ROMÂNIA

JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 126

din 6 noiembrie 2009

cu  privire la stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2010

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 noiembrie 2009,

Având în vedere:

            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 19801/2.11.2009;

            - Raportul serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la nr. 19802/2.11.2009;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 287, art.288, alin.(2), art.292, alin. (3) şi art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Titlul IX, punctele 222 şi 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Hotărârea Guvernului  nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare,

            - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002;

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010, după cum urmează :

            (a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând  valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora şi amenzile stabilite pentru anul 2010, conform anexei nr.1;

            (b) cota prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 253, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  1,5%;

            (c) cota prevăzută la  titlul IX, cap.2, art. 253, alin(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  10%;

(d) cota prevăzută la  titlul IX, cap.6, art. 270, alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la  3%;

Art.2. Bonificaţia  prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 255, alin(2), la titlul IX , cap.3, art. 260, alin(2) şi la titlul IX, cap.4, art. 265, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare, în cazul contribuabililor,  persoane fizice,  se stabileşte după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;

b) în cazul impozitului pe teren, la  10%;

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.

Art.3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului pe teren, pentru anul 2010, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc,  cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin(1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea  criteriilor  şi procedurii de acordare a scutirilor şi facilităţilor  la plata impozitului pe clădiri şi teren prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art.5. (1)Contribuabilii care datorează taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au  obligaţia  de  a calcula taxa  şi de a depune o declaraţie la  serviciul impozite şi taxe până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se datorează taxa.

(2) Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi  se sancţionează conform prevederilor art. 294 din Legea nr.  571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Modelul formularului „Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate” este prevăzut în anexa nr.4.

Art.6. (1) Se aprobă „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc”, conform anexei nr. 5.

(2) Modelele formularelor pentru eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale sunt prevăzute în anexele nr. 6-8

(3) Taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă sunt prevăzute în cap. VIII din   anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(4) Taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă prevăzute la alin.(3) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

Art.7. (1) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit CAEN în clasa 5530-restaurante şi 5540-baruri, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap. IV, pct.11 din  anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin.(1) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

(3) Modelul formularului „Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică” este prevăzut în anexa nr.9.

(4) Desfăşurarea de către comercianţi a activităţilor prevăzute la alin.(1) fără   autorizaţie  se sancţionează cu amendă de 200 la 1.000 lei.

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art.9. Începând cu data  de 1  ianuarie 2010, se abrogă:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

           - Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2008 pentru modificarea punctului 24 din Capitolul VII al Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

Art.10. Anexele nr.1–9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 
Anexa 1 - Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora si amenzile stabilite pentru anul 2010.
Anexa 2 - Criteriile de acordare a scutirilor si facilitatilor la plata impozitului pe cladiri si teren pentru persoane fizice.
Anexa 3 - Procedura de acordare a scutirilor si reducerilor la plata impozitului pe cladiri si teren pentru persoane fizice.
Anexa 4 - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si pentru firma instalata la locul    executarii activitatii datorata în temeiul art. 271 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Anexa 5 - Regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc
Anexa 6 - ACORD DE FUNCTIONARE AL SPATIULUI COMERCIAL / DE PRESTARI SERVICII.
Anexa 7 - ACORD PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATE COMERCIALA în piata agroalimentara/ bazar/ obor.
Anexa 8 - Regulament pentru ocuparea temporara a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru desfasurarea de activitati comerciale sezoniere.
Anexa 9 - AUTORIZATIE privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Timu Dan Andrei

 

             Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

              Toader Mândrilă