ROMÂNIA

JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 157

din 23 decembrie 2008

 

pentru  modificarea punctului 24 din Capitolul VII al Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 decembrie 2008,

            Având în vedere:

            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 22444/2008;

            - Raportul serviciului impozite şi taxe, înregistrat la nr. 22445/2008;

            - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

            - Art. 5, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. I. Punctul 24 din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            “24.Tariful de închiriere spaţii pentru instituţii de învăţământ - 1,5 lei/mp/lună

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 îşi păstrează valabilitatea.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Niga Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă