stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legea nr. 52/2003
proiecte de hotărâri ale consiliului local
supuse DEZBATERII publice ÎN ANUL 2018

 

   Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - extras: 

    Art. 6.
  (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
   (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

 

Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, că am procedat la afişarea următoarelor proiecte de hotărâre:
 
1. Proces verbal înregistrat sub nr. 2078 din 19.01.2018.

 

Propunerea de buget local pentru anul 2018
Lista de investiții pentru anul 2018
 

Anunț nr. 2267 din 22.01.2018 - Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc informează cetățenii municipiului că în data de 02 februarie 2018, ora 10,00 în sala de ședințe a primăriei, va avea loc dezbaterea publică a proiectului bugetului local a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a listei de investiții pentru anul 2018.

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Economică, parter, cam. 6, până la data de 02 februarie 2018.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

    Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, www.campulungmoldovenesc.ro, la secțiunea Legea nr. 52/2003 - Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice.

 
 
2. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 4 din 16.02.2018.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

    Anexa - Proces-verbal

    Anexa - Expunere de motive

    Anexa - Raport economic

    Anexa - Raport juridic

    Anexa - Raport transport

 

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Tehnică și urbanism, Compartiment transport auto și monitorizare parcări, etaj 2, cam. 40,
până la data de 17 martie 2018.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 
 
3. Anunt înregistrat sub nr. 7747 din 19.03.2018.

 

Elaborare propuneri pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Regulamentul Local de Urbanism aferent

    Anexa - Plansa

    Anexa - Regulament local de urbanism

 

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Tehnică și urbanism, Compartiment planificare urbană și autorizări, etaj 2, cam. 39, până la data de 04 mai 2018.

Observațiile, comentariile și propunerile publicului vor avea caracter de recomandare  și se primesc în scris la Registratura primăriei și/sau e-mail: urbanism@campulungmoldovenesc.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 23 aprilie 2018, ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc – sala de consiliu.

 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului – ing. Catargiu Tudor Alexandru, inspector Compartiment planificare urbană și autorizări. Telefon 0230/314425.
 
 
4. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 7 din 20.04.2018.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare sprijin financiar de la bugetul local unităților de cult

    Anexa - Regulament și anexe

    Anexa - Expunere de motive

    Anexa - Raport

 

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Economică, parter, cam. 6,
până la data de 11 mai 2018.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 
5. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 8 din 27.04.2018.

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului  „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava”

    Anexa 1 - Regulament

    Anexa 2 - Act adițional

    Anexa - Expunere de motive

    Anexa - Raport

 

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Serviciul Poliția Locală, Compartiment Protecția Mediului, etaj 2, cam. 34, până la data de 15 mai 2018.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 
6. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 13 din 12.07.2018.

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 43 din 18 mai 2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025

    Anexa 1 - Capitolul II. Plan de acțiune, pct. 1.2

    Anexa 2 - Capitolul II. Plan de acțiune, pct. 1.6

    Anexa 3 - Capitolul II. Plan de acțiune, pct. 5.4

    Anexa 4 - Capitolul III. Portofoliu de proiecte, pct. 4

    Anexa 5 - Capitolul III. Portofoliu de proiecte, pct. 5

    Anexa 6 - Capitolul III. Portofoliu de proiecte, pct. 8

    Anexa 7 - Capitolul III. Portofoliu de proiecte, pct. 45

    Anexa - Expunere de motive

    Anexa - Raport

 

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Tehnică și urbanism, etaj 2, cam. 36, până la data de 03 aug. 2018.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 
7. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 20 din 18.10.2018.

 

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
 

Anexa 1 - Impozitul/taxa pe clădiri pentru persoane fizice și juridice.

Anexa 2 - Impozitul pe teren/taxa pe teren pentru persoane fizice şi juridice.

Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice.

Anexa 4 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.
Anexa 5 - Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/ alte activităţi recreative şi distractive
Anexa 6 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate și taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Anexa 7 - Impozitul  pe spectacole
Anexa 8 - Chirii și taxe pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului.
Anexa 9 - Taxe speciale - REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc  precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.
Anexa 10 - Acord de funcţionare al spaţiului comercial/de prestări servicii.
Anexa 11 - Acord pentru desfăşurarea de activitate comercială în piața agroalimentară.
Anexa 12 - Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea desfăşurării de activităţi comerciale sezoniere.
Anexa 13 - Taxe speciale.
Anexa 14 - Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru clădirile/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social
Anexa 15 - Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale
Anexa 16 - Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
Anexa 17 - Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local  în cazul unor calamități naturale
Anexa - Expunere de motive.
Anexa - Raport.

 

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Economică, parter, cam. 11, până la data de 31 oct. 2018.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 
8. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 22 din 01.11.2018.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local 2019
 

Anexa - Plan anual de actiune

Anexa - Expunere de motive.
Anexa - Raport.

 

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția de Asistență Socială, etaj 1, cam. 26, până la data de 30 noiembrie 2018.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 
 
 Data ultimei actualizări a paginii: 12-nov.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.