ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 156

din 20 decembrie 2012

 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  și  taxelor locale pentru anul 2013

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2012,

Luând în considerare dispozițiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 22133/14.12.2012;

- Raportul serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu înregistrat la nr. 22134/14.12.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 5, alin.(1) și (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 287, art.288, alin.(2),art.292, alin. (3) și art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Titlul IX, punctele 222 și 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului  nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul și extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 650/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 62/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.24/2009 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a  taxei speciale de salubrizare și stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Câmpulung Moldovenesc;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 6/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofițerul de starea civilă;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociațiilor de proprietari;

- Având în vedere necesitatea de a asigura  veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 2012 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, ținând cont de condițiile  locale  ,

În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47, art.49 și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ã R Ã Ș T E :

 

Art.1.-Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează :

(a) impozitul și taxa pe clădiri sunt prevăzute în anexa  nr.1;

(b) impozitul și taxa pe teren sunt prevăzute în anexa nr.2;

(c) impozitul pe mijloacele de transport este prevăzut în anexa nr.3;

(d) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și impozitul pe spectacole  sunt prevăzute în anexele  nr.4 și 5;

(e) taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor sunt prevăzute  în anexele nr. 6 și 7;

(f) taxele de timbru sunt prevăzute în anexa  nr. 8,  care cuprinde:

- taxe judiciare de timbru;

- taxe extrajudiciare.

(g) taxele pentru utilizarea domeniului public și privat al municipiului sunt prevăzute în anexa nr. 9, care cuprinde :

- tarife privind utilizarea terenurilor (prin închiriere, în folosință, în administrare) pentru activități de alimentație publică;

- tarife privind utilizarea  terenurilor (prin închiriere, în folosințã, în administrare)  pentru activități comerciale:

- tarife privind utilizarea  terenurilor (prin închiriere, în folosințã, în administrare)  pentru activități de servicii, producție și amplasarea unor magazii (în exclusivitate);

- tarife privind utilizarea  terenurilor (prin închiriere, în folosințã, în administrare)  folosite în alte scopuri (amenajări circ, parc distracții);

- tarife privind utilizarea  terenurilor (prin închiriere, în folosințã, în administrare) în scopul amenajării unei terase;

- tarife privind utilizarea domeniului public și privat al municipiului (prin închiriere, în folosințã, în administrare) pentru amplasarea panourilor publicitare  ;

- tariful  privind accesul la rețelele aeriene și subterane de telefonie și cablu TV amplasate pe domeniul public sau  privat al municipiului;

- tarif  de închiriere teren pentru comerț ambulant ;

- tarif  de  închiriere teren pentru comercializare carte și presă;

- tarif  de  închiriere teren pentru comercializarea florilor;

- tarif  de  închiriere teren pentru vitrine frigorifice ;

- tarif de închiriere teren aferent locuințelor cumpãrate conform Legii nr. 112/1995  pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe ;

- tarif pentru folosirea locurilor de staționare și așteptare a taxiurilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc;

- tarif  de închiriere teren pentru depozitare , în cazuri excepționale, a oricãror tipuri de materiale pe domeniul  public ;

- tarif  de   închiriere teren pentru rezervare parcare ;

- taxă acces vehicule destinate transportului de mărfuri și de persoane în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în punctele de comercializare sau de tranzit situate în zona  centrală a municipiului și pe unele străzi adiacente;

- tarif  de   închiriere teren  pentru organizare de șantier ;

- tarif  de  închiriere pentru teren ocupat provizoriu de magazii, garaje și alte amenajãri ;

- tarif închiriere teren pentru ocuparea domeniului public și privat pentru desfășurarea unor activități economice  în timpul  unor festivaluri sau altor manifestări ;

- taxă pentru vehicule lente;

- taxe vizitare muzeu;

- tarif de închiriere spații pentru activitãți comerciale și alimentație publicã;

- tarif de închiriere spații pentru activitãți de producție și prestare servicii;

- tarif  de  închiriere spații  pentru depozite și magazii;

- tarif de închiriere spații pentru sedii de partide, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, societãți culturale;

- tariful de închiriere spații pentru instituții de învățământ   ;

- tarif  de   închiriere spații  pentru alte unități bugetare      .

(h) sancțiunile sunt prevăzute în anexa nr. 10;

(i) taxe speciale, conform  anexelor nr. 11-15, cuprind :

- regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc precum și taxele pentru eliberarea acordurilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață prevăzut în anexa nr.11;

- modelele formularelor pentru eliberarea acordului pentru desfășurarea activităților comerciale prevăzute în anexele nr. 12-14;

- taxa de salubrizare prevăzută în anexa nr.15;   

- taxe pentru desfășurarea activității de transport persoane sau bunuri  în regim de taxi și activității de dispecerat taxi prevăzute în anexa nr.15;   

- taxe  privind obținerea calității de administrator de imobil de către persoanele fizice și de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociațiilor de proprietari prevăzute în anexa nr.15;   

- taxe privind activitãțile compartimentelor primãriei prevăzute în anexa nr.15.

Art.2.-Pentru plata cu anticipație  a tuturor obligațiilor către bugetul local  (până la data de 31 martie 2013) , în cazul contribuabililor,  persoane fizice și persoane juridice,  se acordă o bonificație, după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe clădiri 10%;

b) în cazul impozitului pe teren 10%;

c)  în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%.

Art.3.-Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice și a impozitului pe teren, pentru anul 2012, se aplicã delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2005 cu privire la zonarea strãzilor din intravilanul și extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc,  cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Art.4.-Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clãdiri și teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin(1)-(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, se face cu respectarea  criteriilor  și procedurii de acordare a scutirilor și facilitãților  la plata impozitului pe clãdiri și teren prevãzute în anexele nr. 16 și 17.

Art.5.-Prezenta hotãrâre intrã în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Art.6. Începând cu data  de 1  ianuarie 2013:

 - se abrogã Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 46/2011 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012;

 - se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.24/2009 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a  taxei speciale de salubrizare și stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Art.7.-Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele și taxele locale  în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 2013 este prezentată în anexa nr. 18.

Art.8.-Anexele nr.1 –18  fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.9.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                  Anexa 1 - Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice.
                  Anexa 2 - Impozitul pe teren pentru persoane fizice și juridice.
                  Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice și juridice.
                  Anexa 4 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.
                  Anexa 5 - Declarația de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.
                  Anexa 6 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor.
                  Anexa 7 - Autorizație privind desfășurarea activității de alimentație publică.
                  Anexa 8 - Taxe de timbru.
                  Anexa 9 - Taxe pentru utilizarea domeniului public și privat al municipiului.
                  Anexa 10 - Sancțiuni.
                  Anexa 11 - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum și taxele pentru eliberarea acordurilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață.
                  Anexa 12 - Acord de funcționare al spațiului comercial/de prestări servicii.
                  Anexa 13 - Acord pentru desfășurarea de activitate comercială.
                  Anexa 14 - Acord privind ocuparea temporară a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru desfășurarea de activități comerciale sezoniere.
                  Anexa 15 - Taxe speciale.
                  Anexa 16 - Criterii de acordare a scutirilor și facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren pentru persoane fizice.
                  Anexa 17 - Procedura de acordare a scutirilor și reducerilor la plata impozitului pe clădiri și teren pentru persoane fizice.
                  Anexa 18 - Lista hotărârilor de Consiliu Local prin care s-au stabilit impozite și taxe locale în perioada 2008-2012.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Niga Gheorghe

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă