1;

(b) cota prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 253, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  1,5%;

(c) cota prevăzută la  titlul IX, cap.2, art. 253, alin(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  10%;

(d) cota prevăzută la  titlul IX, cap.6, art. 270, alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  3%;

Art.2.-(1)Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale (până la data de 31 martie) , în cazul contribuabililor,  persoane fizice,  se acordă o bonificaţie, după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe clădiri 10%;

b) în cazul impozitului pe teren 10%;

c)  în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale (până la data de 31 martie), în cazul contribuabililor,  persoane juridice,  se acordă o bonificaţie, după cum urmează :

a)  în cazul impozitului pe clădiri 5%;

b)  în cazul impozitului pe teren 5%;

c)   în cazul impozitului pe mijloacele de transport 5%.

Art.3. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului pe teren, pentru anul 2011, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc,  cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. - Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea  criteriilor  şi procedurii de acordare a scutirilor şi facilităţilor  la plata impozitului pe clădiri şi teren prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art.5.-(1)Contribuabilii  care  datorează  taxa   pentru  afişaj   în  scop  de  reclamă  şi publicitate au  obligaţia  de  a calcula taxa   şi   de a depune o declaraţie la  serviciul venituri şi cheltuieli-compartimentul impozite şi taxe până  la  data  de  31 ianuarie  a anului  fiscal  pentru care se datorează taxa.

(2)Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi  se sancţionează conform prevederilor art. 294 din Legea nr.  571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Modelul formularului „Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate” este prevăzut în anexa nr.4.

Art.6.-(1)Se aprobă „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc”, conform anexei nr. 5.

(2)Modelele formularelor pentru eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale sunt prevăzute în anexele nr. 6-8

(3)Taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă sunt prevăzute în cap. VIII din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(4)Taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă  prevăzute la alin.(3) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

Art.7.-(1)Comercianţii a căror activitate  se desfăşoară potrivit CAEN  în clasa 5530-restaurante şi 5540-baruri, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap. IV, pct.11 din   anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2)Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin.(1) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

(3)Modelul formularului „Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică” este prevăzut în anexa nr.9.

(4)Desfăşurarea de către comercianţi a activităţilor prevăzute la alin.(1) fără  autorizaţie  se sancţionează cu amendă de 200 la 1.000 lei.

Art.8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art.9. - Începând cu data  de 1  ianuarie 2011, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2009 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

Art.10. - Hotărârile Consiliului Local prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 2011 sunt prezentate în anexa nr. 10.

Art.11. - Anexele nr.1 –10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         Anexa   1. - Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora şi amenzile stabilite pentru anul 2011.
                     Anexa   2. - Criteriile de acordare a scutirilor şi facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoane fizice.
                     Anexa   3. - Procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoanele fizice.
                     Anexa   4. - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
                     Anexa   5. - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.
                     Anexa   6. - Acord de funcţionare al spaţiului comercial/de prestări servicii.
                     Anexa   7. - Acord pentru desfăşurarea de activitate comercială în piaţa agroalimentară/bazar/obor.
                     Anexa   8. - Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat pentru desfăşurarea de activităţi comerciale sezoniere.
                     Anexa   9.-  Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
                     Anexa 10. - Lista hotărârilor de Consiliu Local prin care s-au stabilit impozite şi taxe.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Dan Mocanu

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă