ROMÂNIA

JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 110

din 19 decembrie 2013

 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2014

 

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  19 decembrie 2013;

Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere :

            -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21707/06.12.2013 ;

            -Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 21708/06.12.2013;

            -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art. 286, art. 287, art.288 şi art.292 din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Titlul IX, punctele 222 şi 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

-Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

           -Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002;

-Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;

           -Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

           -Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 62/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare;

           -Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.24/2009 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Câmpulung Moldovenesc;

            -Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 6/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofiţerul de starea civilă;

-Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari;

În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47, art.49 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, după cum urmează :

a)impozitul şi taxa pe clădiri sunt prevăzute în anexa  nr.1;

b)impozitul şi taxa pe teren sunt prevăzute în anexa nr.2;

c)impozitul pe mijloacele de transport este prevăzut în anexa nr.3;

d)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi impozitul pe spectacole  sunt prevăzute în anexele  nr.4 şi 5;

e)taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7;

f)taxele de timbru sunt prevăzute în anexa  nr. 8,  care cuprinde:

         -taxe extrajudiciare.

g)taxele pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului sunt prevăzute în anexa nr. 9, care cuprinde:

         -tarife privind utilizarea terenurilor(prin închiriere, în folosinţă, în administrare) pentru activităţi de alimentaţie publică;

-tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinţă, în administrare)  pentru activităţi comerciale:

-tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinţă, în administrare)  pentru activităţi de servicii, producţie şi amplasarea unor magazii(în exclusivitate);

-tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinţă, în administrare)  folosite în alte scopuri (amenajări circ, parc distracţii);

         -tarife privind utilizarea  terenurilor (prin închiriere, în folosinţă, în administrare) în scopul amenajării unei terase;

         -tarife privind utilizarea domeniului  public şi privat al municipiului (prin închiriere, în folosinţă, în administrare) pentru amplasarea panourilor publicitare  ;

            -tariful privind accesul la reţelele aeriene şi subterane de telefonie şi cablu TV amplasate pe domeniul public sau  privat al municipiului;

         -tarif  de închiriere teren pentru comerţ ambulant;

         -tarif  de  închiriere teren pentru comercializare carte şi presă;

         -tarif  de  închiriere teren pentru comercializarea florilor;

         -tarif  de  închiriere teren pentru vitrine frigorifice;

         -tarif de închiriere teren aferent locuinţelor cumpărate conform Legii nr. 112/1995  pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe;

         -tarif pentru folosirea locurilor de staţionare şi aşteptare a taxiurilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc;

            -tarif  de închiriere teren pentru depozitare, în cazuri excepţionale, a oricăror tipuri de materiale pe domeniul public;

         -tarif  de   închiriere teren pentru rezervare parcare;

         -taxă acces vehicule destinate transportului de mărfuri şi de persoane în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în punctele de comercializare sau de tranzit situate în zona  centrală a municipiului şi pe unele străzi adiacente;

         -tarif  de   închiriere teren  pentru organizare de şantier;

         -tarif  de  închiriere pentru teren ocupat provizoriu de magazii, garaje şi alte amenajări;

         -tarif închiriere teren pentru ocuparea domeniului public şi privat pentru desfăşurarea unor activităţi economice  în timpul  unor festivaluri sau altor manifestări;

         -taxă pentru vehicule lente;

            -taxe vizitare muzeu;

            -tarif  de  închiriere spaţii  pentru activităţi comerciale şi alimentaţie publică;

            -tarif  de  închiriere spaţii  pentru activităţi de producţie şi prestare servicii;

            -tarif  de  închiriere spaţii  pentru depozite şi magazii;

            -tarif  de închiriere spaţii pentru sedii de partide, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, societăţi culturale;

            -tariful de închiriere spaţii pentru instituţii de învătământ;

            -tarif  de închiriere spaţii  pentru alte unităţi bugetare.

h)sancţiunile sunt prevăzute în anexa nr. 10;

i)taxe speciale, conform  anexelor nr. 11-15, cuprind:

   -regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă prevăzut în anexa nr.11;

   -modelele formularelor pentru eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale prevăzute în anexele nr. 12-14;

-taxa de salubrizare prevăzută în anexa nr.15;   

-taxe pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri  în regim de taxi şi activităţii de dispecerat taxi prevăzute în anexa nr.15;   

-taxe  privind obţinerea calităţii de administrator de imobil de către persoanele fizice şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari prevăzute în anexa nr.15;   

            -taxe privind activităţile compartimentelor primăriei prevăzute în anexa nr.15.

Art.2.Pentru plata cu anticipaţie  a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, în cazul contribuabililor  persoane fizice şi persoane juridice,  se acordă o bonificaţie, după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe clădiri 10%;

b) în cazul impozitului pe teren 10%;

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%.

Art.3.Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului pe teren, pentru anul 2014 se aplică zonarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005,  cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4.Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin(1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea  criteriilor  şi procedurii de acordare a scutirilor şi facilităţilor  la plata impozitului pe clădiri şi teren prevăzute în anexele nr. 16 şi 17.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia dispoziţiilor art. 4, care intră în vigoare la data de 1.04.2014.

Art.6. Începând cu data  de 1  ianuarie 2014 se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 12/2013 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

Art.7. Anexele nr.1 –17  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      Anexa 1 - Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice.
                  Anexa 2 - Impozitul pe teren pentru persoane fizice şi juridice.
                  Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice.
                  Anexa 4 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
                  Anexa 5 - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
                  Anexa 6 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.
                  Anexa 7 - Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
                  Anexa 8 - Taxe de timbru.
                  Anexa 9 - Taxe pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului.
                  Anexa 10 - Sancţiuni.
                 Anexa 11 - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.
                  Anexa 12 - Acord de funcţionare al spaţiului comercial/de prestări servicii.
                  Anexa 13 - Acord pentru desfăşurarea de activitate comercială.
                  Anexa 14 - Acord privind ocuparea temporară a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru desfăşurarea de activităţi comerciale sezoniere.
                  Anexa 15 - Taxe speciale.
                  Anexa 16 - Criterii de acordare a scutirilor şi facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoane fizice.
                  Anexa 17 - Procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoane fizice.
                  Anexa 18 - Lista hotărârilor de Consiliu Local prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale în perioada 2008-2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Țaran Ioan

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă